Chính trị Cập nhật lúc 09:12:16 01/08/2019  (Lượt xem:  5566 )
Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống

Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2019):

Phát huy vai trò của ngành Tuyên giáo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu  tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

BT- Trải qua 89 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn “lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của mình”. Để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, ngành Tuyên giáo có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, (1/8/1930 - 1/8/2019), Báo Bình Thuận xin trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Hồ Trung Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

Đồng chí Hồ Trung Phước.

Nền tảng tư tưởng của Đảng

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung và phát triển năm 2011) đã khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng…”. Trải qua 89 năm kể từ ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đến nay, đặc biệt là sau hơn 30 năm thực hiện thành công công cuộc đổi mới, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng, xây dựng và bảo vệ đất nước cho thấy sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Tuy nhiên, tình hình quốc tế, khu vực, có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường tại nhiều nơi đời sống người dân vẫn gặp nhiều khó khăn; tình trạng khiếu kiện đông người vẫn còn; tình trạng tham nhũng, lãng phí của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được ngăn chặn và đẩy lùi có hiệu quả. Đáng chú ý, các quan điểm sai trái, thù địch, luận điệu xuyên tạc nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân có nguy cơ mất phương hướng về chính trị, tư tưởng đã ít nhiều thúc đẩy hình thành xu hướng xa rời lý tưởng và giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc nhất là trong một bộ phận thanh, thiếu niên... Từ tình hình đó, nhiệm vụ đặt ra cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân là phải tiếp tục kiên định, kiên trì và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng ta. 

Phát huy vai trò xung kích trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu  tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Trong những năm qua, các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình” với cường độ ngày càng quyết liệt. Trong đó, chúng tập trung triệt để sử dụng internet, sử dụng các trang mạng xã hội, các blog nhằm tuyên truyền các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, tung tin xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vu cáo, bịa đặt, bôi nhọ hình ảnh các đồng chí lãnh đạo cấp cao, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Trên địa bàn Bình Thuận, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội thông qua internet và mạng xã hội đã tăng cường các hoạt động chống phá, gây ảnh hưởng đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, ngành Tuyên giáo Bình Thuận đã tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác tư tưởng trên địa bàn, trong đó nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh trước những diễn biến tình hình của thế giới, khu vực và trong nước. Trong đó, tập trung triển khai quán triệt việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Gần đây nhất là, Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Song song đó, để ngăn chặn những thông tin xấu, độc luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp tục triển khai tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng cho cán bộ, đảng viên, đủ sức đề kháng “miễn dịch” và ứng phó với các tình huống phức tạp, nhất là đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đồng thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để triển khai tốt nhiệm vụ đấu tranh chống diễn biến hòa bình. Chủ động phối hợp với các ngành chức năng nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời cung cấp thông tin và nắm bắt dư luận xã hội về các sự kiện chính trị, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm. Cùng với việc tuyên truyền, đấu tranh, phản bác với các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên mạng xã hội, các cơ quan chức năng đã chủ động ngăn chặn, sàng lọc, bóc gỡ những thông tin xấu, độc trên internet (nhất là trong dịp diễn ra các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn trọng đại của đất nước, quê hương); tăng cường đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần vào sự ổn định về chính trị, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Qua đó tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, chưa có vụ việc phức tạp, nguy hiểm gây dư luận xấu ảnh hưởng đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Tình hình an ninh trong dân tộc, tôn giáo ổn định, các tôn giáo hoạt động bình thường, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, chưa có vấn đề phức tạp ảnh hưởng đến an ninh chính trị tại địa phương.

Tuy nhiên, công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội ở một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn kết quả chưa cao; việc phát hiện, phối hợp xử lý các cá nhân, tổ chức sai phạm trong việc đưa thông tin sai sự thật, suy diễn, kích động nói xấu cấp ủy, chính quyền chưa kịp thời. Một bộ phận trong nhân dân, thậm chí cán bộ, đảng viên trước thông tin xuyên tạc, bịa đặt rất thâm độc, xảo quyệt của các thế lực phản động, thù địch trên không gian mạng chưa phân biệt, nhận dạng đúng bản chất sự việc, từ đó mơ hồ, hoài nghi một số chủ trương của Đảng, Nhà nước ta đã thực hiện trong thời gian qua.  

Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao

Tiếp tục phát huy thành tựu 89 năm của ngành Tuyên giáo, để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, ngành Tuyên giáo cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Quan tâm lãnh đạo kiện toàn, xây dựng phát triển lực lượng đấu tranh theo hướng tạo thế liên hoàn, vững chắc, có bộ phận chủ lực, nòng cốt, chuyên sâu, tập hợp lực lượng rộng rãi; quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, nắm, dự báo, xử lý kịp thời những vấn đề tư tưởng nảy sinh. Trong tổ chức thực hiện, cần duy trì tốt các chuyên trang, chuyên mục chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở các cơ quan, đơn vị.

