Chính trị Cập nhật lúc 12:21:19 21/09/2021  (Lượt xem:  4466 )

BÀI DỰ THI GIẢI CỜ ĐỎ

Tinh gọn bộ máy, tăng hiệu quả hoạt động

 Bài 1: Mô hình tổ chức mới và những kết quả

BTO- Thời gian qua, cùng với đổi mới phương thức lãnh đạo, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

Sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế là vấn đề nhạy cảm, đặc biệt quan trọng, tác động đến nhiều đối tượng. Do đó, việc xây dựng các kế hoạch thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy được Tỉnh ủy tiến hành chặt chẽ, lấy ý kiến rộng rãi để tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Chủ động triển khai và thí điểm một số mô hình tổ chức

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tỉnh ủy đã chủ động, kịp thời ban hành Kế hoạch số 82-KH/TU và Chương trình hành động số 43-CTr/TU. Trên cơ sở đó, hàng năm Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều ban hành Kế hoạch, xác định những nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện trong năm; xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình triển khai thực hiện phù hợp, khả thi, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài, trên nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng, quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị.

tinh3.jpg

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận

 

Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt đầy đủ, tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Kế hoạch, Chương trình hành động của Tỉnh ủy với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, phương pháp phù hợp, hành động quyết liệt, những việc đã rõ thì làm ngay, không trông chờ chỉ đạo của cấp trên. Chính vì vậy, đã có 100% cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện và xây dựng các đề án, phương án sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của cơ quan, đơn vị, địa phương mình bảo đảm đúng các mục tiêu, yêu cầu.

tinh4.jpg

 

Huyện Tánh Linh công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sáp nhập hai xã Đức Tân và Măng Tố

Trước yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới, nhằm khắc phục thực trạng cồng kềnh, chồng chéo, trùng lắp nhiệm vụ, đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan và địa phương; qua rà soát thực trạng tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, người lao động và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, với mục tiêu hoàn thiện khung tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, thí điểm thực hiện các mô hình về tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Tại Bình Thuận đã thí điểm một số mô hình tổ chức bộ máy, nhất thể hóa các chức danh phòng, ban. Đó là, thí điểm Trung tâm Hành chính công tỉnh; hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh, thành lập Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ Chăm sóc, sức khỏe cán bộ tỉnh; đề án sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban của Tỉnh ủy; đề án sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; đề án sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của Trường Chính trị tỉnh và Báo Bình Thuận; hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở những nơi có điều kiện tại huyện Đức Linh và Phú Quý; bố trí Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBND huyện tại 2 địa phương Đức Linh và Phú Quý. Thí điểm Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ huyện; Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện, mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã,...

Một số kết quả quan trọng

Mô hình thí điểm Trung tâm Hành chính công tỉnh được UBND tỉnh thành lập vào cuối năm 2017 và đi vào hoạt động đến nay phát huy kết quả. Số lượng hồ sơ đã xử lý và trả kết quả trên 180.000 hồ sơ, chiếm tỷ hơn 98%; số hồ sơ trả đúng và sớm hẹn chiếm tỷ lệ trên 97,5%; mức độ hài lòng của các tổ chức, cá nhân chiếm tỷ lệ 93,6%. Sau hơn 3 năm đi vào hoạt động đã góp phần làm chuyển biến tích cực các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (Par Index) của tỉnh. Mối quan hệ phối hợp giữa các sở, ban, ngành trong công tác tiếp nhận, xử lý, trả kết quả thủ tục hành chính được thuận lợi và đã hạn chế tình trạng cá nhân, tổ chức, nhân dân phải di chuyển nhiều nơi để nộp, bổ sung hồ sơ, làm kéo dài thời gian xử lý thủ tục hành chính.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Thuận

Mô hình hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh, thành lập Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đến nay hoạt động đã ổn định, cơ cấu tổ chức bên trong phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; một số tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể được sắp xếp, chuyển giao cho các huyện, thị, thành ủy quản lý phù hợp, hiệu quả; công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan, doanh nghiệp được tăng cường. Kết quả nổi bật là đã giảm 1 đảng bộ trực thuộc tỉnh, 6 đầu mối bên trong, 2 Phó Bí thư Đảng ủy, 6 cấp trưởng và 6 cấp phó của các đầu mối trực thuộc, tinh giản được 11 biên chế và 2 hợp đồng..., từ đó đã góp phần giảm chi phí, tiết kiệm ngân sách hàng tỉ đồng.

