Xã hội Cập nhật lúc 11:26:43 16/10/2020  (Lượt xem:  2226 )
Khơi dậy nội lực nhân dân và cán

Khơi dậy nội lực nhân dân và cán bộ

BTO- Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, bên cạnh các tham luận trên các lĩnh vực khác, lĩnh vực văn hóa xã hội có các tham luận của đại diện sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị hiến kế với nội dung nổi bật là khơi dậy nội lực nhân dân và cán bộ…Báo Bình Thuận lược ghi một số ý kiến của đại biểu.

 Để tạo sự đồng thuận xã hội

Bàn về thực trạng và giải pháp xây dựng và phát triển sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng vươn lên của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và phát triển quê hương Bình Thuận, đại biểu Bố Thị Xuân Linh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã đa dạng hóa các hình thức tập hợp, củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc bằng những cách làm thiết thực, hướng về cơ sở, về cộng đồng dân cư.

 Các tầng lớp nhân dân trong tỉnh không ngừng đoàn kết, sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, giữ gìn bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc.

 Để tăng cường củng cố, phát triển khối đại đoàn kết trong bối cảnh đất nước đang chuyển biến mạnh mẽ, đại biểu Linh cho biết: Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xác định các giải pháp. Cụ thể, đầu tiên là tiếp tục triển khai, quán triệt sâu rộng các Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX), Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, về “công tác dân tộc”, “công tác tôn giáo” đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm tăng cường sự đồng thuận trong xã hội, lấy mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” làm điểm tương đồng, lấy đại đoàn kết toàn dân tộc làm động lực để phát triển.

 Song song đó, phải phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào các dân tộc, các chức sắc tôn giáo, đội ngũ trí thức gắn với công tác tuyên truyền các chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm bảo vệ, giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào, của dân tộc, nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu “Diễn biến hòa bình”.

 Ngoài ra, cần có những chính sách phù hợp với từng vùng đồng bào các dân tộc, tôn giáo để chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào, thu hẹp dần chênh lệch về mức sống giữa các vùng, miền đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết cùng phát triển.

Cùng với đó, đẩy mạnh và triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở…Đại biểu Linh nhấn mạnh: Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn liền với xây dựng và không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Ðảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước. Ở tỉnh cần đẩy mạnh tuyên truyền chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách này, đó là cái gốc của sự đoàn kết cộng đồng dân tộc và đồng thuận xã hội...

 Nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ

Đó là nội dung tham luận của đại biểu Lê Thị Hải Yến – Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh. Theo đại biểu, trong nhiệm kỳ qua, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cấp huyện và xã đạt trên 20%; cấp tỉnh có 6 nữ ủy viên Ban chấp hành (đạt 12%), trong đó có 1 nữ là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, có 2 nữ là đại biểu Quốc hội khóa XIV; cấp huyện có 154 nữ ủy viên Ban Chấp hành (đạt 29,4%), cấp xã có 363 nữ ủy viên Ban chấp hành (đạt 22,5%), cán bộ nữ tham gia đại biểu HĐND các cấp đạt tỷ lệ 25% trở lên.

Các cấp hội tổ chức khảo sát và xây dựng lực lượng cốt cán chính trị được 10.863 cốt cán/223.757 hội viên, đạt tỷ lệ 4,9%...Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện có những vướng mắc, khó khăn nhất định. Như tổ chức bộ máy hội ở từng cấp chưa đảm bảo chất lượng và số lượng, cán bộ hội còn thiếu và yếu, trình độ, năng lực của cán bộ hội chuyên trách chưa đồng đều ở từng địa bàn, nhất là ở cấp cơ sở. Việc đổi mới phương thức hoạt động để tuyên truyền vận động, thu hút, tập hợp, xây dựng lực lượng cốt cán chưa đi vào chiều sâu; công tác quản lý hội viên, cốt cán chưa chặt chẽ, thiếu bền vững…

Đại biểu Yến cho biết: Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Hội LHPN tỉnh đề xuất một số giải pháp thực hiện. Về công tác cán bộ nữ: Cấp ủy các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; tạo điều kiện cho cán bộ nữ đã được quy hoạch có cơ hội luân chuyển tiếp cận qua thực tiễn để rèn luyện và trưởng thành, làm cơ sở cho việc đề bạt, bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp từ tỉnh đến cơ sở, nhất là các sở, ngành, các Ban của Đảng, Mặt trận, đoàn thể chính trị xã hội có đông nữ. Từng cấp hội chủ động phát huy trách nhiệm phối hợp rà soát, đánh giá chất lượng cán bộ nữ, cán bộ hội để xây dựng kế hoạch đề xuất cấp ủy, chính quyền tổ chức các lớp đào tạo hoặc cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng đúng chức danh và vị trí việc làm…

Về xây dựng lực lượng cốt cán chính trị: cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án về xây dựng lực lượng cốt cán chính trị đặc thù, cốt cán phong trào, ban hành chính sách hỗ trợ, quy định bảo vệ lực lượng cốt cán trong thực hiện nhiệm vụ.

