Bảo tồn, phát huy bền vững di sản văn hóa Việt Nam

Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 15:44, 23/09/2022

Mới đây, UBND tỉnh đã đề nghị các sở ngành liên quan tập trung triển khai các công việc theo Công văn số 3380/BVHTTDL-DSVH ngày 08/9/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
unnamed-2.jpg
Đờn ca tài tử - Một trong những loại hình văn hoá phi vật thể được ghi nhận là di sản

Công văn số 3380/BVHTTDL-DSVH ngày 08/9/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình bảo tồn, phát huy bền vững di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở VHTT&DL chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, dự toán chi tiết kinh phí thực hiện các chương trình hàng năm, trong đó xác định rõ những nội dung, phần việc thực hiện từ nguồn vốn của Trung ương và nội dung, phần việc thực hiện từ nguồn ngân sách tỉnh. Sau đó, đề xuất UBND tỉnh báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, cấp kinh phí thực hiện đối với những nội dung, phần việc từ nguồn vốn của Trung ương và cân đối, cấp kinh phí thực hiện những nội dung, phần việc từ nguồn ngân sách tỉnh.

unnamed.jpg

Báo Bình Thuận, Đài PTTH tỉnh triển khai xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Chương trình bảo tồn, phát huy bền vững di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

Quang Nhân