Bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp Cập nhật lúc 09:01:18 16/05/2016  (Lượt xem:  2145 )
Chương trình hành động của ứng c

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV (Đơn vị bầu cử số 2)

Bà Nguyễn Thị Phương An - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phan Thiết: Sẽ kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đổi mới chương trình giáo dục

Nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thực hiện tốt các chương trình tiếp xúc cử tri, lắng nghe các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng và đề xuất của cử tri để phản ánh trung thực với Quốc hội và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền từ đó kịp thời giải quyết nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của cử tri.

Thứ hai, tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào việc xây dựng, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống pháp luật của đất nước đảm bảo tính khả thi cao, sát với thực tiễn. Tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, tập trung vào vấn đề sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đầu tư cho giáo dục và y tế, an sinh xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc. Thực hiện quyền giám sát tối cao của Quốc hội, nhất là các vấn đề bức xúc như giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; phòng, chống tham nhũng; cải cách thủ tục hành chính,  đảm bảo VSATTP.

Thứ ba, trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, tôi sẽ đề xuất, kiến nghị với Quốc hội những vấn đề liên quan đến đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, đổi mới kỳ thi THPT Quốc gia, tiếp tục cải cách tiền lương và chế độ đãi ngộ cho giáo viên, nhất là giáo viên vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục. Thường xuyên tham gia đóng góp ý kiến với lãnh đạo các cấp, lãnh đạo ngành giáo dục và các ngành có liên quan ở địa phương về vấn đề đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho trường học, thực hiện các chế độ miễn, giảm học phí. Quan tâm đẩy mạnh công tác phối hợp giáo dục giữa nhà trường - gia đình - địa phương nhằm tạo điều kiện tốt nhất để con em chúng ta được giáo dục toàn diện trong môi trường an toàn, thân thiện và tích cực. 

Thứ tư, là một ứng cử viên nữ, tôi sẽ tham gia đóng góp ý kiến xây dựng những chính sách đối với phụ nữ để đạt được mục tiêu về bình đẳng giới, xây dựng các chương trình tạo công ăn việc làm, các chương trình giáo dục phục vụ cho phụ nữ để góp phần cải thiện cuộc sống và nâng cao vai trò, vị trí của chị em trong xã hội. Tích cực tham gia các chương trình chăm sóc và bảo vệ quyền lợi của trẻ em. Quan tâm hơn đến việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với những người có công với cách mạng, chăm sóc, phụng dưỡng các “Mẹ Việt Nam anh hùng”. Quan tâm đến việc thực hiện nghiêm túc các chế độ, chính sách và chăm sóc cho người cao tuổi.

Ông Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy: Kiến nghị đầu tư giúp tỉnh sớm khắc phục tình trạng thiếu nước và xây dựng kè chống xâm thực ven biển

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XIV, tôi sẽ nỗ lực tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất: Luôn tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng; ra sức học tập nâng cao trình độ các mặt, nắm chắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để đóng góp tích cực trong hoạt động của Quốc hội và phục vụ nhân dân.

Thứ hai: Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thực hiện nền nếp gặp gỡ tiếp xúc cử tri để tìm hiểu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, nhất là những vấn đề bức xúc của cử tri và kịp thời phản ảnh, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương giải quyết hoặc cùng lãnh đạo tỉnh chỉ đạo giải quyết có kết quả nhằm đáp ứng lòng mong đợi của cử tri.

Thứ ba: Tích cực tham gia có hiệu quả các hoạt động của Quốc hội trên cả 3 chức năng: Lập pháp; quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao, trong đó tôi đặc biệt quan tâm những vấn đề sau:

Kiến nghị Nhà nước có chính sách đầu tư, hỗ trợ nhiều hơn nữa để phát triển nông nghiệp và nông thôn; có giải pháp hỗ trợ cùng với tỉnh giải quyết đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp có lợi thế của địa phương, đặc biệt là trái thanh long; bổ sung các chính sách khuyến khích phát triển mạnh hơn kinh tế thủy sản nhất là giúp ngư dân tích cực tham gia đánh bắt hải sản xa bờ gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đẩy mạnh giảm nghèo bền vững theo tiêu chí mới; quan tâm đúng mức đến gia đình chính sách, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bãi ngang và các vùng nghèo, khó khăn… Có giải pháp thật sự hữu hiệu để bảo vệ tốt môi trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; đẩy lùi tình trạng xuống cấp đạo đức xã hội, trước hết là bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội, nhất là ma túy. Kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống yên bình của nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh có hiệu quả cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Thứ tư: Xây dựng và phát huy tốt mối quan hệ giữa tỉnh với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương. Qua đó tranh thủ sự quan tâm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn ngoài khả năng và thẩm quyền của địa phương để tỉnh nhà không ngừng phát triển, đặc biệt là kiến nghị đầu tư, hỗ trợ nguồn lực giúp tỉnh đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, trước hết là tiếp tục đầu tư hệ thống thủy lợi để sớm khắc phục căn bản tình trạng thiếu nước sản xuất, sinh hoạt và xây dựng kè chống xâm thực ven biển.

