Chính trị Cập nhật lúc 18:44:10 21/01/2021  (Lượt xem:  6614 )
Mãi mãi một niềm tin

Mãi mãi một niềm tin

BT- Chỉ còn vài ngày nữa, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ chính thức khai mạc. Khối óc và trái tim của toàn dân tộc Việt Nam đang hướng về sự kiện chính trị trọng đại với niềm tin son sắt và sự kỳ vọng lớn lao. Những chủ trương, đường lối mà đại hội quyết định sẽ là con đường mà toàn dân tộc Việt Nam cùng tiếp bước, bởi toàn dân tộc Việt Nam luôn sống mãi một niềm tin với Đảng.

Đất, trời đang chuyển mình vào xuân. Đây là mùa xuân thứ 91 kể từ mùa xuân đầu tiên nhân dân ta có Đảng. Cái gì đi từ trái tim sẽ đến trái tim, bởi lẽ từ ngày ra đời đến nay, Đảng ta luôn được nhân dân tin tưởng vì luôn thực hiện mục tiêu, lý tưởng nhất quán là đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc và mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Lợi ích của Đảng luôn gắn bó, hòa quyện và nằm trong lợi ích của các tầng lớp nhân dân, lợi ích của quốc gia, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đảng ta vĩ đại, vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác”. Niềm hạnh phúc, tự hào, tin tưởng càng được khẳng định trước những thành tựu vượt bậc của đất nước trong một năm Canh Tý quá nhiều khó khăn, vất vả. Thành quả này đã bồi đắp thêm niềm tin của gần 100 triệu người dân Việt Nam, trong đó có hơn 1,2 triệu người dân Bình Thuận khi chào đón sự kiện trọng đại của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân – Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Những dấu ấn

Chúng ta có thể khẳng định, Đại hội XIII, là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và dân tộc. Sự kiện này đang được cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm, theo dõi, mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng. Nhìn lại 12 kỳ đại hội của Đảng ta để thấy được những bước phát triển mạnh mẽ của đất nước, của Đảng sau mỗi kỳ đại hội. Đối với nhiệm kỳ khóa XII vừa qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có biết bao nhiêu biến động khó lường; bao nhiêu khó khăn, thử thách, nhưng Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đoàn kết một lòng, với quyết tâm và nỗ lực rất cao, hoàn thành toàn bộ chương trình công tác toàn khóa đề ra, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta giành được những kết quả rất quan trọng, để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Đặc biệt, trong năm 2020, đại dịch Covid-19 tác động nhiều mặt đến nước ta, nhưng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, nhờ phát huy tốt sức mạnh toàn dân tộc, chúng ta đã kiểm soát thành công đại dịch Covid-19. Tổ chức Y tế thế giới, cộng đồng quốc tế đánh giá cao và cho rằng Việt Nam nằm trong số ít các quốc gia kiểm soát tốt dịch bệnh, có cách làm đúng, kịp thời, hiệu quả, chi phí thấp. Nhờ phòng chống, kiểm soát tốt dịch bệnh, Việt Nam có điều kiện thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, nhưng tăng trưởng GDP Việt Nam vẫn đạt 2,91%, thuộc nhóm tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới. Nếu tính trung bình trong giai đoạn 2016 - 2019, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt khá cao, bình quân 6,8%/năm. So với năm 2015, GDP hiện nay gấp khoảng 1,4 lần. Từ một nền kinh tế nông nghiệp, lạc hậu, quy mô nhỏ bé, với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) chỉ 14 tỷ USD và GDP bình quân đầu người chỉ khoảng 250 USD trong những năm đầu đổi mới, Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng đói nghèo, chuyển sang thực hiện và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước...

Đó là dấu ấn về kinh tế. Còn trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, Việt Nam luôn coi trọng củng cố, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và phát triển. Trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh; tiềm lực quốc phòng, an ninh ngày càng được nâng cao, an ninh, chính trị được giữ vững. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố được củng cố ngày càng vững chắc, góp phần bảo vệ biên giới và chủ quyền quốc gia, ổn định chính trị, xây dựng “thế trận lòng dân” tại các địa bàn chiến lược. Về đối ngoại, vị thế và uy tín Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao… Nhìn tổng quát, có thể khái quát nhiều “thành tựu kép” mà Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, như: “Thuận ý Đảng - hợp lòng dân”, “Ổn định kinh tế vĩ mô - duy trì đà tăng trưởng”, “Đẩy lùi dịch bệnh mà vẫn lo được sinh kế cho nhân dân”… Đúng như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng nói: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”... Những thành tựu đó khẳng định đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta; phản ánh sức sáng tạo của nhân dân ta; minh chứng con đường phát triển tất yếu và sức vươn của dân tộc ta không một thế lực nào có thể ngăn cản được.