Mô hình hợp nhất một số cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy với cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện tại huyện Phú Quý và Đức Linh và mô hình tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Phú Quý đã góp phần tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy các phòng chuyên môn, phù hợp với quy mô quản lý nhà nước, khối lượng nhiệm vụ; từ đó đã giảm 7 phòng và tiết kiệm kinh phí hoạt động, kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, phòng làm việc, trang thiết bị; đội ngũ cán bộ, công chức và người làm việc được bố trí lại phù hợp, nâng cao năng lực, trình độ, tiết kiệm nhân lực và biên chế.

Có thể nhận thấy, qua 3 năm triển khai thực hiện thí điểm về mô hình tổ chức và nhất thể hóa chức danh, với quyết tâm chính trị cao của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân; việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của tỉnh Bình Thuận đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Sau đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy đã tinh gọn hơn, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ. Công tác quản lý, điều hành dần đi vào nền nếp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn. Đặc biệt, thông qua triển khai thí điểm mô hình tổ chức mới, tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị đã khoa học, gọn gàng hơn, giảm nhiều đầu mối trực thuộc, khắc phục được sự chồng chéo trong thực thi nhiệm vụ giữa các phòng, ban, đơn vị. Đối với cấp tỉnh đã giảm 52 đầu mối so với quy định của Trung ương, giảm 30 phòng chuyên môn, nghiệp vụ, giảm 3 chi cục và giảm được 41 cấp phó phòng so với trước khi sắp xếp. Đối với cấp huyện, giảm 17 phòng chuyên môn, giảm 78 đơn vị sự nghiệp công lập; giảm 477 biên chế hành chính và 710 biên chế khối sự nghiệp.

Việc thực hiện nhất thể hóa chức danh mang lại “hiệu quả kép” đối với hệ thống chính trị, trước hết từ việc giảm được đầu mối cấp trưởng các ban, ngành, góp phần xây dựng bộ máy gọn nhẹ, hiệu quả. Qua kiêm nhiệm chức danh đã khắc phục sự cồng kềnh, chồng chéo công việc. Với vai trò vừa là người đứng đầu ban Đảng vừa là đứng đầu cơ quan chính quyền, việc truyền tải các chủ trương, nghị quyết sang tổ chức, thực hiện nhiệm vụ được rút ngắn, công tác tham mưu đảm bảo chặt chẽ, giảm bớt nhiều khâu trung gian so với trước đây; qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc. Số lượng biên chế và kinh phí đã giảm nhiều so với trước đây, giúp bộ máy được gọn nhẹ hơn. Số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp phòng đã giảm nhiều so với trước, từ đó ý thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ được nâng lên.

Có thể thấy, những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII là tiền đề quan trọng để Đảng bộ tỉnh Bình Thuận thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phan Minh Quảng

Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
  Xót thương người bà nuôi đứa cháu thơ

  BT- Đi vào con hẻm 162, Hải Thượng Lãn Ông, phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết, chúng tôi hỏi nhà của bà Sáu thì được người dân xung quanh chỉ vào căn nhà nhỏ gần đầu hẻm.

  Xem chi tiết
  Vẫn luôn là độc giả trung thành của báo

  BT- Tôi có thói quen lưu khá đầy đủ báo Bình Thuận cuối tuần và báo Bình Thuận thường ngày (đối với những số báo tôi có bài được đăng). Tôi cảm thấy trong lòng vui vui. Tôi lưu lại các số báo ấy, như lưu lại chút kỷ niệm trong những ngày về hưu sống giữa quê hương Phan Thiết, sau 40 năm đã làm việc miệt mài ở các cơ quan.

