Xã hội Cập nhật lúc 17:08:35 05/12/2018  (Lượt xem:  6791 )
Lấy phiếu tín nhiệm 29 chức danh

Lấy phiếu tín nhiệm 29 chức danh

BTO- Tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu nhiệm kỳ 2016 – 2021.  Theo đó, HĐND tỉnh sẽ bỏ phiếu tín nhiệm  29 chức danhgồm Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND tỉnh,  trưởng các ban HĐND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh.  Những người được lấy phiếu phải đảm bảo điều kiện giữ chức vụ đó trong vòng 9 tháng trở lên, nên một số cán bộ đã được bổ nhiệm chức vụ khác, nghỉ hưu, hoặc vừa được bầu bổ sung sẽ không đủ điều kiện để lấy phiếu tín nhiệm.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau:

I. KHỐI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao : 48/51/54 phiếu (chiếm 88,89% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm: 03/51/54 phiếu (chiếm 5,56% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

2. Ông Trương Quang Hai - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao : 45/51/54 phiếu (chiếm 83,33% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm : 06/51/54 phiếu (chiếm 11,11% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

3. Ông Đỗ Hữu Quy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao : 39/51/54 phiếu (chiếm 72,22% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm : 12/51/54 phiếu (chiếm 22,22% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

4. Ông Hồ Trung Phước - Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao : 33/51/54 phiếu (chiếm 61,11% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm : 17/51/54 phiếu (chiếm 31,48% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 01/54/54 phiếu (chiếm 1,85% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

5.Huỳnh Thị Hoa - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao : 26/51/54 phiếu (chiếm 48,15% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm: 25/51/54 phiếu (chiếm 46,30% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

6.Huỳnh Thị Mỹ Hạnh - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao : 27/51/54 phiếu (chiếm 50% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm  : 22/51/54 phiếu (chiếm 40,74% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 02/51/54 phiếu (chiếm 3,70% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

7.Thanh Thị Kỷ - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao : 37/51/54 phiếu (chiếm 68,52% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm  : 14/51/54 phiếu (chiếm 25,93% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

8. Ông Lương Tấn Đạt - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao : 28/50/54 phiếu (chiếm 51,85% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm  : 18/50/54 phiếu (chiếm 33,33% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 04/50/54 phiếu (chiếm 7,41% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

II. KHỐI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1. Ông Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao : 34/51/54 phiếu (chiếm 62,96% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm  : 16/51/54 phiếu (chiếm 29,63% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 01/51/54 phiếu (chiếm 1,85% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

2. Ông Lương Văn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao : 29/51/54 phiếu (chiếm 53,70% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm : 20/51/54 phiếu (chiếm 37,04% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 02/51/54 phiếu (chiếm 3,70% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

3. Ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao : 31/51/54 phiếu (chiếm 57,41% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm  : 17/51/54 phiếu (chiếm 31,48% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 03/51/54 phiếu (chiếm 5,56% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

4. Ông Phan Công Ngôn - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao : 41/51/54 phiếu (chiếm 75,93% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm : 10/51/54 phiếu (chiếm 18,52% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

5. Ông Nguyễn Ngọc Chỉnh - Giám đốc Sở Nội vụ

- Số phiếu tín nhiệm cao : 29/51/54 phiếu (chiếm 53,70% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm : 21/51/54 phiếu (chiếm 38,89% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 01/51/54 phiếu (chiếm 1,85% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

6. Ông Ngô Minh Chính - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Số phiếu tín nhiệm cao : 28/51/54 phiếu (chiếm 51,85% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm : 22/51/54 phiếu (chiếm 40,74% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 01/51/54 phiếu (chiếm 1,85% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

7. Ông Hồ Ngọc Được - Giám đốc Sở Tư pháp

- Số phiếu tín nhiệm cao : 26/51/54 phiếu (chiếm 48,15% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm : 23/51/54 phiếu (chiếm 42,59% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 02/51/54 phiếu (chiếm 3,70% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

8. Ông Nguyễn Hồng Hải - Giám đốc Sở Giao thông vận tải

- Số phiếu tín nhiệm cao : 34/51/54 phiếu (chiếm 62,96% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm : 17/51/54 phiếu (chiếm 31,48% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

9. Ông Trần Văn Hải - Chánh Thanh tra tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao : 34/51/54 phiếu (chiếm 62,96% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm       : 17/51/54 phiếu (chiếm 31,48% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

10. Ông Võ Văn Hòa - Trưởng Ban Dân tộc

- Số phiếu tín nhiệm cao : 32/51/54 phiếu (chiếm 59,26% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm       : 19/51/54 phiếu (chiếm 35,19% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

11. Ông Mai Kiều - Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Số phiếu tín nhiệm cao : 25/51/54 phiếu (chiếm 46,30% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm       : 24/51/54 phiếu (chiếm 44,44% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 02/51/54 phiếu (chiếm 3,70% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

12. Ông Đỗ Minh Kính - Giám đốc Sở Công thương

- Số phiếu tín nhiệm cao : 21/51/54 phiếu (chiếm 38,89% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm       : 26/51/54 phiếu (chiếm 48,15% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 04/51/54 phiếu (chiếm 7,41% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

