Tiếp tục tuyên truyền về vai trò, vị trí quan trọng của kinh tế tập thể

Kinh tế - Ngày đăng : 05:24, 27/12/2022

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về bản chất, vai trò quan trọng của kinh tế tập thể (KTTT), mà trọng tâm là hợp tác xã (HTX) trong xây dựng và phát triển đất nước, địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đề nghị tiếp tục tuyên truyền Kế hoạch số 213 và Chương trình hành động số 43 của Tỉnh ủy.

Theo đó, yêu cầu Ban Tuyên giáo, tuyên huấn các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, tiếp tục căn cứ Hướng dẫn số 06, kế hoạch số 213, Nghị quyết số 20, Chương trình hành động số 43 và kế hoạch triển khai thực hiện của cấp ủy địa phương, đơn vị để tham mưu, chỉ đạo tiếp tục định hướng, tăng cường tuyên truyền; chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội làm tốt công tác tuyên truyền về các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về KTTT, HTX; về bản chất của KTTT, HTX, vai trò, vị trí quan trọng của KTTT trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

z3527091924041_c436017a8c3fad3a305f85d34083014a.jpg
Kịp thời nhân rộng các mô hình điển hình kinh tế tập thể, HTX hoạt động có hiệu quả.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp tăng cường thông tin, tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp, nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất nhận thức và hành động về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, nhất là tham gia vận động hỗ trợ thành lập mới HTX. Tăng cường công tác giám sát, kịp thời nhân rộng các mô hình điển hình KTTT, HTX hoạt động có hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Song song đó, đề nghị Liên minh HTX tỉnh thường xuyên chủ động đề xuất công tác phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, các cơ quan báo chí của tỉnh tuyên truyền, triển khai các chương trình, kế hoạch gắn với tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội thành viên Liên minh HTX tỉnh Bình Thuận lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Chủ động phối hợp xây dựng tài liệu tuyên truyền về những kết quả đạt được, khẳng định vai trò của kinh tế tập thể, HTX đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

M. Vân