Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Nhiều chuyển biến rõ nét sau nửa nhiệm kỳ

Chính trị - Ngày đăng : 05:40, 02/06/2023

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, chuyển biến rõ rệt.

Những kết quả đạt được

Ngay sau Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy, đảng viên. Nhờ đó, nhiều tổ chức cơ sở Đảng đã giữ vững và phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chất lượng sinh hoạt Đảng ngày càng được nâng lên. Hình thức, nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ, chuyên đề tiếp tục được đổi mới, đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình, đặc điểm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhưng vẫn đảm bảo quy định chung của Đảng. Cũng trong nửa nhiệm kỳ qua, công tác đảng viên được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên, trong đó chú trọng việc nâng cao chất lượng đảng viên được thể hiện qua việc đánh giá xếp loại cuối năm. Số đảng viên được đánh giá, phân loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm tỷ lệ cao so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đặc biệt, kết nạp đảng viên mới được chú trọng và xem đây là nhiệm vụ quan trọng. Để thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên đạt chỉ tiêu đề ra, ngay từ đầu năm Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã giao chỉ tiêu cho các cấp ủy, tổ chức Đảng; ban hành nghị quyết về công tác kết nạp đảng viên; chỉ đạo Đoàn Khối tổ chức buổi đối thoại với Thường trực Đảng ủy Khối để giải đáp các vướng mắc, khó khăn trong việc phấn đấu trở thành đảng viên của đoàn viên. Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU của Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác phát triển đảng viên mới nhiệm kỳ 2020 - 2025; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo Ban Tổ chức Đảng ủy thường xuyên rà soát, đôn đốc các cấp ủy cơ sở và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cơ sở trong công tác phát triển đảng viên. Đồng thời triển khai nhiều giải pháp khắc phục khó khăn trong tình hình dịch bệnh để thẩm tra, xác minh tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác kết nạp đảng viên. Nhờ đó, đến nay đã kết nạp được 940 đảng viên, đạt tỷ lệ 62,67% so với chỉ tiêu Đại hội đề ra. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã thành lập mới 2 chi bộ cơ sở, trong đó có 1 chi bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức

Một trong những yếu tố để Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đạt được những kết quả trên là do đơn vị này đã thường xuyên coi trọng và đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt kịp thời, đầy đủ có chất lượng và vận dụng sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kịp thời nắm bắt, định hướng tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Đồng thời tăng cường đoàn kết thống nhất, trong đó cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy phải thật sự là trung tâm của khối đoàn kết nội bộ. Mặt khác, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng; tập trung chỉ đạo, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, kịp thời phát hiện và kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên.

Theo Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, thời gian đến đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, thành viên Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Khối. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng hướng dẫn đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu nêu gương, trong đó đề cao trách nhiệm nêu gương, tính tiền phong, gương mẫu, ý thức tổ chức kỷ luật và hoàn thành nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, kết nạp đảng viên mới, nâng cao chất lượng đảng viên gắn với rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; đề cao tính kỷ luật, kỷ cương, tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác của đảng viên trong sinh hoạt Đảng và thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên.

Có thể nói, từ tiền đề những kết quả sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh càng thêm tự tin để vững vàng tiếp tục thực hiện thành công những chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, góp phần cùng với Đảng bộ tỉnh xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hiện nay có 78 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 40 đảng bộ và 38 chi bộ, có 5.549 đảng viên; gồm các loại hình: cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các loại hình doanh nghiệp.

Ngọc Diệp