Phan Thiết chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Chính trị - Ngày đăng : 05:21, 12/06/2023

Xác định nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng là phương thức, chức năng lãnh đạo của Đảng, thời gian qua, Đảng bộ thành phố Phan Thiết đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đạt nhiều kết quả tích cực. Từ đó, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Những kết quả tích cực

Đảng bộ TP. Phan Thiết có 55 tổ chức cơ sở Đảng, gồm 27 đảng bộ và 28 chi bộ cơ sở với 7.067 đảng viên. Nửa nhiệm qua, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy cơ sở trên địa bàn thành phố đã triển khai, quán triệt kịp thời, nghiêm túc các quy định, quyết định, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Theo đó, đầu nhiệm kỳ và hàng năm, các đơn vị đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng viên đúng quy trình, quy định. Nội dung và lĩnh vực kiểm tra, giám sát nhiều hơn, đa dạng hơn, bám sát tình hình thực tế của đơn vị, địa phương. Công tác giám sát được thực hiện thường xuyên; đối tượng kiểm tra, giám sát là người đứng đầu cấp ủy được quan tâm. Công tác kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, đảng viên bị kỷ luật của Ban Thường vụ Thành ủy tăng so với nửa nhiệm kỳ 2015 - 2020. Công tác giải quyết đơn tố cáo được thực hiện nghiêm túc, xử lý đơn phản ảnh được tập trung giải quyết; việc thi hành kỷ luật bảo đảm theo phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục quy định.

tu-dang.png

Đến thời điểm này, Ban Thường vụ Thành ủy đã tiến hành 13 cuộc kiểm tra đối với 35/63 tổ chức Đảng và 29/37 đồng chí Bí thư, Phó Bí thư tổ chức Đảng. Đảng ủy đã kiểm tra 270/283 tổ chức Đảng và 145/380 đảng viên; chi bộ cơ sở đã kiểm tra 216/264 đảng viên... Qua kiểm tra, các tổ chức Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên; đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ do chi bộ phân công. Mặt khác, Ban Thường vụ Thành ủy đã giám sát trực tiếp đối với các tổ chức Đảng. Các đảng ủy, chi bộ cơ sở đã giám sát thường xuyên các chi bộ trực thuộc và đảng viên trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định về những điều đảng viên không được làm; Chỉ thị số 27-CT/TU, Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy... Đối với giám sát chuyên đề, Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã tiến hành 8 cuộc giám sát đối với 25/31 lượt tổ chức Đảng và 22/20 đảng viên. Trong nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025, các tổ chức đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 40 đảng viên, trong đó: Ban Thường vụ Thành ủy thi hành kỷ luật 5 đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thi hành kỷ luật 20 đảng viên, chi bộ thi hành kỷ luật 9 đảng viên... So với nửa nhiệm kỳ 2015 - 2020, số đảng viên bị kỷ luật giảm 2 trường hợp. Nội dung vi phạm thường là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, những điều đảng viên không được làm, các vi phạm thiếu trách nhiệm, trong quản lý, điều hành; chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình... Các đảng viên bị thi hành kỷ luật đều nhận thức rõ khuyết điểm, vi phạm của mình và thực hiện tốt việc khắc phục, có chiều hướng tiến bộ, có trách nhiệm hơn với nhiệm vụ được phân công phụ trách.

Chú trọng kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm

Tuy nhiên, Theo Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết, việc thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề ở cấp ủy và UBKT các cấp hầu hết giảm so với nửa nhiệm kỳ 2015 - 2020. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tiến độ thực hiện còn chậm so với yêu cầu kế hoạch đề ra; nội dung, phương pháp kiểm tra, giám sát còn lúng túng. Việc kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét thi hành kỷ luật của đảng ủy, UBKT đảng ủy còn hạn chế. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do tăng cường công tác giám sát thường xuyên nên số lượng đảng viên được kiểm tra, giám sát chuyên đề giảm. Một số đồng chí Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên UBKT đảng ủy, đảng viên phụ trách công tác kiểm tra của chi bộ thường xuyên thay đổi, bổ sung chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ nên có phần hạn chế trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát ở địa phương, đơn vị.

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát trong thời gian đến, Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết tiếp tục quán triệt sâu kỹ và thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, các nghị quyết, quy định, quyết định, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; nâng cao nhận thức và vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt từ thành phố đến cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Ban Thường vụ Thành ủy cũng xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm, chú trọng kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm theo yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; tăng cường giám sát sau kiểm tra; đề cao tự kiểm tra của cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên, xác định đúng trách nhiệm, nhất là người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò trách nhiệm kiểm tra, giám sát của các ban xây dựng đảng và Văn phòng Thành ủy theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. Đặc biệt, Thành ủy sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp dễ phát sinh tiêu cực, nhất là trong việc thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí; quản lý đất đai; xây dựng cơ bản, tài chính, tài sản công; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập.

Có thể nói, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng sẽ là cơ sở quan trọng để Đảng bộ TP. Phan Thiết phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Ngọc Diệp