Thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Xã hội - Ngày đăng : 15:09, 29/11/2022

BTO - Nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và cộng đồng trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, UBND tỉnh vừa triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào thi đua, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên “Thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no” của người dân, phấn đấu “Vì một Bình Thuận không còn người đói nghèo”. Tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo. Hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều duy trì mức giảm từ 0,4 - 0,6 %/năm, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm từ 1,5 - 2%/năm.

Bên cạnh đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội đối với công tác giảm nghèo bền vững. Xác định công tác giảm nghèo góp phần quan trọng tạo động lực cho phát triển bền vững của đất nước, phát triển kinh tế phải gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đặt con người là trung tâm của sự phát triển trong điều kiện mới. Huy động nguồn lực toàn xã hội thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Để thực hiện được mục tiêu đó, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương coi việc thực hiện phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong các phong trào thi đua của các sở, ban, ngành, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, nghề nghiệp và các cụm, khối thi đua giai đoạn 2021 - 2025. Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cấp cơ sở với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế của từng sở, ban, ngành, địa phương, cơ sở…

P.LIÊN