Đảng bộ Báo Bình Thuận tổng kết hoạt động năm 2022

Chính trị - Ngày đăng : 10:07, 11/01/2023

BTO- Ngày 10/1, Đảng ủy Báo Bình Thuận tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Lê Huy Toàn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Bình Thuận, chủ trì.

Năm 2022, Đảng ủy Báo Bình Thuận đã  kịp thời quán triệt, xây dựng các chương trình, kế hoạch để triển khai chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  Thông tin đảm bảo kịp thời, chính xác các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, qua đó góp phần làm tốt định hướng tư tưởng nội bộ và dư luận trong xã hội. Tăng cường cả về số lượng và chất lượng bài viết nêu gương các điển hình tiên tiến, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Bí thư Đảng ủy Báo Bình Thuận - Lê Huy Toàn phát biểu tại hội nghị

Tiếp tục có nhiều bài viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền ngày lễ, kỷ niệm của các ngành, các cấp. Đặc biệt tập trung tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV vào cuộc sống. Tuyên truyền đậm nét những tiềm năng, thành tựu và triển vọng phát triển của tỉnh sau 30 năm tái lập tỉnh (1992 - 2022). Trong năm, Đảng ủy Báo Bình Thuận đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 6/6 chỉ tiêu. Đảng bộ Báo Bình Thuận được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Khen thưởng đảng viên có thành tích năm 2022

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Trọng tâm là xây dựng Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; lãnh đạo tốt công tác chính trị tư tưởng, thực hành tiết kiệm trong mọi hoạt động. Chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Huy Toàn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Bình Thuận nhấn mạnh phải phát huy tinh thần đoàn kết để thực hiện tốt nhiệm vụ mà Tỉnh ủy giao. Mỗi đảng viên phải nâng cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, nhất là tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, có nhiều bài viết chuyên sâu về du lịch vì Bình Thuận được chọn là nơi để triển khai Năm Du lịch quốc gia.

Bí thư Đảng ủy Báo Bình Thuận cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xem đây là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ, nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm bắt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đấu tranh chống các luận điệu sai trái. Đồng thời, chủ động và kịp thời trong việc nắm bắt và giải quyết tình hình tư tưởng đảng viên, quần chúng. Thường xuyên tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các nội dung nêu gương, gương mẫu thực hiện của cán bộ, đảng viên…

LÊ PHÚC; ảnh Đ.Hòa