Xã hội Cập nhật lúc 17:08:35 05/12/2018  (Lượt xem:  6912 )
Lấy phiếu tín nhiệm 29 chức danh

Lấy phiếu tín nhiệm 29 chức danh

BTO- Tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu nhiệm kỳ 2016 – 2021.  Theo đó, HĐND tỉnh sẽ bỏ phiếu tín nhiệm  29 chức danhgồm Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND tỉnh,  trưởng các ban HĐND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh.  Những người được lấy phiếu phải đảm bảo điều kiện giữ chức vụ đó trong vòng 9 tháng trở lên, nên một số cán bộ đã được bổ nhiệm chức vụ khác, nghỉ hưu, hoặc vừa được bầu bổ sung sẽ không đủ điều kiện để lấy phiếu tín nhiệm.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau:

I. KHỐI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao : 48/51/54 phiếu (chiếm 88,89% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm: 03/51/54 phiếu (chiếm 5,56% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

2. Ông Trương Quang Hai - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao : 45/51/54 phiếu (chiếm 83,33% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm : 06/51/54 phiếu (chiếm 11,11% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

3. Ông Đỗ Hữu Quy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao : 39/51/54 phiếu (chiếm 72,22% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm : 12/51/54 phiếu (chiếm 22,22% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

4. Ông Hồ Trung Phước - Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao : 33/51/54 phiếu (chiếm 61,11% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm : 17/51/54 phiếu (chiếm 31,48% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 01/54/54 phiếu (chiếm 1,85% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

5.Huỳnh Thị Hoa - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao : 26/51/54 phiếu (chiếm 48,15% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm: 25/51/54 phiếu (chiếm 46,30% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

6.Huỳnh Thị Mỹ Hạnh - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao : 27/51/54 phiếu (chiếm 50% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm  : 22/51/54 phiếu (chiếm 40,74% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 02/51/54 phiếu (chiếm 3,70% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

7.Thanh Thị Kỷ - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao : 37/51/54 phiếu (chiếm 68,52% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm  : 14/51/54 phiếu (chiếm 25,93% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

8. Ông Lương Tấn Đạt - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao : 28/50/54 phiếu (chiếm 51,85% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm  : 18/50/54 phiếu (chiếm 33,33% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 04/50/54 phiếu (chiếm 7,41% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

II. KHỐI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1. Ông Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao : 34/51/54 phiếu (chiếm 62,96% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm  : 16/51/54 phiếu (chiếm 29,63% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 01/51/54 phiếu (chiếm 1,85% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

2. Ông Lương Văn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao : 29/51/54 phiếu (chiếm 53,70% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm : 20/51/54 phiếu (chiếm 37,04% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 02/51/54 phiếu (chiếm 3,70% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

3. Ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao : 31/51/54 phiếu (chiếm 57,41% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm  : 17/51/54 phiếu (chiếm 31,48% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 03/51/54 phiếu (chiếm 5,56% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

4. Ông Phan Công Ngôn - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao : 41/51/54 phiếu (chiếm 75,93% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm : 10/51/54 phiếu (chiếm 18,52% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

5. Ông Nguyễn Ngọc Chỉnh - Giám đốc Sở Nội vụ

- Số phiếu tín nhiệm cao : 29/51/54 phiếu (chiếm 53,70% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm : 21/51/54 phiếu (chiếm 38,89% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 01/51/54 phiếu (chiếm 1,85% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

6. Ông Ngô Minh Chính - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Số phiếu tín nhiệm cao : 28/51/54 phiếu (chiếm 51,85% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm : 22/51/54 phiếu (chiếm 40,74% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 01/51/54 phiếu (chiếm 1,85% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

7. Ông Hồ Ngọc Được - Giám đốc Sở Tư pháp

- Số phiếu tín nhiệm cao : 26/51/54 phiếu (chiếm 48,15% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm : 23/51/54 phiếu (chiếm 42,59% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 02/51/54 phiếu (chiếm 3,70% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

8. Ông Nguyễn Hồng Hải - Giám đốc Sở Giao thông vận tải

- Số phiếu tín nhiệm cao : 34/51/54 phiếu (chiếm 62,96% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm : 17/51/54 phiếu (chiếm 31,48% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

9. Ông Trần Văn Hải - Chánh Thanh tra tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao : 34/51/54 phiếu (chiếm 62,96% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm       : 17/51/54 phiếu (chiếm 31,48% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

10. Ông Võ Văn Hòa - Trưởng Ban Dân tộc

- Số phiếu tín nhiệm cao : 32/51/54 phiếu (chiếm 59,26% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm       : 19/51/54 phiếu (chiếm 35,19% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

11. Ông Mai Kiều - Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Số phiếu tín nhiệm cao : 25/51/54 phiếu (chiếm 46,30% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm       : 24/51/54 phiếu (chiếm 44,44% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 02/51/54 phiếu (chiếm 3,70% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

12. Ông Đỗ Minh Kính - Giám đốc Sở Công thương

- Số phiếu tín nhiệm cao : 21/51/54 phiếu (chiếm 38,89% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm       : 26/51/54 phiếu (chiếm 48,15% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 04/51/54 phiếu (chiếm 7,41% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

