Chính trị Cập nhật lúc 15:44:42 21/09/2021  (Lượt xem:  4701 )

BÀI DỰ THI GIẢI CỜ ĐỎ

Tinh gọn bộ máy, tăng hiệu quả hoạt động

Bài 1: Mô hình tổ chức mới và những kết quả

Bài 2: Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

BTO- Đại hội XIII của Đảng xác định các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị với những định hướng, biện pháp: “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả..., đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm.

Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế của hệ thống chính trị là nhiệm vụ không dễ nhưng bắt buộc phải thực hiện đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhằm tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, khắc phục sự cồng kềnh, phình to của bộ máy, giảm chi ngân sách nhà nước. Với sự vào cuộc quyết liệt, quyết tâm từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, bộ máy chính trị của tỉnh từng bước được đổi mới, tinh gọn, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII.

ht.jpg

Tỉnh ủy Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Sau sắp xếp, tổ chức bộ máy bước đầu đã tinh gọn hơn, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ. Công tác quản lý, điều hành dần đi vào nền nếp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn.

Những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn

Những kết quả bước đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) đang mang lại ý nghĩa hết sức tích cực. Tuy nhiên, việc sắp xếp tổ chức bộ máy tuy có tinh gọn về đầu mối, cơ bản khắc phục sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ nhưng hiệu quả hoạt động nâng lên chưa nhiều; việc hợp nhất một số cơ quan của cấp ủy với cơ quan chuyên môn của chính quyền, đoàn thể có chức năng tương đồng còn gặp khó khăn; công tác đổi mới, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập còn chậm. Mặt khác, việc sắp xếp tổ chức bộ máy là việc mới, khó, chưa có quy định cụ thể về loại hình tổ chức, vị trí pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế, quy chế làm việc, nhất là cơ chế vận hành, chế độ chính sách, tính đồng bộ liên thông của các cơ quan, đơn vị sau khi hợp nhất.

Đề án sắp xếp lại 03 trường Cao đẳng Y tế, Cao đẳng Nghề và Cao đẳng cộng đồng trực thuộc UBND tỉnh đang được triển khai thực hiện.

 Các cơ quan hợp nhất chịu sự quản lý, hướng dẫn về chuyên môn của nhiều sở, ban, ngành cấp trên; quy trình công việc, nhiệm vụ của cơ quan mới phải được xây dựng lại, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ có lúc chưa đồng bộ, việc phối hợp tham mưu có lúc hạn chế, thiếu liên kết. Mặt khác, Trung ương chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc, phối hợp, việc phân bổ, quản lý sử dụng biên chế và chế độ chính sách của cán bộ, công chức đối với các cơ quan sau khi hợp nhất, do đó gặp khó khăn, lúng túng trong việc quy định một số chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chưa đồng bộ giữa các quy định của Đảng và các quy định của Nhà nước, pháp luật chuyên ngành, các nhóm nghiệp vụ vẫn thực hiện theo quy trình, quy định riêng biệt.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế

Tiếp nối những kết quả đạt được, kiên trì thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch số 82-KH/TU và Chương trình hành động số 43-CTr/TU của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tin gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là tinh thần chung của cả hệ thống chính trị toàn tỉnh trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Để thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tỉnh Bình Thuận tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong thời gian tới, cần xác định một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

 Một là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về chủ trương đổi mới sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI và các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết về sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị, nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu.

Hai là, tiếp tục bám sát kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để triển khai, thực hiện phù hợp; việc nào đã rõ, bảo đảm đủ điều kiện, quy định thì chủ động đề xuất và thực hiện dứt điểm, đồng bộ; việc nào chưa rõ thì tiếp tục nghiên cứu để triển khai thực hiện theo lộ trình, bước đi phù hợp. Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn nhưng phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức một cách phù hợp, không tinh giản bộ máy một cách cứng nhắc, máy móc. Chủ động, kịp thời ban hành chức năng, nhiệm vụ một số cơ quan, đơn vị sau khi trung ương ban hành quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế.

Ba là, tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan, đơn vị theo hướng giảm đầu mối trực thuộc, giảm tối đa cấp trung gian, giảm số lượng cấp phó và tinh giản biên chế theo đúng lộ trình. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị để khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bốn là, xây dựng, hoàn thiện tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với từng ngành, lĩnh vực, địa bàn; trong đó, chú trọng lĩnh vực giáo dục, y tế.

Năm là, các địa phương, cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tinh giản biên chế bảo đảm chặt chẽ, có hiệu quả gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện hệ thống danh mục, vị trí việc làm, khung năng lực của cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Quan tâm giải quyết chế độ, chính sách phù hợp theo quy định cho các đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Sáu là, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, thiếu sót, chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Lấy kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế làm tiêu chí chính để đánh giá, xác định vị trí công tác của người đứng đầu cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị.

