Chính trị Cập nhật lúc 08:15:00 25/06/2020  (Lượt xem:  4749 )
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH NHIỆM KỲ 2020 - 2025 (24 - 26/6/2020)

Đoàn kết, trách nhiệm cho quyết tâm mới

BT- Với số lượng đảng viên đông, nhiều đồng chí nắm giữ những chức vụ trọng trách của các cơ quan đảng, chính quyền tỉnh, Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc có vai trò quan trọng trong sự phát triển của Bình Thuận. Do vậy, yêu cầu đặt ra cho toàn Đảng bộ Khối là phải phát huy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm để đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh.

Đại hội phiên trù bị.

Thành quả

5 năm qua, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo cấp ủy cơ sở tích cực phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng vững mạnh. Thông qua đó, thực hiện khá tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kịp thời, tuyên truyền phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như xây dựng, củng cố tổ chức đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ được chú trọng. Điều đáng chú ý là đội ngũ cấp ủy cơ sở được củng cố, kiện toàn; công tác quy hoạch cấp ủy được triển khai thực hiện nghiêm túc; phát triển đảng viên mới vượt chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng. Không chỉ thế, bên cạnh thực hiện đúng quy định của Đảng trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, Đảng ủy Khối cũng đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên. Nhờ vậy, chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên, đồng thời lãnh đạo các tổ chức đoàn thể phát huy được vai trò tập hợp, giáo dục định hướng tư tưởng, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Một nổi bật khác nữa là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” luôn được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm. Thông qua đó, các bản đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm của cá nhân gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp được xây dựng và thực hiện khá nghiêm túc. Đó là cơ sở cho việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm. Mặt khác, trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, cấp ủy đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào, do đó đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Song song đó, những tập thể, cá nhân thực hiện tốt được biểu dương, khen thưởng kịp thời nên đã tạo động lực mới cho nhiều cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức.

Đáng chú ý, việc thực hiện 4 nhiệm vụ, giải pháp đột phá do Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra, Đảng ủy Khối đã tập trung triển khai tốt. Trước hết, là thực hiện đề án của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh về “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ Khối và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở”. Thứ 2 là cải tiến và thực hiện đúng thực chất công tác đánh giá, phân loại, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Thứ 3, tập trung đổi mới công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đảm bảo tuyên truyền sâu rộng trong công nhân, người lao động ở các doanh nghiệp của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh. Và cuối cùng là không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy, cán bộ chuyên trách của Đảng ủy Khối. Dù có điểm này, điểm kia chưa đạt nhưng nhìn chung, chính những nhiệm vụ, giải pháp đột phá trên đã giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ được nâng lên rõ rệt; vai trò gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tổ chức, cơ quan, đơn vị ngày càng được phát huy tốt hơn. Từ đó, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Quyết tâm mới

Bên cạnh những thành quả nổi bật trên, báo cáo chính trị của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cũng nhấn mạnh những yếu kém, khuyết điểm cần khắc phục trong thời gian tới. Đó là có một vài cấp ủy cơ sở chưa phát huy tốt vai trò phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo nhiệm vụ chính trị; chưa thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, còn để xảy ra sai phạm, vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý. Đó là một số cấp ủy trong doanh nghiệp nhà nước chưa thể hiện được vai trò của tổ chức đảng trong lãnh đạo đảng viên thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Đó là việc nắm, định hướng tư tưởng của đảng viên và quần chúng chưa kịp thời...

Tập thể cán bộ cơ quan Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Ảnh: Đ.Hòa

Với tình hình thời cuộc hiện tại, việc xây dựng Đảng vững mạnh là yêu cầu tiên quyết cho mọi ổn định phát triển kinh tế - xã hội. Với số lượng đảng viên đông, nhiều đồng chí nắm giữ những chức vụ trọng trách của các cơ quan đảng, chính quyền tỉnh, Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển ấy của Bình Thuận. Do vậy, toàn Đảng bộ xác định phải không ngừng đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò của Đảng ủy Khối trong lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; kịp thời triển khai quán triệt, học tập và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo sự chuyển biến rõ nét về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, góp phần thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội Đảng bộ Khối và nghị quyết đại hội cấp cơ sở đề ra.

