Toàn tỉnh có thêm 3 xã nông thôn mới và 1 xã nông thôn mới nâng cao

Xã hội - Ngày đăng : 06:13, 07/06/2023

Hội đồng thẩm định xét, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 vừa tổ chức họp xét duyệt và bỏ phiếu công nhận các xã về đích nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp.

Theo Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh, năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 3 xã đăng ký xét duyệt về đích xã nông thôn mới gồm: xã Phú Lạc - huyện Tuy Phong; xã Hồng Phong - huyện Bắc Bình và xã Suối Kiết - huyện Tánh Linh. Ngoài ra, có xã Trà Tân - huyện Đức Linh đăng ký xét duyệt xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện UBND các huyện nói trên đã trình bày tóm tắt hồ sơ xét đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Các thành viên Hội đồng thảo luận kết quả thẩm định tiêu chí do sở, ngành chủ trì; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo kết quả thẩm định lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với các xã về đích nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Hầu hết, những xã trên đều đảm bảo tỷ lệ hài lòng của người dân địa phương đạt yêu cầu theo quy định; không có xã nào còn nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao.

Các thành viên Hội đồng thẩm định họp xét 

Hội đồng thẩm định xét, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 đã tiến hành bỏ phiếu đối với các xã đăng ký xét duyệt về đích nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Kết quả, 100% đồng ý xã Phú Lạc, xã Hồng Phong, xã Suối Kiết đạt chuẩn xã nông thôn mới; đồng thời 100% đồng ý xã Trà Tân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Như vậy, tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có 72/93 xã nông thôn mới và xã Trà Tân là xã đầu tiên trên của tỉnh được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

T.Duyên