Quy định 69: “Vũ khí sắc bén” trong công tác kiểm tra, giám sát, duy trì kỷ luật, kỷ cương của Đảng

Chính trị - Ngày đăng : 05:16, 31/10/2022

Quy định 69- QĐ/TW (Quy định 69) về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm vừa được Bộ Chính trị khóa XIII ban hành có nhiều điểm mới, cụ thể và bám sát thực tiễn. Việc triển khai thực hiện quy định khẳng định tính mạnh mẽ của việc răn đe, là “vũ khí sắc bén” trong công tác kiểm tra, giám sát, duy trì kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Nhiều điểm mới

Trước đây, Đảng ta đã ban hành Quy định số 181-QĐ/TW (khóa XI) và Quy định số 102-QĐ/TW (khóa XII) về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm. Những quy định này đã được cấp ủy các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu trong Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, Đảng và nhân dân.

hinh-kiem-tra.jpg

Kế thừa những quy định trên, ngày 6/7/2022, Bộ Chính trị ban hành Quy định 69 về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên một cách đầy đủ, đồng bộ, kịp thời và toàn diện hơn. Theo đó, Quy định 69 gồm 4 chương, 58 điều quy định nội dung vi phạm và hình thức kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Điều đặc biệt là Quy định 69 có nhiều nội dung mới về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ mức kỷ luật trong việc xem xét vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên; quy định cụ thể về các trường hợp chưa xem xét kỷ luật hoặc không kỷ luật và miễn kỷ luật...

Bên cạnh đó, Quy định 69 cũng đã khắc phục nhiều tồn tại hạn chế, những điểm chưa phù hợp trong các quy định trước đây. Đồng thời bổ sung, cập nhật những quan điểm mới chủ trương mới của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Từ đó, định hướng và tháo gỡ những vướng mắc, tạo điều kiện cho các cấp ủy tổ chức triển khai thực hiện.

Từ khi Quy định 69 được ban hành, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh rất quan tâm. Nhiều đảng viên cho rằng, Quy định 69 rất cụ thể, gắn kỷ luật của Đảng với thực tiễn cuộc sống hiện nay nhằm xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh. “Chẳng hạn như trong Quy định 69 đã quy định rõ, nếu như đảng viên chạy chức, chạy quyền nhẹ thì kiểm điểm phê bình, nặng có thể truy cứu trách nhiệm hình sự. Quy định đã tác động đến những người đã làm và đang có ý định làm việc này, để họ nhìn nhận lại và tự soi, tự sửa”, một đảng viên nhìn nhận.

Tuy nhiên, để áp dụng Quy định 69 thật sự hiệu quả, theo nhiều cán bộ, đảng viên, thì người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị cần nghiên cứu, học tập sâu rộng từ đó truyền tải đến đảng viên để nắm rõ quy định. Qua đó, tự nêu gương, tự rèn luyện để đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên tinh thần thượng tôn pháp luật và giữ vững kỷ luật, kỷ cương, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh…

Tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

Có thể khẳng định, Quy định 69 được ban hành rất kịp thời, cần thiết; là “vũ khí sắc bén” để duy trì kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Quy định 69 ra đời cũng đã đánh dấu mốc quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng nói riêng và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung.

Tại Bình Thuận, 9 tháng năm 2022, Ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động tham mưu, xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch, kiểm tra giám sát; tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng; tham mưu cấp ủy triển khai kịp thời các quy định, quy chế hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2022 theo chương trình kế hoạch đề ra. Kết quả, 9 tháng năm 2022, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã kiểm tra 562 lượt tổ chức Đảng và 1.114 lượt đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 220 lượt tổ chức Đảng và 524 lượt đảng viên. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đang tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 8 tổ chức Đảng và 36 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tập trung vào các nội dung như, chính sách kế hoạch hóa gia đình; vi phạm những điều đảng viên không được làm; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; đất đai, tài nguyên, khoáng sản… Qua kiểm tra, giám sát cấp ủy các cấp trong tỉnh đã thi hành kỷ luật 3 tổ chức Đảng bằng hình thức khiển trách và 69 đảng viên bằng các hình thức: khiển trách 57 đảng viên, cảnh cáo 10 đảng viên và cách chức 2 đảng viên.

Để tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, vận dụng “vũ khí sắc bén” là Quy định 69, trong thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh tập trung tham mưu giúp cấp ủy thực hiện Điều 30 Điều lệ Đảng và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao. Trong đó, tiếp tục tham mưu cấp ủy rà soát điều chỉnh, bổ sung các quy trình, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Thực hiện nhiệm vụ theo Điều 32 Điều lệ Đảng, trong đó Ủy ban Kiểm tra tỉnh tập trung hoàn thành kiểm tra khi dấu hiệu vi phạm theo thẩm quyền đối với các tổ chức Đảng và đảng viên liên quan theo Thông báo số 252 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; tăng cường nắm thông tin tình hình để kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời, đúng quy định đơn, thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên…

Theo Quy định 69, các hình thức kỷ luật đối với tổ chức Đảng có 3 mức: Khiển trách, cảnh cáo, giải tán. Đối với đảng viên chính thức: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức (nếu có chức vụ), khai trừ. Đối với đảng viên dự bị: Khiển trách, cảnh cáo.

Ngọc Diệp