Chính trị Cập nhật lúc 14:07:03 07/05/2018  (Lượt xem:  1491 )
Kỳ vọng từ Hội nghị Trung ương 7

Kỳ vọng từ Hội nghị Trung ương 7 về xây dựng cán bộ cấp chiến lược

Trên cơ sở kế thừa, bổ sung, phát triển các quan điểm của Đảng về công tác cán bộ, Đề án trình Trung ương7 đề xuất nhiều quan điểm mới, toàn diện hơn.

Hôm nay (7/5), Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 7, khoá XII khai mạc tại Hà Nội. Các đề án trình Trung ương lần này thu hút sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân khi đề cập đến xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, cải cách chính sách tiền lương, cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Cả 3 vấn đề này đều rất quan trọng, trong đó, việc xây dựng đội ngũ cán bộ tạo được kỳ vọng sẽ có bước đột phá.

Trong bài viết nhìn lại 20 năm thực hiện “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” được ban hành tại Hội nghị Trung ương 3 khóa VIII, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chiến lược đã tạo bước chuyển biến căn bản và toàn diện của đội ngũ cán bộ trong hai thập kỷ và đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó, tạo khung thể chế cho sự định hình và phát triển đội ngũ cán bộ của thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa XII sẽ tập trung bàn, cho ý kiến đối với ba đề án quan trọng về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; cải cách chính sách tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng thẳng thắn nêu ra những hạn chế. Đó là đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị đông nhưng không mạnh. Chất lượng đội ngũ cán bộ không đồng đều, tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ còn xảy ra ở nhiều nơi. Không ít cán bộ, kể cả cán bộ cấp chiến lược chưa ngang tầm với nhiệm vụ được giao. Trình độ tư duy và khả năng thích ứng với nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế của một bộ phận cán bộ còn chậm; năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện còn hạn chế.

Bên cạnh đó, không ít cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm, chưa gương mẫu, ngại việc khó, thích nhận việc dễ, có nhiều lợi ích. Một bộ phận không nhỏ cán bộ thiếu tu dưỡng, rèn luyện, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thậm chí vi phạm pháp luật, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Hàng nghìn vụ vi phạm được phát hiện, hàng trăm vụ phải xử lý hình sự và hàng nghìn cán bộ, đảng viên bị xử lý, thậm chí vướng vòng lao lý...

Những khuyết điểm, yếu kém của đội ngũ cán bộ đã hạn chế đến khả năng phát huy các tiềm năng, thế mạnh khi thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước; xói mòn niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; làm suy giảm uy tín, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ.

Từ thực tế trên, nguyên nhân chủ quan, khách quan đã được nhận diện, bài học kinh nghiệm cũng đã được rút ra. Chính vì lẽ đó, Hội nghị Trung ương 7 khoá XII diễn ra vào thời điểm giữa nhiệm kỳ bàn thảo về Đề án “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, không thể không thu hút sự quan tâm đặc biệt cũng như sự kỳ vọng.

Bởi lẽ, cán bộ cấp chiến lược có vai trò đặc biệt quan trọng, có trách nhiệm lớn đối với vận mệnh của Đảng, tương lai của đất nước. Thực tế cho thấy, trong cùng một điều kiện, hoàn cảnh như nhau, nhưng kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị khác nhau là do đội ngũ cán bộ, trước hết là người đứng đầu. Yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng với tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 đòi hỏi đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý đất nước phải ở một tầm cao.

Công tác cán bộ là “cái gốc của mọi công việc, sự nghiệp cách mạng thành công hay thất bại phần lớn là do cán bộ quyết định”. Nhưng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần cảnh báo về những nguy cơ trong công tác cán bộ như tham nhũng, quan liêu, chệch hướng…., hay những vấn đề tồn tại mà Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã nêu rõ, cũng cho thấy ý nghĩa của các giải pháp được tập trung thảo luận tại Hội nghị Trung ương lần này để khắc phục những tồn tại lâu nay đã được nhận diện.

Nhìn lại thời gian qua, chúng ta có thể thấy những bước đi bài bản, thận trọng và không thiếu phần quyết liệt, cụ thể liên quan đến công tác cán bộ, từ việc Trung ương chỉ ra 27 biểu hiện suy thoái thuộc 3 nhóm tư tưởng - chính trị, đạo đức - lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; quyết định về phân cấp quản lý, bổ nhiệm cán bộ đến các quy định của Bộ Chính trị.

Quá trình xây “lồng cơ chế” để “nhốt quyền lực” như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cũng thể hiện rõ trên thực tế khi hàng loạt quy định đã được ban hành như về luân chuyển cán bộ; phân cấp quản lý và giới thiệu cán bộ ứng cử; khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, trong đó có tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban Bí thư quản lý. Một trong những điểm được nhấn mạnh là diện cán bộ này phải phải tuyệt đối không tham vọng quyền lực; không tham nhũng, cơ hội, vụ lợi và tuyệt đối không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để trục lợi.