 Thực hiện rà soát củng cố, duy trì đảm bảo số lượng cốt cán đã xây dựng, tổ chức bồi dưỡng kỹ năng cho lực lượng cốt cán để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Mặt trận – các đoàn thể chính trị xã hội duy trì giữ mối liên hệ với lực lượng cốt cán để nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng, thăm hỏi nhân dân các dịp lễ trọng đại.

Vận động lực lượng cốt cán phát huy vai trò nòng cốt trong tham gia hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động do các ngành, các cấp phát động, tham gia ngăn chặn các điểm nóng, vụ việc bức xúc, nổi cộm phát sinh tại các địa phương.

 Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền ở từng cấp cần thực hiện đánh giá hiệu quả, tác động của công tác giám sát, phản biện xã hội; tạo điều kiện cho tổ chức hội tiếp cận kịp thời dự thảo các chính sách, nghị quyết, chương trình/đề án; từng cấp hội chủ động phân công cán bộ đủ trình độ và năng lực để tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tốt nhất…

 Tăng cường giải pháp chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tham luận tại đại hội, đại biểu Nguyễn Quốc Việt – Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận cho biết: Trong nhiệm kỳ vừa qua, ngành y tế đã thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong lĩnh vực y tế do Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII đề ra. Cụ thể có 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế theo tiêu chí mới; duy trì tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 9%; số bác sỹ trên vạn dân đạt 7,7, cao hơn chỉ tiêu Đại hội lần thứ XIII đề ra; 100% Trạm Y tế xã, phường, thị trấn có bác sĩ làm việc dưới các hình thức, trong đó có 50 bác sĩ làm việc thường trú tại Trạm Y tế, 74 bác sĩ làm việc tại Trạm Y tế theo chế độ luân phiên và hỗ trợ theo Đề án 1816; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh ước đến cuối năm 2020 đạt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016. Duy trì mức sinh thay thế bình quân; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm còn 0,87%.

Tuy nhiên, thực trạng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế. Chất lượng, mức độ phát triển dịch vụ khám, chữa bệnh chưa hoàn toàn đáp ứng nhu cầu, còn có khoảng cách so với các tỉnh khu vực miền Đông Nam bộ. Việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính trong các cơ sở y tế công lập chưa đạt hiệu quả cao. Đầu tư từ nguồn vốn xã hội hóa cho y tế còn thấp, chưa trở thành một động lực.

Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác y tế trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đại biểu Nguyễn Quốc Việt – Giám đốc Sở Y tế đưa ra nhiều giải pháp trọng tâm, trong đó, về nhân lực, giải quyết cơ bản tình trạng thiếu bác sĩ ở tuyến tỉnh và không để thiếu bác sĩ nghiêm trọng ở tuyến huyện; ưu tiên đào tạo sau đại học, nhất là những chuyên ngành hiện nay còn rất thiếu như gây mê hồi sức, sản khoa, tâm thần, giải phẫu bệnh, các chuyên môn thuộc chuyên khoa lẻ ở các Trung tâm Y tế huyện.

Mặt khác, khuyến khích mạnh mẽ hơn cho bác sĩ ở các bệnh viện tuyến tỉnh đi học đạt trình độ chuyên khoa cấp II và tiến sĩ để đáp ứng điều kiện bệnh viện hạng I. Đặc biệt, quan tâm tổ chức hoạt động cập nhật kiến thức chuyên môn liên tục và tiếp thu chuyển giao kỹ thuật của các bệnh viện tuyến trên.