  Xem chi tiết
  Đất cấp bình quân nhân khẩu?

  BTO - Gia đình tôi có ba mẹ và 10 người con. Trước năm 1993 được nhà nước cấp đất theo nhân khẩu gồm 6 khẩu phần do ba tôi đứng tên (ba mẹ và 4 người con) do có một số người đã có vợ chồng hoặc chuyển khẩu đi nơi khác nên không còn trong hộ khẩu. 

  Xem chi tiết
  Làng chài đã sạch sẽ

  BTO- Sau khi Báo Bình Thuận online ngày 19/10 có đăng bài “Làng rác” phản ánh về khu vực làng chài Mũi Né, Phan Thiết tập trung khá nhiều các loại rác thải. Rác từ đại dương đổ về cũng như rác từ tại chỗ nơi bà con cậy sò ốc đổ ra. Ngay sau khi báo đăng các ngành chức năng cùng địa phương đã bàn biện pháp xử lý.

  Xem chi tiết
  Vô tư mang rác đổ xuống biển

  BTO- Vào các buổi chiều tầm 16h30 phút trở đi tại khu vực bãi biển Dinh Ông Nam Hải, khu phố 4, phường Phú Hài, TP. Phan Thiết, có khá nhiều người dân mang rác ra đổ. Người dân trực tiếp xả thải và đổ rác hàng ngày xuống biển. 

  Xem chi tiết
  Rác thải khắp bãi biển Vĩnh Hảo

  BTO- Đến xã Vĩnh Hảo vào các khu dân cư, nhìn đâu cũng thấy rác, nhất là bãi biển đẹp của xóm 8, thôn Vĩnh Hải. Rác từ đại dương dạt vào, rác ở khu dân cư được ném đầy trên bãi biển.

  Xem chi tiết
  Hỗ trợ trực tuyếnHotline: 0252 360 4533
  Link tài trợ: | vé máy bay | tai nghe Bluetooth | Baseus | Đất Nền Sân Bay Long Thành | Dự án centuty city Long Thành | aquacityvn.vn | Căn hộ Legacy Central Bình Dương | Takashi Ocean Suite Kỳ Co | Merry Land Quy Nhơn | Dự án ID Junction Long Thành | nhơn hội new city | Giá bán AquaCity Novaland aquacity.tv | Astralcity.info chuyên bán căn hộ Astral City | https://www.giaychungnhandautu.com/ | Aqua City Novaland | Masteri Centre Point | T&T City Millennia | Izumi City | https://banggiachudautu.vn | Grand marina | https://www.ruttienthetindung.org | The River Thủ Thiêm | Stella Mega City | Grand Marina Saigon | https://batdongsanvinhome.vn | novaworld | grand marina | https://www.congtykimoanh.vn/ | Novaworld Ho Tram | Mua Novaworld Phan Thiết tại https://www.novaworldphanthiet.land/ | https://www.opalcityview.tv/ | https://www.gemskyworld.tv/ chuyên bán Gem Sky World Đất Xanh | Takashi Ocean Suite | Novaworld Phan Thiet | Dự án Venezia Beach VeneziaBeachs | Takashi Ocean Suite | https://ieuro2020.com/giai-dau | https://abc.vn | trandinhhieu | Vinhomes Smart City | Tapchilamdep | mt3q.vn | sim số đẹp tại khosim | https://vnrep.com | mua bán sim số đẹp giá rẻ uy tín | ledinhphong | https://salereal.com.vn/ | gametuyen.info | West Lakes Golf & Villas | Mat na tri mun | Dịch Vụ Dọn Nhà | Công ty Tư vấn Invert Việt Nam https://www.invert.vn/ | Reviewland | century-city.vn | mua bán sim số đẹp giá rẻ uy tín | Hamubay Phan Thiết | aqua city | gửi hàng đi mỹ | gunlove.vn | https://novaworld-phanthiet.com