Xã hội Cập nhật lúc 17:08:35 05/12/2018  (Lượt xem:  2660 )
Lấy phiếu tín nhiệm 29 chức danh

Lấy phiếu tín nhiệm 29 chức danh

BTO- Tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu nhiệm kỳ 2016 – 2021.  Theo đó, HĐND tỉnh sẽ bỏ phiếu tín nhiệm  29 chức danhgồm Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND tỉnh,  trưởng các ban HĐND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh.  Những người được lấy phiếu phải đảm bảo điều kiện giữ chức vụ đó trong vòng 9 tháng trở lên, nên một số cán bộ đã được bổ nhiệm chức vụ khác, nghỉ hưu, hoặc vừa được bầu bổ sung sẽ không đủ điều kiện để lấy phiếu tín nhiệm.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau:

I. KHỐI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao : 48/51/54 phiếu (chiếm 88,89% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm: 03/51/54 phiếu (chiếm 5,56% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

2. Ông Trương Quang Hai - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao : 45/51/54 phiếu (chiếm 83,33% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm : 06/51/54 phiếu (chiếm 11,11% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

3. Ông Đỗ Hữu Quy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao : 39/51/54 phiếu (chiếm 72,22% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm : 12/51/54 phiếu (chiếm 22,22% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

4. Ông Hồ Trung Phước - Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao : 33/51/54 phiếu (chiếm 61,11% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm : 17/51/54 phiếu (chiếm 31,48% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 01/54/54 phiếu (chiếm 1,85% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

5.Huỳnh Thị Hoa - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao : 26/51/54 phiếu (chiếm 48,15% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm: 25/51/54 phiếu (chiếm 46,30% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

6.Huỳnh Thị Mỹ Hạnh - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao : 27/51/54 phiếu (chiếm 50% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm  : 22/51/54 phiếu (chiếm 40,74% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 02/51/54 phiếu (chiếm 3,70% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

7.Thanh Thị Kỷ - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao : 37/51/54 phiếu (chiếm 68,52% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm  : 14/51/54 phiếu (chiếm 25,93% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

8. Ông Lương Tấn Đạt - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao : 28/50/54 phiếu (chiếm 51,85% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm  : 18/50/54 phiếu (chiếm 33,33% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 04/50/54 phiếu (chiếm 7,41% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

II. KHỐI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1. Ông Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao : 34/51/54 phiếu (chiếm 62,96% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm  : 16/51/54 phiếu (chiếm 29,63% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 01/51/54 phiếu (chiếm 1,85% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

2. Ông Lương Văn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao : 29/51/54 phiếu (chiếm 53,70% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm : 20/51/54 phiếu (chiếm 37,04% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 02/51/54 phiếu (chiếm 3,70% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

3. Ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao : 31/51/54 phiếu (chiếm 57,41% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm  : 17/51/54 phiếu (chiếm 31,48% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 03/51/54 phiếu (chiếm 5,56% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

4. Ông Phan Công Ngôn - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao : 41/51/54 phiếu (chiếm 75,93% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm : 10/51/54 phiếu (chiếm 18,52% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

5. Ông Nguyễn Ngọc Chỉnh - Giám đốc Sở Nội vụ

- Số phiếu tín nhiệm cao : 29/51/54 phiếu (chiếm 53,70% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm : 21/51/54 phiếu (chiếm 38,89% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 01/51/54 phiếu (chiếm 1,85% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

6. Ông Ngô Minh Chính - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Số phiếu tín nhiệm cao : 28/51/54 phiếu (chiếm 51,85% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm : 22/51/54 phiếu (chiếm 40,74% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 01/51/54 phiếu (chiếm 1,85% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

7. Ông Hồ Ngọc Được - Giám đốc Sở Tư pháp

- Số phiếu tín nhiệm cao : 26/51/54 phiếu (chiếm 48,15% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm : 23/51/54 phiếu (chiếm 42,59% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 02/51/54 phiếu (chiếm 3,70% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

8. Ông Nguyễn Hồng Hải - Giám đốc Sở Giao thông vận tải

- Số phiếu tín nhiệm cao : 34/51/54 phiếu (chiếm 62,96% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm : 17/51/54 phiếu (chiếm 31,48% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

9. Ông Trần Văn Hải - Chánh Thanh tra tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao : 34/51/54 phiếu (chiếm 62,96% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm       : 17/51/54 phiếu (chiếm 31,48% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

10. Ông Võ Văn Hòa - Trưởng Ban Dân tộc

- Số phiếu tín nhiệm cao : 32/51/54 phiếu (chiếm 59,26% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm       : 19/51/54 phiếu (chiếm 35,19% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

11. Ông Mai Kiều - Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Số phiếu tín nhiệm cao : 25/51/54 phiếu (chiếm 46,30% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm       : 24/51/54 phiếu (chiếm 44,44% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 02/51/54 phiếu (chiếm 3,70% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

12. Ông Đỗ Minh Kính - Giám đốc Sở Công thương

- Số phiếu tín nhiệm cao : 21/51/54 phiếu (chiếm 38,89% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm       : 26/51/54 phiếu (chiếm 48,15% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 04/51/54 phiếu (chiếm 7,41% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