Về trang thiết bị y tế, ưu tiên nguồn vốn ngân sách để đầu tư cho trang thiết bị y tế lĩnh vực dự phòng, cho các cơ sở y tế vùng sâu, vùng xa; gắn đầu tư trang thiết bị y tế với phát triển kỹ thuật dịch vụ mới phục vụ chẩn đoán, điều trị những bệnh có tính phổ biến ở địa phương, giảm chuyển viện, giúp người dân không phải đi lên tuyến trên, giảm chi phí điều trị.                                                             

 Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, khởi nghiệp của thanh niên

5 năm qua, những kết quả đạt được từng bước tạo ra những nền tảng vững chắc cho nhiệm kỳ mới. Nổi rõ như những tiềm năng, lợi thế tiếp tục được phát huy ngày càng tốt hơn; nỗ lực của tỉnh trong phát triển giao thông đối nội, đối ngoại, kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội, tạo ra những động lực mới cho sự phát triển về mọi mặt... Tuy nhiên, kinh tế của tỉnh vẫn còn quy mô nhỏ, sức cạnh tranh yếu, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ; thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu tiếp tục gây khó khăn, ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh.

 Từ nhận định trên và trước yêu cầu nhiệm vụ tham gia phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, đóng góp sức trẻ, trí tuệ trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đại biểu Nguyễn Vũ Vương – Bí thư Thị đoàn La Gi đề xuất các giải pháp trọng tâm. Cụ thể, tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đây là nội dung rất quan trọng, làm cơ sở, nền tảng để nâng cao vai trò xung kích của thanh niên trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Song song đó, tổ chức các lớp tập huấn kiến thức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các diễn đàn, tọa đàm nhằm cung cấp kiến thức cần thiết và giải đáp các thắc mắc của đoàn viên thanh niên trong quá trình khởi nghiệp…

Thanh Thủy, Thanh Nhàn, Thu Hà (ghi); ảnh: Đình Hòa

Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
  Con đau lắm mẹ ơi

  BTO-  Mới đây, tình cờ một lần lướt face book tôi có đọc được dòng thông tin về bé Bùi Văn Lộc (9 tuổi) bị u tĩnh mạch máu không lưu thông nên bị hoại tử hai chân. Tháng 6/2020, bác sĩ chỉ định phải cắt bỏ một chân bên phải nhưng sau khi cắt xong về nhà thì chân trái của bé lại nhiễm trùng mưng mủ nên phải quay lại bệnh viện.

  Xem chi tiết
  Phan Thiết: Kiên quyết xử lý dứt điểm vụ chiếm dụng đất đai của Nhà nước tại Mũi Né

  BTO- Theo báo cáo mới nhất của UBND TP. Phan Thiết: Qua phản ánh của người dân và báo chí; tại khu phố Long Sơn, phường Mũi Né, trong những ngày gần đây đã có một số đối tượng có hành vi ngang nhiên chiếm đất do Nhà nước quản lý để xây dựng, trồng cây, trụ bê tông làm hàng rào trên diện tích đất bao chiếm; trong đó, có đối tượng Trần Thị Ngọc Nữ và vợ chồng Nguyễn Tuấn Vũ, Huỳnh Thị Kim Liên.

  Xem chi tiết
  Đất cấp bình quân nhân khẩu?

  BTO - Gia đình tôi có ba mẹ và 10 người con. Trước năm 1993 được nhà nước cấp đất theo nhân khẩu gồm 6 khẩu phần do ba tôi đứng tên (ba mẹ và 4 người con) do có một số người đã có vợ chồng hoặc chuyển khẩu đi nơi khác nên không còn trong hộ khẩu. 

  Xem chi tiết
  Đường Thái Phiên đã khang trang, sạch đẹp

  BT- Ai đã từng đến đường Thái Phiên tại ngã 7, giáp ranh 2 phường Lạc Đạo và Đức Nghĩa, TP. Phan Thiết - nơi nổi tiếng một thời mất an ninh trật tự, giờ trở lại sẽ thấy sự đổi thay. Đường có chiều dài 150m, hình thành từ trước năm 1975 vốn xuống cấp nghiêm trọng với ổ voi, ổ gà lầy lội vào mùa mưa, nay được bê tông hóa.

  Xem chi tiết
  Một "con đường đau khổ"

  BTO- Cơn bão số 6, rồi số 7 đi qua, những trận mưa như trút nước làm con đường đất cát Đặng Tất ngập nước dài ngày, người và xe qua lại tránh nhau thật khó khăn, những vụ va quệt giữa các phương tiện thường xuyên xảy ra. Người dân hai bên con đường luôn băn khoăn, lo lắng mỗi khi bước ra đường. 

  Xem chi tiết
  Người tốt ở quanh ta

  BTO- Trong cuộc sống hiện đại, người ta nói nhiều đến sự vô cảm, hành vi ứng xử kém văn hóa, nhưng đâu đó vẫn còn nhiều người tốt, lịch sự và tử tế.

  Xem chi tiết