Không chỉ thế, Thường trực, Ban Thường vụ và các ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối chuyên trách sẽ thường xuyên tham dự sinh hoạt cùng cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới để nắm bắt tình hình, kịp thời giúp cơ sở tháo gỡ vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng. Qua đó tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm. Song song đó, duy trì và phát huy mối đoàn kết, thống nhất, sự đồng thuận trong từng cấp ủy, từng tổ chức đảng; thực hiện tốt mối quan hệ giữa cấp ủy với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp. Tất cả vì mục tiêu là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến của các tổ chức đảng để tập trung lãnh đạo, tạo sự chuyển biến thực sự trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đồng thời cũng thể hiện được vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên.

Phát huy những thành quả đạt được, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có quyết tâm mới trong tiếp tục nắm bắt cơ hội, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ Khối thật sự trong sạch vững mạnh; đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh nhà.

Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 1/4/2019 trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh. Tính đến 31/12/2019, Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 84 tổ chức cơ sở đảng với 5.346 đảng viên. Sau khi được thành lập, Đảng bộ Khối đã kế thừa và tiếp tục phát huy tốt những kết quả, ưu điểm, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế của 2 Đảng bộ trước đó để hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao và các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020.

B.B.T

Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
Người đàn bà tật nguyền bên căn nhà cháy rụi

BTO- Đang đi khám bệnh, chị Nguyễn Thị Chung  55 tuổi xã Tân Tiến, thị xã La Gi nhận được tin căn nhà của mình đã bị thiêu rụi vì nghi chập điện. Vội vàng trở về nhà, chị Chung chỉ biết đứng nhìn và hối tiếc khi căn nhà lá cùng một số tiền và vật dụng trong nhà đã cháy thành tro bụi.

Xem chi tiết
Rác thải gây ô nhiễm cụm công nghiệp

BT- Vào ngày cuối tháng 6 mới đây, tôi cùng anh bạn thân từ Đà Lạt xuống dạo một vòng trên các tuyến đường nội bộ Cụm công nghiệp chế biến thủy sản Phú Hài. Mục đích là xem cảnh quan, môi trường trong cụm công nghiệp và xem thử mấy cơ sở chế biến bột cá lâu nay “tai tiếng gây ô nhiễm môi trường” còn tỏa mùi hôi hay không?

Xem chi tiết
Ai là người bảo vệ quyền lợi chúng tôi? 

BTO- Người nhà tôi có mua 2 lô đất có sổ đỏ đất thổ cư ở xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết cách đây vài năm. Hiện tại muốn sử dụng cất nhà và bán nhưng Văn phòng một cửa thành phố Phan Thiết trả lời 1 lô  nằm trong 132 thửa đất bị điều tra và 1 lô nằm ngoài nhưng không nằm trong khu thổ cư.

Xem chi tiết
Khi nào giải tỏa việc “Tạm dừng cho phép chuyển quyền sử dụng đất toàn bộ 132 thửa”?

BTO- Đó là câu hỏi của rất nhiều hộ dân khi đã trót mua phải đất nằm trong 132 thửa ở xã Tiến Lợi, Thiện Nghiệp và Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết. Giờ đây, họ đang “tiến thoái lưỡng nan”.

Xem chi tiết
Hình ảnh phản cảm

BTO- Trước mặt Trung Tâm Y Tế huyện Tánh Linh có các tấm pa nô tuyên truyền phòng, chống bệnh sốt xuất huyết (diệt muổi vằn, diệt lăng quăng). Người dân qua đường luôn hướng mắt đọc nội dung ghi trên tấm pa nô. Nhưng phía dưới lại là bãi tập kết rác to tướng bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây ô nhiễm môi trường và trông rất mất mỹ quan.

Xem chi tiết
Rác thuyền thúng!

BTO- Cảng cá Phan Thiết hàng ngày tàu thuyền và các phương tiện vận tải ra vào tấp nập. Ban quản lý Cảng đã sắp xếp hợp lý khu tàu thuyền ra vào bán hải sản, vận chuyển cá, khu bán nhiên liệu, vật tư phục vụ tàu cá ra khơi đánh bắt hải sản. Tuy nhiên, tại một góc Cảng cá (đường ra kè) có hàng chục thuyền thúng (thúng chai) hư hỏng, có cái đã mục nát nhiều năm (của ngư dân gần cảng) để dồn lâu ngày trở thành bãi rác trông rất phản cảm và ô nhiễm môi trường.

Xem chi tiết