Ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Chính trị - Ngày đăng : 05:11, 10/11/2022

Để góp phần tích cực ngăn ngừa các hành vi tham nhũng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ vững ổn định tình hình và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, thời gian qua các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sát với tình hình và có tính khả thi cao, theo đúng phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành.

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các hành vi vi phạm pháp luật, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, đóng góp hiệu quả vào kết quả giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

img_0372.jpg.jpg
Ảnh: Đ.Hòa

Kết quả đó đã khẳng định các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để đạt nhiều kết quả khá tích cực, góp phần kiềm chế, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng cũng được các cấp ủy cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả. Việc công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan, đơn vị được đảm bảo theo đúng quy định. Công tác thanh tra về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tập trung đẩy mạnh và phát huy hiệu quả, qua hoạt động thanh tra đã phát hiện một số vụ việc vi phạm đã kịp thời chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định, đồng thời, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước. Trong tháng 8/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Đoàn kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022. Văn phòng UBND tỉnh tiến hành tự kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng đối với 4 phòng, đơn vị trực thuộc. Cơ quan điều tra tập trung đấu tranh làm rõ các vụ án, vụ việc liên quan đến tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng và chức vụ. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc được Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo và các vụ án nghiêm trọng, phức tạp trên địa bàn tỉnh.

Để công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp và phát huy hiệu quả tích cực, UBND tỉnh vừa triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Theo đó, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và những bài học kinh nghiệm đã được tổng kết từ thực tiễn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian qua để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới. Kiên quyết thực hiện các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Đề cao sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm và làm đi đôi với nói của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Từng cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục rà soát để phát hiện và kiến nghị xây dựng, hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là pháp luật liên quan đến đấu giá, đấu thầu, quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, tài chính công, xã hội hóa, ngân hàng, tài chính, xây dựng, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp…

Bên cạnh đó siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, thi hành án, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Thường xuyên kiểm tra, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng. Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, nhất là các quy định về công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn, cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngoài ra, các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao trình độ, năng lực cán bộ, công chức, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trước hết là cơ quan thanh tra, cơ quan điều tra, thi hành án ở các cấp, các ngành. Phối hợp thực hiện đồng bộ, thống nhất giữa xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính của Nhà nước, kỷ luật đoàn thể và xử lý hình sự. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án… Với sự lãnh đạo chặt chẽ, toàn diện, trực tiếp, tập trung, thống nhất của Đảng, trong thời gian tới công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chắc chắn sẽ đạt kết quả cao hơn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIV của tỉnh đã đề ra.

THANH QUANG