13. Ông Hồ Lâm - Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường

- Số phiếu tín nhiệm cao : 14/51/54 phiếu (chiếm 25,93% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm       : 27/51/54 phiếu (chiếm 50% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 10/51/54 phiếu (chiếm 18,52% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

14. Ông Nguyễn Văn Phong - Giám đốc Sở Tài chính

- Số phiếu tín nhiệm cao : 33/51/54 phiếu (chiếm 61,11% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm       : 16/51/54 phiếu (chiếm 29,63% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 02/51/54 phiếu (chiếm 3,70% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

15.  Bà Nguyễn Thị Minh Tâm - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Số phiếu tín nhiệm cao : 34/51/54 phiếu (chiếm 62,96% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm       : 17/51/54 phiếu (chiếm 31,48% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

 16. Ông Phan Đoàn Thái - Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo

- Số phiếu tín nhiệm cao : 34/51/54 phiếu (chiếm 62,96% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm       : 17/51/54 phiếu (chiếm 31,48% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

17. Ông Xà Dương Thắng - Giám đốc Sở Xây dựng

- Số phiếu tín nhiệm cao : 27/51/54 phiếu (chiếm 50% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm       : 23/51/54 phiếu (chiếm 42,59% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 01/51/54 phiếu (chiếm 1,85% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

18. Ông Văn Công Thới - Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ

- Số phiếu tín nhiệm cao : 24/51/54 phiếu (chiếm 44,44% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm       : 26/51/54 phiếu (chiếm 48,15% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 01/51/54 phiếu (chiếm 1,85% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

19. Ông Nguyễn Đình Trung - Chánh Văn phòng UBND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao : 30/50/54 phiếu (chiếm 55,56% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm       : 19/50/54 phiếu (chiếm 35,19% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 01/50/54 phiếu (chiếm 1,85% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

20. Ông Vũ Văn Tuấn - Giám đốc Sở Thông tin truyền thông

- Số phiếu tín nhiệm cao : 19/51/54 phiếu (chiếm 35,19% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm       : 30/51/54 phiếu (chiếm 55,56% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 02/51/54 phiếu (chiếm 3,70% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

21. Ông Nguyễn Quốc Việt - Giám đốc Sở Y tế

- Số phiếu tín nhiệm cao : 24/51/54 phiếu (chiếm 44,44% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm  : 25/51/54 phiếu (chiếm 46,30% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 02/51/54 phiếu (chiếm 3,70% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

K.Ngọc

Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
Trao 85 phần quà cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

BTO- Chiều 12/4, Công ty Yến sào Khánh Hòa và Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa đã đến thăm và trao 85 phần quà với tổng trị giá hơn 11 triệu đồng cho các bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Tim mạch của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Xem chi tiết
Trường tiểu học 3 năm liền đạt chuẩn quốc gia

BT - Cuối tháng 5/2019 Trường tiểu học Đức Thắng 1 (Phan Thiết) đã kết thúc chương trình giáo dục và tổng kết năm học 2018 - 2019 với những con số đáng tự hào: 99,7% học sinh lên lớp thẳng; 52,2% học sinh hoàn thành xuất sắc; 21% học sinh hoàn thành vượt trội; 100% học sinh có năng lực và phẩm chất tốt và đạt; 68,4% giáo viên dạy giỏi cấp trường và 18% giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, thành phố.

Xem chi tiết
Cho mượn tiền nhưng không có giấy xác nhận mượn, người mượn không trả, kiện được không? 

BTO- Năm 2017, tôi có cho một người bạn thân mượn 50 triệu đồng để giải quyết việc gia đình và làm ăn. Lúc cho mượn thì vì tin tưởng bạn bè nên không làm giấy tờ vay mượn. Cho đến nay tôi khó khăn nhưng khi đòi tiền thì bạn ấy cứ hẹn, không chịu trả tiền cho tôi. Vậy trường hợp của tôi không có giấy tờ mượn tiền thì tôi có đi kiện được không?

Xem chi tiết
Rác phủ mặt sông Cà Ty

BTO - Chiều 25/5, người dân và du khách lại chứng kiến hiện tượng rác lềnh bềnh trên mặt sông Cà Ty.  Khi thủy triều lên, mực nước dâng cao càng khiến hình ảnh các loại rác dễ đập vào mắt người dân và du khách.

Xem chi tiết
Các điểm thu mua, tập kết phế liệu trong khu dân cư: Kiên quyết di dời

BT- Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, đến nay đã có 10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện việc di dời các cơ sở thu mua phế liệu, tập kết phế liệu trong khu dân cư.

Xem chi tiết
Đường chưa thông, hè không thoáng

BTO - “Đường thông, hè thoáng” là một trong những tiêu chí để xây dựng một thành phố văn minh, hiện đại. Vì thế, thời gian qua tại địa bàn thành phố Phan Thiết các phường, xã cùng với các lực lượng chức năng như: Công an, dân phòng, tự vệ, các đoàn thể… đã nhiều lần ra quân lập lại trật tự lòng lề đường.

Xem chi tiết
Hỗ trợ trực tuyếnHotline: 0918680377 - 0623604533