Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Chính trị - Ngày đăng : 15:46, 16/02/2023

BTO - Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh, cũng như cải thiện điểm số về đánh giá công tác PCTN, tiêu cực cấp tỉnh hàng năm, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 404 về nâng cao hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh; các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể của tỉnh tự rà soát để chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện công tác PCTN, tiêu cực tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình trong thời gian qua. Đồng triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch cũng như các yêu cầu, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác PCTN, tiêu cực. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục các quy định pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh về PCTN, tiêu cực đến cán bộ, đảng viên, báo cáo viên và nhân dân.

Mặt khác, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vi ̣theo Điều 10 Luật PCTN năm 2018; công khai việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung không thuộc trường hợp quy định tại Điều 10 Luật PCTN mà theo quy định của pháp luật phải công khai, minh bạch. Việc công khai phải được đăng tải trên trang thông tin điêṇ tử, niêm yết tại trụ sở (trừ nội dung thuộc bí mật Nhà nước); hình thức công khai, minh bạch phải đảm bảo chính xác, rõ ràng, đầy đủ, kịp thời theo đúng trình tự, thủ tục theo các quy định pháp luật để nhân dân biết, theo dõi, giám sát việc thực hiện.

Hàng năm xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, tổ chức ít nhất 1 cuộc tự kiểm tra rà soát, để chủ động phát hiện, xử lý tình trạng có xung đột lợi ích trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của CBCCVC thuộc phạm vi quản lý. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu xảy ra xung đột lợi ích phải báo cáo, xử lý kịp thời, đúng quy định pháp luật. Tùy tính chất, mức độ, có hình thức xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý; tránh tình trạng xảy ra tham nhũng, tiêu cực nhưng chỉ phê bình, kiểm điểm rút kinh nghiệm. 

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: Xây dựng cơ bản, đấu giá, đấu thầu, quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, quản lý tài chính, tài sản công… Qua công tác thanh tra, kiểm tra chủ động rà soát để phát hiện những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách trong quản lý, kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, hoàn thiện nhằm triệt tiêu các điều kiện phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác tự kiểm tra nội bộ (ít nhất 1 cuộc) việc chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực...

Bảo Ngọc