Xã hội Cập nhật lúc 09:01:29 16/10/2018  (Lượt xem:  4497 )
Công tác kiểm tra

Công tác kiểm tra, giám sát có vai trò quan trọng góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

 BT- Nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng, Báo Bình Thuận đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Phan Văn Đăng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trong thời gian qua. 

Nhân kỷ niệm 70 năm ngành kiểm tra Đảng, đồng chí cho biết những kết quả đạt được của UBKT Tỉnh ủy qua các thời kỳ?

Đồng chí Phan Văn Đăng: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận được thành lập từ tháng 1 năm 1976. Qua 12 nhiệm kỳ dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo và hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, hệ thống tổ chức ủy ban kiểm tra và cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh được xây dựng và ngày càng hoàn thiện; đội ngũ các thế hệ cán bộ kiểm tra đảng luôn tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nội bộ đoàn kết không ngừng phấn đấu rèn luyện về nhiều mặt, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát ngày càng đi vào nề nếp, thể hiện tính chủ động, đồng bộ, chất lượng và hiệu quả. Công tác giám sát được mở rộng, công tác kiểm tra được tăng cường có trọng tâm, trọng điểm; chú ý đi vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc; tập trung kiểm tra việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chủ trương, chính sách của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm. Qua kiểm tra, giám sát đã chủ động giáo dục, phòng ngừa; kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm, xử lý nghiêm những sai phạm của tổ chức Đảng và đảng viên. Nhờ đó, kỷ luật của Đảng, kỷ cương hành chính Nhà nước được tăng cường, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, lòng tin của các tầng lớp nhân dân với Đảng, chính quyền tiếp tục  củng cố, tạo sự đồng thuận trong xã hội ngày càng cao hơn. Thực tiễn cho thấy: Công tác xây dựng Đảng trong đó công tác kiểm tra, giám sát có tác dụng quan trọng góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Những khó khăn mà công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của UBKT các cấp thường gặp phải. Giải pháp khắc phục khó khăn?

Đồng chí Phan Văn Đăng: Những khó khăn mà công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của UBKT các cấp thường gặp phải đó là:

Một số cấp ủy chưa thật sự chú trọng, chưa  thật  sự  quyết  liệt  trong  thực  hiện  công  tác  kiểm  tra,  giám  sát.

Bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu trong thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên ở một số nơi chưa cao, nhất là cấp chi bộ và một bộ phận đảng viên không có chính kiến rõ ràng trước vi phạm của đảng viên có chức, có quyền; vẫn còn biểu hiện nể nang, đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên, bao che, xử lý kỷ luật không tương xứng với nội dung vi phạm.

Công tác nắm tình hình, phân tích, dự báo, phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên còn hạn chế.

Trình độ, năng lực, bản lĩnh của một bộ phận cán bộ kiểm tra chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Để khắc phục, phát huy vai trò công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, cần thực hiện  một số giải pháp chủ yếu sau:

1. Tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương của cấp ủy các cấp; hướng dẫn của UBKT cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp và cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, ý nghĩa tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.

2. Đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong Đảng; tăng cường kiểm tra việc thi hành kỷ luật của tổ chức đảng cấp dưới. Qua kiểm tra phải đánh giá đúng thực trạng để kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục sửa chữa khuyết điểm, biểu hiện lệch lạc trong thi hành kỷ luật của Đảng, bảo đảm việc thi hành kỷ luật đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục quy định.

3. Tăng cường công tác giám sát thường xuyên, nắm chắc tình hình, chủ động khảo sát thông tin, kịp thời phát hiện và quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

4. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, nhạy bén trong phát hiện xử lý tình huống và luôn chú ý rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng để hoàn thành nhiệm vụ.

Trong thời gian đến, những nhiệm vụ và giải pháp mà UBKT các cấp trong tỉnh tập trung là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Phan Văn Đăng: Tiếp tục thực hiện chức năng tham mưu cấp ủy và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra theo quy định của Điều lệ Đảng, tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy và chỉ đạo hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong thời gian đến ủy ban kiểm tra các cấp cần tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau đây:

Một là, tham mưu và thực hiện tốt các nhiệm vụ của cấp ủy giao, trọng tâm là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn thực hiện hiệu quả đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bên cạnh đó, tập trung tham gia và chỉ đạo giải quyết các vụ việc nổi cộm, không để phát sinh điểm nóng.

