Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em

Xã hội - Ngày đăng : 05:29, 16/11/2022

Dự án 8 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 - 2025.

Theo Kế hoạch 3798 về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em do UBND tỉnh vừa mới ban hành thời gian thực hiện từ năm 2022 – 2025 tại các xã, thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi, trong đó ưu tiên nguồn lực cho địa bàn đặc biệt khó khăn với mục đích là cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Dự án 8. Phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong triển khai thực hiện các hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.

Phụ nữ vùng nông thôn năng động phát triển kinh tế gia đình

Theo đó, các xã, thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh thực hiện dự án gồm: Huyện Tánh Linh có các xã La Ngâu (3 bản và 1 thôn); Măng Tố (thôn 1), xã Gia Huynh (thôn 4), Suối Kiết (thôn 2), Đức Bình (thôn 4), thị trấn Lạc Tánh (2 khu phố Trà Cụ và Tân Thành). Huyện Hàm Thuận Bắc có các xã La Dạ (4 thôn), Đông Giang (thôn 2), xã Đông Tiến (thôn 2), xã Thuận Hòa (thôn Dân Hiệp). Huyện Hàm Thuận Nam có xã Mỹ Thạnh (thôn 1, thôn 2). Huyện Bắc Bình có xã Phan Tiến (thôn Tiến Thành). Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và tập trung giải quyết có hiệu quả một số vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS.

Mục tiêu cụ thể của Dự án 8 đến năm 2025 phấn đấu: Có 20 tổ truyền thông cộng đồng được thành lập và duy trì hoạt động. Có 15 tổ tiết kiệm vay vốn thôn bản được củng cố, nâng cao chất lượng/hoặc thành lập mới và duy trì. Có 1 tổ/nhóm sinh kế có phụ nữ làm chủ hoặc đồng làm chủ (tổ nhóm sinh kế, tổ hợp tác, hợp tác xã) ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất và kết nối thị trường. Có 3 địa chỉ tin cậy cộng đồng được củng cố, nâng chất lượng trên cơ sở mô hình hiện có/hoặc thành lập mới. Có 80% phụ nữ DTTS trong độ tuổi sinh đẻ được tuyên truyền, vận động, tư vấn kiến thức và tiếp cận với dịch vụ sinh đẻ an toàn. Có 5 câu lạc bộ “thủ lĩnh của sự thay đổi” của trẻ em được thành lập, nâng cao năng lực và hỗ trợ tổ chức hoạt động. Có 11 cuộc đối thoại chính sách cấp xã và cụm thôn bản được tổ chức tại các địa bàn đặc biệt khó khăn. 30 cán bộ nữ DTTS cấp huyện, cấp xã được nâng cao năng lực tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị.

Kế hoạch đề ra 4 nội dung thực hiện gồm: Tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa lạc hậu và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em. Xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em. Đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng, giám sát và phản biện; hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị. Trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng.

C.Tường