Ông Ngô Đức Mạnh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội: Cố gắng góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi sẽ nỗ lực tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục thực hiện tốt vai trò của người đại biểu Quốc hội, lắng nghe và phản ánh đầy đủ, kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là của cử tri ở đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Bình Thuận đến Quốc hội, các cấp chính quyền và các tổ chức, đơn vị hữu quan. Tôi sẽ thường xuyên giữ mối quan hệ với cử tri, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chính quyền và tổ chức đoàn thể của địa phương; thực hiện đầy đủ Quy chế làm việc của đại biểu Quốc hội với nơi mình ứng cử.

2. Được đào tạo cơ bản, nghiên cứu chuyên sâu về pháp luật và có quá trình làm việc liên tục gần 30 năm tại các cơ quan Quốc hội, tôi sẽ cố gắng tham gia tích cực vào việc thực hiện có hiệu quả các chức năng của Quốc hội là lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao; xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; sử dụng hiệu quả vốn và tài sản nhà nước; phòng và chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện cải cách hành chính; giải quyết khiếu nại, tố cáo… 

3. Là đại biểu Quốc hội chuyên trách công tác trong lĩnh vực đối ngoại, tôi sẽ cố gắng góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta để tạo môi trường hòa bình, ổn định cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước; không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị với các nước, tăng cường hội nhập quốc tế; cương quyết, kiên trì bảo vệ lợi ích, chủ quyền đất nước.

4. Cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh Bình Thuận, tôi đã cố gắng phản ánh ý kiến, nguyện vọng của cử tri Bình Thuận đến với Quốc hội, các cơ quan nhà nước hữu quan; góp sức mình vào việc phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nhà. Đồng thời, tôi cũng nhận thấy cần phải làm nhiều hơn nữa để góp phần nâng cao đời sống, giải quyết những vấn đề mà  người dân quan tâm. Tôi sẽ cố gắng tăng cường mối liên hệ giữa địa phương với trung ương; quảng bá hình ảnh, kêu gọi đầu tư, phát triển du lịch; triển khai các dự án cơ sở hạ tầng: giao thông, thủy lợi, điện, nước sạch; phát triển kinh tế biển, gắn sản xuất hàng hóa với giải quyết "đầu ra" của sản phẩm; bảo vệ môi trường, sử dụng và khai thác các tiềm năng, lợi thế để phát triển.   

5. Tôi rất quan tâm vào việc phát triển văn hóa, giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; thực hiện chương trình xóa đói, giảm nghèo và chế độ, chính sách cho các đối tượng chính sách...để cuộc sống của bà con ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Bà Nguyễn Thị Phúc - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận: Luôn chủ động, tích cực tham gia có hiệu quả vào các hoạt động của Quốc hội

Nếu được bầu làm Đại biểu Quốc hội, tôi sẽ tập trung vào những nhiệm vụ sau:

Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các đợt tiếp xúc cử tri, để lắng nghe ý kiến kiến nghị của cử tri và phản ánh trung thực đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Tham dự đầy đủ các kỳ họp Quốc hội, tích cực nghiên cứu tham gia ý kiến phát biểu vào các nội dung của kỳ họp. Tham gia có hiệu quả các hoạt động của Quốc hội trong công tác lập pháp, giám sát tối cao, chất vấn và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.

Luôn chủ động, tích cực trong các hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, tham mưu đổi mới nội dung và phương thức để hoạt động của Đoàn ngày càng hiệu quả, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích của công dân theo quy định của pháp luật. Thường xuyên giữ mối quan hệ giữa Đoàn ĐBQH tỉnh với các cơ quan Trung ương và các tỉnh bạn để tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ đối với những vấn đề bức xúc của nhân dân và của tỉnh.

Trong hoạt động, tôi sẽ quan tâm các vấn đề liên quan đến người có công với cách mạng, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ, trẻ em; cho vùng sâu, vùng xa, vùng biển, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; kiến nghị các chính sách về an sinh xã hội, về giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, chính sách đối với cán bộ cơ sở, cán bộ nữ, cán bộ hưu trí, công nhân lao động. Kiến nghị sửa đổi bổ sung các luật còn bất cập, các chính sách đã được ban hành nhưng chưa phù hợp. Ngoài ra, tôi sẽ tập trung kiến nghị những giải pháp thực hiện có hiệu quả hơn các vấn đề trên các lĩnh vực: phòng chống tham nhũng, lãng phí, y tế, giáo dục, giải quyết việc làm, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội…