13. Ông Hồ Lâm - Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường

- Số phiếu tín nhiệm cao : 14/51/54 phiếu (chiếm 25,93% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm       : 27/51/54 phiếu (chiếm 50% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 10/51/54 phiếu (chiếm 18,52% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

14. Ông Nguyễn Văn Phong - Giám đốc Sở Tài chính

- Số phiếu tín nhiệm cao : 33/51/54 phiếu (chiếm 61,11% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm       : 16/51/54 phiếu (chiếm 29,63% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 02/51/54 phiếu (chiếm 3,70% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

15.  Bà Nguyễn Thị Minh Tâm - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Số phiếu tín nhiệm cao : 34/51/54 phiếu (chiếm 62,96% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm       : 17/51/54 phiếu (chiếm 31,48% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

 16. Ông Phan Đoàn Thái - Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo

- Số phiếu tín nhiệm cao : 34/51/54 phiếu (chiếm 62,96% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm       : 17/51/54 phiếu (chiếm 31,48% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

17. Ông Xà Dương Thắng - Giám đốc Sở Xây dựng

- Số phiếu tín nhiệm cao : 27/51/54 phiếu (chiếm 50% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm       : 23/51/54 phiếu (chiếm 42,59% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 01/51/54 phiếu (chiếm 1,85% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

18. Ông Văn Công Thới - Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ

- Số phiếu tín nhiệm cao : 24/51/54 phiếu (chiếm 44,44% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm       : 26/51/54 phiếu (chiếm 48,15% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 01/51/54 phiếu (chiếm 1,85% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

19. Ông Nguyễn Đình Trung - Chánh Văn phòng UBND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao : 30/50/54 phiếu (chiếm 55,56% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm       : 19/50/54 phiếu (chiếm 35,19% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 01/50/54 phiếu (chiếm 1,85% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

20. Ông Vũ Văn Tuấn - Giám đốc Sở Thông tin truyền thông

- Số phiếu tín nhiệm cao : 19/51/54 phiếu (chiếm 35,19% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm       : 30/51/54 phiếu (chiếm 55,56% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 02/51/54 phiếu (chiếm 3,70% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

21. Ông Nguyễn Quốc Việt - Giám đốc Sở Y tế

- Số phiếu tín nhiệm cao : 24/51/54 phiếu (chiếm 44,44% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm  : 25/51/54 phiếu (chiếm 46,30% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm thấp  : 02/51/54 phiếu (chiếm 3,70% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

K.Ngọc

Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
Trao quà cho người khuyết tật

BTO - Chiều 12/12, Công Đoàn Báo Bình Thuận phối hợp với Công đoàn viên chức tỉnh trao 40 suất quà cho người nghèo, khuyết tật tại xã Thuận Hoà (Hàm Thuận Bắc), mỗi phần quà trị giá 600 ngàn đồng gồm: gạo, các nhu yếu phẩm khác do Siêu thị Lotte Mart tài trợ.

Xem chi tiết
Xem xét, xử lý việc thu phí tại chợ Tân Hà không đúng quy định

BT- Cử tri xã Tân Hà, Hàm Tân phản ánh: Công ty TNHH Hiện Đại, do ông Hà Hồng Vũ làm giám đốc đã thu các loại phí tại chợ Tân Hà quá cao, không đúng quy định, vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy và xây dựng nhà tiền chế vi phạm hành lang an toàn đường bộ quốc lộ 55. 

Xem chi tiết
Người mượn tiền chết, có thể khởi kiện để lấy lại tiền được không?

BTO- Tôi tên Nguyễn Hữu Tạo, hiện thường trú tại xã Gia An Tánh Linh Bình Thuận. Tôi có cho một người tên P trú tại huyện Tánh Linh, Bình Thuận vay 40.000.000đ từ năm 2010, với lãi xuất 4%/ tháng, (dùng làm vốn kinh doanh lò gạch ngói). Có viết giấy vay mượn, cả hai vợ chồng ông P cùng ký tên, ông P có trả lãi được 4 tháng thì không trả nữa, rồi vợ chồng ông P ly hôn.

Xem chi tiết
Khổ vì bãi vật liệu trong khu dân cư

BT- Gần một tháng nay tại dãy E, Khu dân cư Bắc Xuân An, phường Xuân An, TP. Phan Thiết bỗng nhiên xuất hiện một bãi tập kết vật liệu (cát bồi nền) gây ra nhiều phiền toái cho các hộ dân ở đây.

Xem chi tiết
Tuyến đường ĐT. 717 qua khu vực bắc sông Tánh Linh: Cần được nâng cấp

BT- Tuyến đường tỉnh ĐT. 717 khởi đầu từ xã Đồng Kho đi qua các xã bắc sông Tánh Linh đã xuống cấp trầm trọng nhiều năm nay, ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế xã hội các xã khu vực bắc sông và cả nâng chuẩn xây dựng nông thôn mới.

Xem chi tiết
Xử lý các điểm dân cư đổ đất san nền gây ngập úng

BT- Cử tri xã Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc phản ánh: Có nhiều điểm dân cư nông thôn tự phát hình thành đã đổ đất san nền mặt bằng, gây ngập úng một số diện tích đất lân cận và đổ đất vượt diện tích cho phép. Đề nghị các ngành chức năng huyện kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp sai phạm.

Xem chi tiết
Hỗ trợ trực tuyếnHotline: 0918680377 - 0623604533