1.900 đại biểu dự Hội nghị quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Chính trị - Ngày đăng : 16:08, 28/03/2023

BTO- Sáng nay 28/3, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm có các đồng chí: Dương Văn An - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đoàn Anh Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Tỉnh ủy viên; tập thể Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh… Hội nghị được kết nối đến 15 điểm cầu tại các huyện, thị, thành ủy với hơn 1.900 cán bộ, đảng viên tham gia.

dsc_9405.jpg
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm. 

Tại hội nghị, đại biểu đã nghe GS. TS Hoàng Chí Bảo – Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận trung ương quán triệt chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Chuyên đề gồm các nội dung chủ yếu: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa; trong đó nhấn mạnh văn hóa là mục tiêu, động lực của sự phát triển; góp phần khẳng định bản sắc dân tộc gắn liền với tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; văn hóa là một mặt trận, người hoạt động văn hóa là chiến sĩ trên mặt trận ấy; văn hóa phải phục vụ nhân dân, quần chúng nhân dân phải được hưởng thụ các giá trị văn hóa. 

dsc_9399.jpg
GS. TS Hoàng Chí Bảo – Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận trung ương quán triệt chuyên đề năm 2023. 

Cũng tại hội nghị, GS. TS Hoàng Chí Bảo đã quán triệt về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới; quan điểm của Đảng ta về xây dựng văn hóa, con người trong giai đoạn hiện nay. GS. TS Hoàng Chí Bảo đã nhấn mạnh đến nội dung xây dựng con người mới - vấn đề có ý nghĩa chiến lược; Tiêu chuẩn con người mới; Nhân cách văn hóa của người cán bộ, đảng viên; Xây dựng con người là cả “công trình” khoa học… Những nội dung của chuyên đề đã được GS. TS Hoàng Chí Bảo truyền tải một cách sâu sắc, súc tích và vô cùng sinh động.

dsc_9407.jpg
Toàn cảnh hội nghị. 

Thông qua hội nghị nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị (khóa XIII) tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 28 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 76 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021; Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện Hướng dẫn số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên”; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đồng thời tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của quê hương, đất nước tiếp nhận thời cơ mới, khơi dậy khát vọng, ý chí vươn lên, đổi mới sáng tạo giá trị bản sắc văn hóa, con người Bình Thuận.

Chiều cùng ngày, đại biểu sẽ nghe PGS.TS Trần Đình Thiên - Nguyên Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam thông tin thời sự quý I/2023 chuyên đề “Phát triển kinh tế đêm, kinh tế đô thị tạo đòn bẩy cho du lịch Bình Thuận phát triển”. 

T.HÀ. Ảnh: Đ. Hoà