Chính trị Cập nhật lúc 09:16:43 03/02/2020  (Lượt xem:  4513 )
Xây dựng Đảng trong sạch

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh nêu gương phải đặt hàng đầu

BT- Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn quan tâm, chú trọng đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để  Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trong Cương lĩnh, văn kiện các kỳ Đại hội Đảng đều đề cập đến công tác xây dựng Đảng và Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành rất nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận về xây dựng Đảng. Nghị quyết Trung ương 4 - khóa XII (NQTW4) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cũng là một trong những nghị quyết có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng và đối với cả sự nghiệp cách mạng nước ta nói chung và Bình Thuận nói riêng.

 Nhận thức và hành động…

Mục tiêu Nghị quyết 4 - khóa XII (NQTW4) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã đặt ra phải nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; qua đó kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Tại Bình Thuận, ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) ban hành NQTW4, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 12-NQ/TU, ngày 14/12/2016 để lãnh đạo thực hiện trong toàn Đảng bộ. Đến nay, Bình Thuận đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, trong rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò “nêu gương” đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện đã tăng cường việc đối thoại với cán bộ, nhân dân, xác định những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung chỉ đạo giải quyết ngay từ cơ sở, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Phần lớn cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh có những chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ được nâng lên rõ rệt. Ý thức tu dưỡng, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được tập trung xây dựng và ngày càng được nâng lên; vai trò gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tổ chức, cơ quan, đơn vị ngày càng được phát huy tốt hơn; từ đó, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Vẫn còn những hạt sạn…

Bên cạnh những ưu điểm đó, thì vẫn còn một số đơn vị, địa phương chưa làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, việc triển khai cam kết của cá nhân một số nơi vẫn còn tình trạng rập khuôn, sao chép, thực hiện còn mang tính hình thức. Quá trình kiểm điểm tự phê bình và phê bình một số nơi vẫn còn nể nang, né tránh, ngại va chạm, chưa thật mạnh dạn nhận diện, chỉ ra những biểu hiện suy thoái. Công tác quản lý đảng viên có nơi còn lỏng lẻo; đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên một số nơi còn chạy theo thành tích. Đặc biệt một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn chưa thật sự nêu gương, thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, còn quan liêu, tham nhũng, ý thức chấp hành tổ chức chưa nghiêm nên phải xử lý kỷ luật, thậm chí đã có một số cán bộ, đảng viên là lãnh đạo tại các đơn vị, địa phương vi phạm pháp luật đến mức bị khởi tố hình sự... những sai phạm đó đã làm suy giảm niềm tin của nhân dân và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Đảng ta.

 Phải thực sự nêu gương…

Ngày nay, trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới đòi hỏi Đảng ta phải nâng tầm lãnh đạo lên cao hơn nữa, nâng sức chiến đấu mạnh hơn nữa để tiếp tục lãnh đạo đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa... do vậy yêu cầu đặt ra là phải tăng cường công tác xây dựng Đảng luôn vững về tư tưởng, mạnh về tổ chức và đảng viên phải thực sự nêu gương. Đặc biệt đây là thời điểm cuối nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp (2015 - 2020), Đảng sẽ tiến hành công tác kiểm điểm, đánh giá những mặt được, chưa được của các tập thể, cá nhân từng đảng viên trong sinh hoạt và công tác, do vậy quá trình kiểm điểm tự phê bình và phê bình cần phải thẳng thắn nhìn nhận, tránh việc nể nang, né tránh, ngại va chạm, chúng ta phải mạnh dạn nhận diện, chỉ ra những biểu hiện suy thoái, diễn biến trong từng tổ chức, trong từng đảng viên để làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Để đạt được điều đó, đòi hỏi đầu tiên là đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo quản lý phải thật sự nêu gương, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, thực hiện tốt phương châm sống sát dân, gần dân, nắm chắc và giải quyết tốt nguyện vọng chính đáng của nhân dân; mạnh dạn, thẳng thắn và công tâm trong phê bình và tự phê bình trên tinh thần xây dựng và phát triển.

Nêu gương chính là thuộc phạm trù đạo đức cách mạng; tiếp đó, nêu gương cũng thuộc phạm trù phong cách của người lãnh đạo, người đảng viên chân chính. Bác Hồ đã từng nhắc câu là “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, “Đảng có vững cách mạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy” để nhấn mạnh vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên. Vậy nên muốn xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, thì trong nhận thức và hành động, từng cán bộ, đảng viên phải đặt lên hàng đầu 2 chữ nêu gương.

Huy Toàn

Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
Tặng xe đạp cho học sinh nghèo học giỏi

BTO- Chi đoàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Bình Thuận (Đoàn cơ sở Sở Giao thông vận tải Bình Thuận) phối hợp với Đoàn xã Tân Thành (Hàm Thuận Nam) vừa trao tặng 5 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo có thành tích học tập tốt tại xã Tân Thành. Đây là công trình thanh niên do chi đoàn thực hiện trong năm 2020.  

Xem chi tiết
Bồi thường hỗ trợ cho bà Nguyên là đúng quy định

BT- Bà Nguyễn Thị Nguyên, khu phố 7, thị trấn Tân Nghĩa, Hàm Tân phản ánh: Gia đình bà bị thu hồi 1.027,4 m2 đất tại xã Sông Phan để thực hiện Dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam, đoạn Dầu Giây - Phan Thiết. Nhưng các ngành chức năng huyện áp giá bồi thường, hỗ trợ quá thấp so với giá trên thị trường và đề nghị các ngành chức năng huyện xem xét điều chỉnh giá bồi thường, hỗ trợ cho phù hợp với thực tế.

Xem chi tiết
Thay đổi CMND, có cần làm lại hộ chiếu?

BTO- Em có thắc mắc về thủ tục đổi chứng minh nhân dân (CMND) mong anh chị giải đáp giúp em: CMND của em được cấp ngày 29/08/2006 và hộ khẩu thường trú đăng ký trên CMND là Tân An, La Gi, Bình Thuận. Hiện tại hộ khẩu của em đã chuyển về thị trấn Võ Xu, Đức Linh, Bình Thuận. Anh chị cho em hỏi:

Xem chi tiết
Chợ xây hoành tráng mà bỏ trống

BTO - Chợ Phú Thủy mở rộng được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp với 58 ki ốt và 137 ô sạp, tổng kinh phí đầu tư hơn 11 tỷ đồng; nhưng không đưa được tiểu thương vào kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu cần mở rộng mua bán hiện nay.

Xem chi tiết
Kè hư hỏng do neo buộc tàu thuyền

BT- Bờ kè đường Phạm Văn Đồng chạy dài gần 2 km qua địa bàn phường Bình Hưng và phường Hưng Long (TP. Phan Thiết). Phía trên bờ kè được xây dựng lan can bằng trụ bê tông và ống sắt; phía trong bờ kè được tỉnh đầu tư làm hàng chục trụ neo đậu tàu thuyền trú tránh bão vững chắc…

Xem chi tiết
Con đường nắng bụi bặm, mưa lầy lội

BTO- Là thực trạng diễn ra vài năm qua trên tuyến đường Đặng Tất, khu phố D, phường Thanh Hải, TP.Phan Thiết, ảnh hưởng cuộc sống người dân 2 bên đường và người tham gia giao thông. Rõ nhất, những trận mưa đầu mùa vừa qua biến con đường thành sông, lầy lội, nhất là đoạn cuối giáp Đại lộ Hùng Vương.

Xem chi tiết