NGHỊ QUYẾT Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Thoát nước phía hạ lưu đường ĐT.706B - Cửa ra số 7, thành phố Phan Thiết

Thông tin chính sách mới - Ngày đăng : 15:57, 18/05/2023

Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Thoát nước phía hạ lưu đường ĐT.706B - Cửa ra số 7, thành phố Phan Thiết như sau:

Xem toàn văn Nghị quyết tại đây

.