Còn tại Hội nghị Trung ương lần này, theo Ban Tổ chức Trung ương, trên cơ sở kế thừa, bổ sung và phát triển các quan điểm của Đảng về công tác cán bộ, Đề án đề xuất nhiều quan điểm mới, toàn diện hơn. Việc đánh giá cán bộ cấp chiến lược sẽ gắn với kết quả hoàn thành nhiệm vụ của lĩnh vực, ngành, địa phương và so sánh với các chức danh tương đương; đánh giá để bổ nhiệm và bầu cử phải trực tiếp khảo sát, gặp gỡ, trao đổi đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan và tiếp nhận ý kiến phản ánh, đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân để nắm rõ cán bộ.

Ban soạn thảo Đề án cũng đề xuất xây dựng chiến lược quốc gia về nhân tài; xác định rõ khái niệm tiêu chí về nhân tài cũng như quan điểm phát triển, việc lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và phát huy; những cơ chế, chính sách để nhân tài phát triển, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến lược; cơ chế phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ trẻ...

Cùng với đó, việc kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ được xác định là khâu đột phá. Quyết tâm chặn đứng tiêu cực và triệt để chống tình trạng chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ hay để việc nhận trách nhiệm, từ chức, từ nhiệm trở thành nếp văn hoá ứng xử của cán bộ cũng được nghiên cứu....

Công tác cán bộ là thường xuyên liên tục và đương nhiên quá trình đất nước phát triển sẽ có những quy định cụ thể trong từng giai đoạn. Những vấn đề đặt ra bàn thảo tại Hội nghị Trung ương 7 khoá XII có ý nghĩa quyết định và trách nhiệm nặng nề đang được đặt ra. Nhưng trên hết, sự kỳ vọng tạo chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới là rất lớn.

Ngọc Thành/VOV

Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
Chồng nhập viện, vợ bị tai nạn giao thông rất cần sự giúp đỡ cộng đồng

BTO- Trong căn nhà nhỏ ở tổ 7, khu phố 7, phương Tân An (La Gi), một hoàn cảnh hết sức đáng thương đang cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Vợ chồng trẻ có 3 con, đứa con gái lớn mới 5 tuổi.

Xem chi tiết
Không thống nhất việc điều chỉnh địa giới hành chính

BT- Cử tri xã Tân Hà, Hàm Tân phản ánh: Diện tích đất 57 ha tại khu vực Dâu Tằm, được UBND xã Tân Hà đề nghị cấp cho 90 hộ dân ở thôn Đông Thanh, xã Tân Hà để sản xuất.

Xem chi tiết
Ly hôn, người chồng có được quyền nuôi con không, khi con trai là cháu đích tôn?

BTO- Tôi và vợ tôi chung sống vào năm 2013 có đăng ký kết hôn. Hai vợ chồng có con chung là 1 bé trai đã hơn 3 tuổi. Vào khoảng đầu năm 2018, chúng tôi sống ly thân do không hợp nhau. Hiện chúng tôi đang làm thủ tục ly hôn nhưng cô ấy yêu cầu được trực tiếp nuôi con và tôi cũng mong muốn được trực tiếp nuôi con vì bé là cháu đích tôn của gia đình tôi. Vậy cho tôi hỏi tôi phải làm gì để được tòa án giải quyết cho nuôi con.

Xem chi tiết
Ông An được xem xét bồi thường

 BT- Ông Nguyễn An, thôn Đá Mài 2, xã Tân Xuân, Hàm Tân phản ánh: Các đơn vị thi công tuyến kênh chính Tây đưa nước từ hồ Sông Dinh 3 về đập Cô Kiều, xã Tân Thắng đi qua thửa đất của ông làm nước tràn vào 1,5 sào lúa, gây ngập úng và làm bồi lấp đất đá xuống ruộng không sản xuất được. Nhưng các ngành chức năng huyện chưa xem xét bồi thường, hỗ trợ thiệt hại đất cho hộ của ông.

Xem chi tiết
Có bảng cấm, rác vẫn đổ

BT- Bia ghi danh liệt sĩ phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết được duy tu, tôn tạo qua từng năm nên khá khang trang, nhiều ghế đá cũng được đặt cho từng vị trí bên trong và hành lang khuôn viên, cùng với đó nhiều cây xanh đã cho tán mát.

Xem chi tiết
Rác từ thượng nguồn?

BTO- Những ngày này nếu ai đi qua cầu Trần Hưng Đạo (Phan Thiết) nhìn xuống dòng sông Cà Ty thơ mộng đều có một cảm nhận không hài lòng về tình trạng rác thải trên sông. Nếu đứng tại bờ kè đường Phạm Văn Đồng chứng kiến khi thủy triều lên thì thấy vô số rác như: Miếng xốp, thùng xốp, bao ni lông, chai nhựa…

Xem chi tiết
Hỗ trợ trực tuyếnHotline: 0918680377 - 0623604533