Với tinh thần quyết liệt trong chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự vào cuộc với trách nhiệm cao của các cơ quan, đơn vị, địa phương việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận chắc chắn sẽ đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Phan Minh Quảng

Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
  Xót thương người bà nuôi đứa cháu thơ

  BT- Đi vào con hẻm 162, Hải Thượng Lãn Ông, phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết, chúng tôi hỏi nhà của bà Sáu thì được người dân xung quanh chỉ vào căn nhà nhỏ gần đầu hẻm.

  Xem chi tiết
  Vẫn luôn là độc giả trung thành của báo

  BT- Tôi có thói quen lưu khá đầy đủ báo Bình Thuận cuối tuần và báo Bình Thuận thường ngày (đối với những số báo tôi có bài được đăng). Tôi cảm thấy trong lòng vui vui. Tôi lưu lại các số báo ấy, như lưu lại chút kỷ niệm trong những ngày về hưu sống giữa quê hương Phan Thiết, sau 40 năm đã làm việc miệt mài ở các cơ quan.

  Xem chi tiết
  Đất cấp bình quân nhân khẩu?

  BTO - Gia đình tôi có ba mẹ và 10 người con. Trước năm 1993 được nhà nước cấp đất theo nhân khẩu gồm 6 khẩu phần do ba tôi đứng tên (ba mẹ và 4 người con) do có một số người đã có vợ chồng hoặc chuyển khẩu đi nơi khác nên không còn trong hộ khẩu. 

  Xem chi tiết
  Làng chài đã sạch sẽ

  BTO- Sau khi Báo Bình Thuận online ngày 19/10 có đăng bài “Làng rác” phản ánh về khu vực làng chài Mũi Né, Phan Thiết tập trung khá nhiều các loại rác thải. Rác từ đại dương đổ về cũng như rác từ tại chỗ nơi bà con cậy sò ốc đổ ra. Ngay sau khi báo đăng các ngành chức năng cùng địa phương đã bàn biện pháp xử lý.

  Xem chi tiết
  Vô tư mang rác đổ xuống biển

  BTO- Vào các buổi chiều tầm 16h30 phút trở đi tại khu vực bãi biển Dinh Ông Nam Hải, khu phố 4, phường Phú Hài, TP. Phan Thiết, có khá nhiều người dân mang rác ra đổ. Người dân trực tiếp xả thải và đổ rác hàng ngày xuống biển. 

  Xem chi tiết
  Rác thải khắp bãi biển Vĩnh Hảo

  BTO- Đến xã Vĩnh Hảo vào các khu dân cư, nhìn đâu cũng thấy rác, nhất là bãi biển đẹp của xóm 8, thôn Vĩnh Hải. Rác từ đại dương dạt vào, rác ở khu dân cư được ném đầy trên bãi biển.

  Xem chi tiết
  Hỗ trợ trực tuyếnHotline: 0252 360 4533
  Link tài trợ: | vé máy bay | tai nghe Bluetooth | Baseus | Đất Nền Sân Bay Long Thành | Dự án centuty city Long Thành | aquacityvn.vn | Căn hộ Legacy Central Bình Dương | Takashi Ocean Suite Kỳ Co | Merry Land Quy Nhơn | Dự án ID Junction Long Thành | nhơn hội new city | Giá bán AquaCity Novaland aquacity.tv | Astralcity.info chuyên bán căn hộ Astral City | https://www.giaychungnhandautu.com/ | Aqua City Novaland | Masteri Centre Point | T&T City Millennia | Izumi City | https://banggiachudautu.vn | Grand marina | https://www.ruttienthetindung.org | The River Thủ Thiêm | Stella Mega City | Grand Marina Saigon | https://batdongsanvinhome.vn | novaworld | grand marina | https://www.congtykimoanh.vn/ | Novaworld Ho Tram | Mua Novaworld Phan Thiết tại https://www.novaworldphanthiet.land/ | https://www.opalcityview.tv/ | https://www.gemskyworld.tv/ chuyên bán Gem Sky World Đất Xanh | Takashi Ocean Suite | Novaworld Phan Thiet | Dự án Venezia Beach VeneziaBeachs | Takashi Ocean Suite | https://ieuro2020.com/giai-dau | https://abc.vn | trandinhhieu | Vinhomes Smart City | Tapchilamdep | mt3q.vn | sim số đẹp tại khosim | https://vnrep.com | mua bán sim số đẹp giá rẻ uy tín | ledinhphong | https://salereal.com.vn/ | gametuyen.info | West Lakes Golf & Villas | Mat na tri mun | Dịch Vụ Dọn Nhà | Công ty Tư vấn Invert Việt Nam https://www.invert.vn/ | Reviewland | century-city.vn | mua bán sim số đẹp giá rẻ uy tín | Hamubay Phan Thiết | aqua city | gửi hàng đi mỹ | gunlove.vn | https://novaworld-phanthiet.com