Hai là, tăng cường hơn nữa tính chủ động trong triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; nội dung kiểm tra cần đi vào trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt quan tâm những lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực như đất đai, dự án, các hoạt động tài chính, đầu tư, công tác cán bộ, phòng chống tham nhũng, lãng phí; chú trọng kiểm tra các đối tượng là cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các ngành, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý. Chủ động và tập trung giải quyết triệt để, kịp thời các đơn, thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật của đảng viên và tổ chức đảng. Tăng cường và mở rộng hơn nữa công tác giám sát để chủ động phòng ngừa vi phạm xảy ra đối với tổ chức đảng và đảng viên. Chú ý làm tốt giám sát việc khắc phục, sửa chữa những thiếu sót, khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát. Khi các vụ việc vi phạm được phát hiện phải kiên quyết xử lý để giáo dục, răn đe, ngăn ngừa.

Ba là, duy trì thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật tổ chức đảng cấp dưới; quan tâm công tác kiểm tra tài chính đảng, nhất là công tác kiểm tra việc thu nộp, quản lý, sử dụng đảng phí của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Bốn là, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa UBKT với các ban của cấp ủy, cấp ủy và tổ chức đảng có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng để rút ra bài học kinh nghiệm thực tiễn. đồng thời phát hiện những vướng mắc để đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng khóa XIII về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.

Năm là, thường xuyên quan tâm công tác xây dựng ngành, chú trọng nâng cao nhận thức và bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp; duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xứng đáng  sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Xin cảm ơn đồng chí.

Quang Tuấn (thực hiện)

Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
Ước mơ dang dở của Duyên

BT - Nhà nghèo, đông chị em, cô nữ sinh Bá Thị Mỹ Duyên (23 tuổi), sinh viên năm cuối của Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh mơ ước sau khi học xong sẽ tìm được công việc phụ giúp gia đình trả nợ và lo cho ba mẹ.

Xem chi tiết
Giải quyết đường vào khu sản xuất Hồ Cây Tra

BT - Sau 15 năm chờ đợi, thì 27 hộ dân canh tác gần 30 ha cây ăn trái tại khu vực Hồ Cây Tra (thôn Tiến An, xã Tiến Thành, TP. Phan Thiết) rất phấn khởi khi mới đây UBND tỉnh đã chỉ đạo TP. Phan Thiết lên phương án giải quyết kiến nghị làm đường vào khu sản xuất trên.

Xem chi tiết
Thất lạc giấy khai sinh, muốn làm thẻ căn cước công dân có được không?

BTO-  Hộ khẩu chỉ có năm sinh vì chị tôi sinh từ năm 1950 đã thất lạc giấy khai sinh, Sở tư pháp địa phương không có hồ sơ gốc năm 1950, chị tôi đi làm thẻ căn cước có giấy chứng minh nhận dân 9 số có đủ ngày tháng năm sinh nhưng không được chấp thuận làm thẻ căn cước, chị tôi đang rất hoang mang, mong báo Bình Thuận tư vấn giúp cách làm.

Xem chi tiết
Khổ vì bãi vật liệu trong khu dân cư

BT- Gần một tháng nay tại dãy E, Khu dân cư Bắc Xuân An, phường Xuân An, TP. Phan Thiết bỗng nhiên xuất hiện một bãi tập kết vật liệu (cát bồi nền) gây ra nhiều phiền toái cho các hộ dân ở đây.

Xem chi tiết
Vấn nạn lấn chiếm đất lâm nghiệp ở Bắc Bình

BT- Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý RPH Sông Lũy, Bắc Bình đã kiểm tra, phát hiện, lập biên bản các đối tượng lấn chiếm 28,2 ha đất lâm nghiệp trái phép tại các tiểu khu, thuộc địa bàn quản lý của Trạm bảo vệ rừng Phan Sơn và Trạm bảo vệ rừng Đá Trắng.

Xem chi tiết
“Nỗi đau” hàng trăm cây xanh đô thị

BTO- Sáng sớm đi bộ, tôi bỗng thấy vài ba thanh niên cầm xấp quảng cáo dày cộp đến từng gốc cây xanh rồi dùng ghim thép cở lớn bấm tờ quảng cáo vào thân cây. Đi dọc đường Phạm Hùng, Nguyễn Gia Tú, Võ Văn Kiệt (Phan Thiết) tôi đếm được khoảng 55 cây xanh bị đóng ghim thép như thế.

Xem chi tiết
Hỗ trợ trực tuyếnHotline: 0918680377 - 0623604533