Tuyên truyền chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới trong gia đình

Đời sống - Ngày đăng : 05:38, 14/11/2022

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 2700/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới trong gia đình.

Mục đích hướng đến nhằm giảm thiểu, hạn chế tình trạng xâm hại trẻ em. Đồng thời nâng cao nhận thức của các thành viên gia đình về công tác bình đẳng giới và phát huy vai trò của người cao tuổi, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Theo đó, kế hoạch có 3 nội dung lớn. Đầu tiên là tổ chức tuyên truyền về vai trò của gia đình trong phòng, chống xâm hại trẻ em bao gồm tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống xâm hại trẻ em trong môi trường gia đình. Hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình, trong đó có đối tượng là trẻ em trong gia đình trên cả nước. Kiến thức, kỹ năng cơ bản để phòng, chống xâm hại trẻ em cho các thành viên trong gia đình. Việc chăm sóc sức khỏe tinh thần, thể chất của trẻ không may bị xâm hại để hạn chế thấp nhất những hệ quả của việc bị xâm hại với trẻ em. Những kinh nghiệm hay, nêu gương tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp vào việc thực hiện công tác phòng, chống xâm hại trẻ em trong gia đình.

59034c8f-a3fd-4e17-b97e-055d6f1d2367.jpeg

Nội dung lớn thứ hai là tuyên truyền về vai trò người cao tuổi trong gia đình, gồm tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về người cao tuổi trong gia đình. Việc chăm sóc người cao tuổi trong gia đình và hỗ trợ người cao tuổi được phát huy vai trò của mình. Nội dung lớn thứ ba là tuyên truyền về thực hiện bình đẳng giới trong gia đình…

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu bảo đảm sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Việc tổ chức tuyên truyền phải tiếp cận được nhiều đối tượng; bảo đảm về dung lượng, thời gian theo đúng kế hoạch. Nội dung tuyên truyền cần ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với đông đảo người dân. Các hoạt động được tổ chức thiết thực, tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả và chất lượng…

T.Linh