2. Thường xuyên bám sát các vấn đề, sự kiện, cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, tạo thế chủ động trên mặt trận đấu tranh trên internet, mạng xã hội. Thực hiện phương châm công tác tư tưởng phải đi trước, đón đầu, không để “khoảng trống” thông tin để các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc chống phá. Duy trì tốt việc cung cấp thông tin cho cán bộ theo định kỳ, gặp mặt các đồng chí cán bộ nghỉ hưu, nghỉ công tác hàng năm; chủ động gặp những người có quan điểm khác biệt để cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng, tạo khả năng “miễn dịch”, “tự đề kháng”  cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trước những thông tin sai trái, độc hại trên internet, mạng xã hội; nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị với ý đồ phủ nhận các luận điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc phủ định các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

4. Nâng cao trách nhiệm cá nhân khi khai thác, sử dụng thông tin trên internet, mạng xã hội; không nói, viết, phát tán thông tin, hình ảnh trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vi phạm thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội; không tham gia chia sẻ, bình luận những hình ảnh, clip, bài viết xuyên tạc, bôi nhọ, sai trái, vu cáo, bịa đặt, những thông tin không chính thống có nội dung làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, gây chia rẽ đoàn kết nội bộ và đe dọa đến an ninh quốc gia.

5. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về chính trị tư tưởng của Nghị quyết Trung ương 4; các quy định của Đảng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), Nghị quyết số 35-NQ/TW gắn với thực hiện có hiệu quả phương châm “nhân cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”; đẩy mạnh tuyên truyền và khuyến khích chia sẻ, bình luận về các gương người tốt, việc tốt, các nhân tố tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm định hướng dư luận, cổ vũ, động viên mọi người tham gia, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội.

HỒ Trung PhưỚc

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
Một trường hợp mắc não úng thủy cần giúp đỡ 

BTO - 6 tuổi, với một thân hình nhỏ thó và một cái đầu to bất thường, em Đặng Hải Đăng - khu phố 7, Phước Lộc, thị xã La Gi đã phải sống chung với căn bệnh quái ác kể từ khi mới lọt lòng mẹ.

Xem chi tiết
Công ty phải dừng hoạt động xử lý chất thải nguy hại

BT - Một số hộ dân ở thôn 1, xã Gia Huynh, Tánh Linh phản ánh: Công ty TNHH Môi trường Bá Phát vẫn tiếp tục vận hành hệ thống xử lý tái chế nhớt thải, gây mùi hôi thối nồng nặc khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân.

Xem chi tiết
Thay đổi CMND, có cần làm lại hộ chiếu?

BTO- Em có thắc mắc về thủ tục đổi chứng minh nhân dân (CMND) mong anh chị giải đáp giúp em: CMND của em được cấp ngày 29/08/2006 và hộ khẩu thường trú đăng ký trên CMND là Tân An, La Gi, Bình Thuận. Hiện tại hộ khẩu của em đã chuyển về thị trấn Võ Xu, Đức Linh, Bình Thuận. Anh chị cho em hỏi:

Xem chi tiết
Người dân cần lắm một cây cầu

BTO- Cây cầu có bề ngang 2 mét, dài 12 mét bắc qua một con suối để cho hơn một trăm hộ gia đình bên kia bờ phía biển liên thông qua bên này rồi mới qua được thôn, xã,  phường khác trong thị xã La Gi.

Xem chi tiết
Dưới bảng hiệu con cá vàng đầy rác!

BTO- Công ty cổ phần Nước mắm Phan Thiết tọa lạc tại vị trí góc đường Nguyễn Thông và đường vào Cụm công nghiệp chế biến hải sản Phú Hài. Nhiều năm nay sản phẩm nước mắm của công ty được khách hàng trong và ngoài nước biết đến và có uy tín trên thị trường, do chất lượng luôn được giữ vững.

Xem chi tiết
Con đường nắng bụi bặm, mưa lầy lội

BTO- Là thực trạng diễn ra vài năm qua trên tuyến đường Đặng Tất, khu phố D, phường Thanh Hải, TP.Phan Thiết, ảnh hưởng cuộc sống người dân 2 bên đường và người tham gia giao thông. Rõ nhất, những trận mưa đầu mùa vừa qua biến con đường thành sông, lầy lội, nhất là đoạn cuối giáp Đại lộ Hùng Vương.

Xem chi tiết