Kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng: Rất cần thiết trong công cuộc đổi mới

01/11/2021, 06:40

BT-  Tổng kết thực tiễn cho thấy, việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng là một chủ trương đúng đắn của Đảng. Chủ trương này ra đời đã giúp các đơn vị kinh tế tư nhân nâng cao hiệu quả hoạt động; đảng viên yên tâm, phấn khởi, tiếp tục phát huy năng lực, tận tụy cống hiến, thúc đẩy các thành phần kinh tế tư nhân ngày càng phát triển. Sự phát triển của các thành phần kinh tế tư nhân, chủ các doanh nghiệp tư nhân sẽ góp phần vào sự phát triển, phồn vinh của đất nước.

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần Rạng Đông (Ảnh tư liệu).

 Từ quan điểm mới ...

Sau hơn 35 năm đổi mới, tư duy lý luận của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân tiếp tục có bước phát triển mới, mang tính đột phá, kinh tế tư nhân từng bước được “cởi trói” để trở thành một bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 3/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Những thay đổi căn bản về thể chế, chính sách đã tạo nhiều thuận lợi, mở ra giai đoạn phát triển mạnh mẽ của kinh tế tư nhân trong thời kỳ mới. Nghị quyết nêu ra quan điểm: “Phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh theo cơ chế thị trường là một yêu cầu khách quan, vừa cấp thiết, vừa lâu dài trong quá trình hoàn thiện thể chế, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và “Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững”. Đề cao vai trò và trách nhiệm của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, nghị quyết xác định: “Phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam ngày càng vững mạnh, có ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm với xã hội và kỹ năng lãnh đạo, quản trị cao”. Đồng thời, nghị quyết cũng đã xác định các mục tiêu cụ thể, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030. Mặt khác, Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII cũng đã chỉ rõ: “Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng trong khu vực kinh tế tư nhân phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa… Có giải pháp thực hiện chủ trương phát triển đảng trong khu vực kinh tế tư nhân. Coi trọng công tác sơ kết, tổng kết thực hiện các chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân”.

Đại hội XIII của Đảng một lần nữa tiếp tục khẳng định chủ trương phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng và nhấn mạnh: “Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng và chất lượng, có tinh thần cống hiến cho dân tộc, có chuẩn mực văn hóa, đạo đức tiến bộ và trình độ quản trị, kinh doanh giỏi. Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho doanh nhân khởi nghiệp sáng tạo, kinh doanh lành mạnh, cống hiến tài năng. Khuyến khích doanh nhân thực hiện trách nhiệm xã hội và tham gia phát triển xã hội”.

 … đến thực hiện

Thực tế cho thấy, từ những năm đầu đổi mới đến nay, thành phần kinh tế tư nhân ngày càng phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, hoạt động có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Đội ngũ chủ doanh nghiệp tư nhân cơ bản là những người có kiến thức, có bản lĩnh trên thương trường; sự phát triển của các chủ doanh nghiệp tư nhân cũng chính là sự phát triển, phồn vinh của đất nước. Nhận thức của chủ doanh nghiệp tư nhân đối với chế độ, với Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng sâu sắc và đầy đủ hơn. Thời gian qua, một bộ phận chủ doanh nghiệp tư nhân có nguyện vọng thiết tha vào Đảng, một số người trở thành đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp... đã góp phần từng bước tháo gỡ những rào cản, sự mặc cảm, e dè trước đây của một bộ phận chủ doanh nghiệp tư nhân đối với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong thời gian tới, để chủ trương kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng hiệu quả, chất lượng hơn, trước hết phải tiếp tục rà soát, ban hành đồng bộ hệ thống văn bản chỉ đạo nhằm cụ thể hóa, thực hiện nhất quán theo quan điểm, tư duy lý luận đổi mới của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân và chủ trương kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng nhằm tạo sự thống nhất trong toàn Đảng. Quan tâm, tạo điều kiện cho thành phần kinh tế tư nhân phát triển cũng như tạo điều kiện cho đội ngũ chủ doanh nghiệp tư nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện được đứng vào hàng ngũ của Đảng để họ có cơ hội phát huy hết khả năng của mình, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Trong quá trình tạo nguồn kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng, cần quan tâm những chủ doanh nghiệp xuất thân từ gia đình có truyền thống cách mạng, có người thân là đảng viên, nhân thân tốt; là chủ doanh nghiệp thành đạt, có uy tín, có đức, có tài, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng vào sự phát triển của địa phương. Không phân biệt, đối xử giữa đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân với các đảng viên khác; quan tâm tạo nguồn cán bộ là chủ doanh nghiệp tư nhân có đầy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để có thể quy hoạch vào cấp ủy và đại biểu dân cử ở những nơi có điều kiện. Từng bước nghiên cứu đổi mới hình thức, phương pháp sinh hoạt chi bộ đảng phù hợp đối với loại hình doanh nghiệp tư nhân. Cấp ủy đảng các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, nghị quyết của Đảng, nâng cao nhận thức của chủ doanh nghiệp tư nhân về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp. Đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với các đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân và tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân... Để đạt được mục tiêu nêu trên, đòi hỏi thời gian tới, phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với sự phát triển của kinh tế tư nhân, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công tác xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân. Tiến hành tổng kết, đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện một cách sâu sắc, toàn diện, thận trọng, chặt chẽ, rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục khẳng định chủ trương kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng và thực hiện thống nhất trong toàn Đảng.

Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội XIII của Đảng cũng đã xác định rõ phương hướng: Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng những đoàn viên ưu tú, trưởng thành trong lao động, quan tâm phát triển đảng viên là công nhân, doanh nhân để tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị các cấp.

Bảo Tín


Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng: Rất cần thiết trong công cuộc đổi mới