Mãi mãi một niềm tin

Đất nước ta đang bước vào năm 2021 với một quốc lực mới, khí thế mới, quyết tâm mới, được đánh dấu bằng sự kiện chính trị trọng đại: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Niềm tin ấy là sắt son, là bất diệt, bởi Đại hội XIII của Đảng xác định đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với tư duy mới, tầm nhìn mới. Chủ đề của Đại hội XIII là “Khát vọng, Phát triển, Đổi mới, Sáng tạo” đã chỉ rõ định hướng phấn đấu của chúng ta là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Chủ đề này được cụ thể hóa trong mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể phát triển đất nước trong những năm tới. Mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu cụ thể: Đến năm 2025: Là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam): Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Vững tin bước vào năm mới 2021, một nhiệm kỳ mới, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tộc Việt Nam tiếp tục chủ động, nhạy bén nắm chắc thời cơ, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, khơi dậy ý chí, tiềm năng, nguồn lực để phát triển đất nước. Với khát vọng phát triển mãnh liệt và quyết tâm chính trị cao, đất nước ta nhất định sẽ lập nên kỳ tích phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta.

Huy Toàn

Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
  Mong ước một tổ ấm của đôi vợ chồng khuyết tật

  BT- Dù làm việc tất bật quanh năm, nhưng do công việc bấp bênh, nên vợ chồng anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1989) vẫn chưa có được căn nhà cho gia đình mình. Vợ chồng anh có một người con còn nhỏ. Hiện tại, gia đình anh đang sống nhờ tại nhà em vợ.

  Xem chi tiết
  Trùng tên nhầm điểm

  BT- Là thực trạng đang diễn ra ở các trường học khi nhiều tên học sinh giống nhau gồm cả tên đệm, khiến thầy cô vào sổ điểm sau khi chấm bài bị nhầm. Điều này dễ nảy sinh bất công cho những em học khá, giỏi có điểm số cao. Phụ huynh mong muốn thầy cô cẩn thận hơn khi kê điểm vào sổ điểm của học sinh.

  Xem chi tiết
  Đất cấp bình quân nhân khẩu?

  BTO - Gia đình tôi có ba mẹ và 10 người con. Trước năm 1993 được nhà nước cấp đất theo nhân khẩu gồm 6 khẩu phần do ba tôi đứng tên (ba mẹ và 4 người con) do có một số người đã có vợ chồng hoặc chuyển khẩu đi nơi khác nên không còn trong hộ khẩu. 

  Xem chi tiết
  Cần nâng cấp tuyến đường ĐT 712 qua thị trấn Thuận Nam

  BTO- Tuyến đường Nguyễn Trãi - Nguyễn Minh Châu (đường ĐT 712) qua thị trấn Thuận Nam (Hàm Thuận Nam) được xây dựng khá lâu. Cuối năm 2017, do nền đường hư hỏng, UBND huyện Hàm Thuận Nam đã đầu tư kinh phí tiến hành sửa chữa với chiều dài toàn tuyến hơn 4,88km. Công trình sửa chữa tuyến đường này hoàn thành vào cuối năm 2018.

  Xem chi tiết
  Đã xử lý điểm tập kết rác dưới chân cầu Phú Long

  BTO- Báo Bình Thuận Online sáng ngày 7/2, có tin phản ánh về tình trạng người dân vứt rác thành đống dưới chân cầu Phú Long, quốc lộ 1A, khu vực giáp ranh giữa thị trấn Phú Long và xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc.

  Xem chi tiết
  Lề đường công viên hư hỏng gây nguy hiểm

  BTO- Tại các khu dân cư phía Bắc thành phố Phan Thiết được xây dựng khá chuẩn về lòng, lề đường, công viên cây xanh. Nhiều con đường được lát gạch sạch, đẹp dành lối cho người đi bộ rộng rãi. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, một số đoạn lề đường xuống cấp sụt lún, bong tróc hết gạch lát tạo thành những hố sâu, gây nguy hiểm cho người đi bộ và làm mất mỹ quan đô thị…

  Xem chi tiết
  Hỗ trợ trực tuyếnHotline: 0252 360 4533