Kiến nghị các giải pháp về bảo đảm an toàn, an ninh trên biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước. Kiến nghị quan tâm đầu tư hệ thống thủy lợi, kênh mương dẫn nước nhằm khắc phục dần tình trạng thiếu nước trong sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh. Hỗ trợ đầu tư các kè bảo vệ bờ biển, các khu neo đậu tàu thuyền cho ngư dân, các giải pháp phát triển kinh tế thủy sản, đánh bắt hải sản xa bờ. Sửa chữa, nâng cấp, đầu tư các tuyến đường, đặc biệt là các tuyến đường trọng điểm đến các vùng sâu, vùng xa; kiến nghị các giải pháp thực hiện có hiệu quả các vấn đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Ông Huỳnh Ngọc Tâm - Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch): Đề xuất đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao tại cơ sở

Nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội tôi sẽ: luôn gần gũi và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri, tích cực đề xuất các cấp, các ngành trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri một cách kịp thời, đầy đủ theo luật định. Đối với những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị, thắc mắc trong phạm vi thẩm quyền của ngành; tôi sẽ đề xuất với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong ngành tích cực giải quyết trả lời kịp thời.

 Chủ động, tích cực đóng góp với Quốc hội việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, đảm bảo pháp luật được thực thi một cách có hiệu quả, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của tổ chức và công dân; tránh tình trạng oan sai, tránh tình trạng áp dụng luật một cách thiếu chặt chẽ.

 Tập trung kiến nghị các cấp, các ngành một số vấn đề cần ưu tiêu giải quyết sau: tìm kiếm và đa dạng hóa thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam nói chung và Bình Thuận nói riêng để tránh lệ thuộc một số thị trường có yếu tố rủi ro cao nhằm bảo vệ người sản xuất trong nước.  Đề xuất việc tăng cường đầu tư thêm các công trình thủy lợi, công trình trữ nước, các kênh nối mạng cũng như phát huy hiệu quả các công trình thủy lợi sẵn có để giải quyết đảm bảo nhu cầu nước sinh hoạt cho nhân dân, cho chăn nuôi, trồng trọt và sản xuất.

Đề xuất việc đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao tại cơ sở để mọi tầng lớp nhân dân có điều kiện sinh hoạt, vui chơi, giải trí; không ngừng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, thể chất và sức khỏe của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Gắn kết và phát huy tốt vai trò của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với phát triển văn hóa nông thôn, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đề xuất việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn nhằm đổi mới kinh tế, chống tiêu cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Vận động có những chính sách tốt hơn để chăm lo giúp đỡ gia đình nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật nghèo, trẻ mồ côi, người già neo đơn không nơi nương tựa, gia đình chính sách; giải quyết việc làm cho thanh niên và nhà ở cho người thu nhập thấp. Kiên quyết đấu tranh góp phần đẩy lùi tham nhũng, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực khác; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

ĐÌNH NHƯỢNG (lược ghi)

Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
Hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

BTO- Ngày 17/11, Chi đoàn phòng tham mưu (PV01) – Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với các đoàn phường: Đức Nghĩa, Phú Tài, Phú Hài tổ chức chương trình hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Xem chi tiết
Đường Cách Mạng Tháng Tám đang xuống cấp trầm trọng

BT- Đường Cách Mạng Tháng Tám là tuyến đường du lịch huyết mạch của thị xã La Gi, nối trung tâm thị xã với khu du lịch cộng đồng Đồi Dương Bình Tân thuộc phường Bình Tân, thị xã La Gi.

Xem chi tiết
Có được xem là tài sản riêng trước khi kết hôn?

BTO- Tôi có 1 con gái, chồng tôi mất, tôi vẫn ở vậy đến nay. Hiện tại tôi có mua vài lô đất. Nếu tôi kết hôn với người mới thì khi bán các lô đất trên tôi có cần chữ ký đồng ý của người chồng mới không? Các lô đất trên có xem là tài sản riêng của tôi trước khi kết hôn không?

Xem chi tiết
Nguy hiểm khi sử dụng đèn chiếu sáng ban đêm sai quy định

BTO - Trên thực tế, đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra khi người điều khiển phương tiện lưu thông trên đường theo chiều ngược lại bị đèn chiếu pha quá sáng làm lóa mắt không nhìn thấy phía trước gây khó chịu hoặc bị tai nạn thương vong.

Xem chi tiết
Các điểm thu mua, tập kết phế liệu trong khu dân cư: Kiên quyết di dời

BT- Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, đến nay đã có 10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện việc di dời các cơ sở thu mua phế liệu, tập kết phế liệu trong khu dân cư.

Xem chi tiết
Ô nhiễm từ những hố ga

BTO - Tiếng loa phóng thanh ở công viên bắt đầu chào ngày mới, những tốp đi bộ quanh công viên Võ Văn Kiệt sải rộng bước chân. Qua một hố ga lề đường giũa công viên tốp đi bộ bịt mũi, bước nhanh.

Xem chi tiết
Hỗ trợ trực tuyếnHotline: 0918680377 - 0623604533