13. Ông Hồ Lâm - Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường

- Số phiếu tín nhiệm cao : 14/51/54 phiếu (chiếm 25,93% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm       : 27/51/54 phiếu (chiếm 50% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 10/51/54 phiếu (chiếm 18,52% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

14. Ông Nguyễn Văn Phong - Giám đốc Sở Tài chính

- Số phiếu tín nhiệm cao : 33/51/54 phiếu (chiếm 61,11% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm       : 16/51/54 phiếu (chiếm 29,63% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 02/51/54 phiếu (chiếm 3,70% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

15.  Bà Nguyễn Thị Minh Tâm - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Số phiếu tín nhiệm cao : 34/51/54 phiếu (chiếm 62,96% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm       : 17/51/54 phiếu (chiếm 31,48% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

 16. Ông Phan Đoàn Thái - Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo

- Số phiếu tín nhiệm cao : 34/51/54 phiếu (chiếm 62,96% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm       : 17/51/54 phiếu (chiếm 31,48% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

17. Ông Xà Dương Thắng - Giám đốc Sở Xây dựng

- Số phiếu tín nhiệm cao : 27/51/54 phiếu (chiếm 50% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm       : 23/51/54 phiếu (chiếm 42,59% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 01/51/54 phiếu (chiếm 1,85% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

18. Ông Văn Công Thới - Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ

- Số phiếu tín nhiệm cao : 24/51/54 phiếu (chiếm 44,44% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm       : 26/51/54 phiếu (chiếm 48,15% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 01/51/54 phiếu (chiếm 1,85% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

19. Ông Nguyễn Đình Trung - Chánh Văn phòng UBND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao : 30/50/54 phiếu (chiếm 55,56% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm       : 19/50/54 phiếu (chiếm 35,19% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 01/50/54 phiếu (chiếm 1,85% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

20. Ông Vũ Văn Tuấn - Giám đốc Sở Thông tin truyền thông

- Số phiếu tín nhiệm cao : 19/51/54 phiếu (chiếm 35,19% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm       : 30/51/54 phiếu (chiếm 55,56% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 02/51/54 phiếu (chiếm 3,70% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

21. Ông Nguyễn Quốc Việt - Giám đốc Sở Y tế

- Số phiếu tín nhiệm cao : 24/51/54 phiếu (chiếm 44,44% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm  : 25/51/54 phiếu (chiếm 46,30% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 02/51/54 phiếu (chiếm 3,70% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

K.Ngọc

Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
Tập đoàn Rạng Đông: Tài trợ hơn 1,2 tỷ đồng phẫu thuật mắt cho người nghèo

BT- Dự kiến, quý II và III/2019, Bệnh viện đa khoa Bình Thuận sẽ phẫu thuật cho 177 bệnh nhân nghèo trong tỉnh bị mù mắt (120 ca mổ đục thủy tinh thể bằng phương pháp phaco, 57 ca trung phẫu mộng thịt) do Tập đoàn Rạng Đông tài trợ hơn 1,2 tỷ đồng.

Xem chi tiết
Sớm sửa chữa mặt đường tạo “rãnh sâu”  

BT- Đoạn đường Trần Quý Cáp (gần chợ tạm số 3) ở xã Tiến Lợi, TP.Phan Thiết cách nay khoảng nửa năm, mặt đường có dấu hiệu bị sụt lún tạo thành điểm gồ ghề, sóng lượn, nên đối với xe gắn máy rất khó lưu thông.

Xem chi tiết
Sinh con ở Bình Thuận, nhưng hộ khẩu Khánh Hòa, làm giấy khai sinh tại Bình Thuận được không?

BTO- Xin Báo Bình Thuận tư vấn! Vợ chồng tôi có hộ khẩu ở Khánh Hòa nhưng vợ chồng tôi có đăng ký tạm trú và đi làm tại Bình Thuận. Vợ tôi mới sinh con. Vậy cho tôi hỏi: tôi có thể làm giấy khai sinh cho con ở Bình Thuận được không hay phải về Khánh Hòa làm giấy khai sinh?.

Xem chi tiết
Bức xúc vựa ve chai trong khu dân cư

BT- Hơn 1 năm nay, người dân tổ 4, tổ 5, khu phố D, phường Thanh Hải phải gánh chịu mùi hôi phát ra từ vựa ve chai của bà Lê Thị Hân. Theo người dân, mùi hôi bốc ra từ những túi nilon đựng cá mà bà Hân thu mua về. “Khi có đoàn chức năng xuống kiểm tra thì bà Hân nói đã giặt những túi nilon này ngoài sông.

Xem chi tiết
Các điểm thu mua, tập kết phế liệu trong khu dân cư: Kiên quyết di dời

BT- Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, đến nay đã có 10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện việc di dời các cơ sở thu mua phế liệu, tập kết phế liệu trong khu dân cư.

Xem chi tiết
Đánh bạc đầu năm

BT- Tết Kỷ Hợi 2019 đã trôi qua, nhiều cơ quan, công ty, xí nghiệp đã trở lại hoạt động bình thường, nhưng nhiều người dư âm tết vẫn còn vì tâm lý “tháng giêng là tháng ăn chơi”. Những sới bạc vẫn hoạt động rầm rộ, những người có máu đỏ đen vẫn mong tìm được “canh bạc” may mắn đầu năm cho mình.

Xem chi tiết