Hàm Thuận Nam: Nhiều nỗ lực trong công tác tư pháp

Pháp luật - Ngày đăng : 05:24, 12/07/2023

6 tháng đầu năm, các lĩnh vực công tác tư pháp của huyện Hàm Thuận Nam được triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và đạt được nhiều kết quả tích cực.
z4466689247331_e96213f81e93a906357d092f71bdf29f.jpg

Phòng Tư pháp huyện Hàm Thuận Nam cho biết, 6 tháng đầu năm 2023, đơn vị bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, Sở Tư pháp tỉnh… và các lĩnh vực công tác tư pháp như xây dựng, kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý… nên đã đạt được nhiều kết quả nhất định.

Theo đó, công tác soạn thảo, ban hành, lưu trữ văn bản đã kiểm tra 1.609 văn bản; quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 53 hồ sơ liên quan đất đai, trật tự an toàn xã hội, khoáng sản… Công tác hòa giải ở cơ sở nhận đơn và thụ lý 118 trường hợp tranh chấp trong cộng đồng dân cư, trong đó hòa giải thành 73 trường hợp, hòa giải không thành chuyển ngành tư pháp cấp trên giải quyết 18 trường hợp, còn lại 27 trường hợp đang thụ lý và tiếp tục giải quyết, đạt 77,11% so với cùng kỳ năm 2022; chứng thực được 9.416 trường hợp, giảm 3.353 bản sao so với năm 2022 (12.769 trường hợp); tổ chức 1 đợt tư vấn pháp luật và trợ giúp lưu động cho hơn 120 đồng bào dân tộc thiểu số các xã Hàm Cần, Mỹ Thạnh và người dân ven biển các xã Tân Thành, Tân Thuận…

z4466693666658_fe1214dffde55e27953862ac03a7a751.jpg
Tuyên truyền phổ biến, giáo dục người dân

Tuy vậy, trong quá trình triển khai còn gặp khó khăn, vướng mắc, điển hình trong xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật một số cơ quan, ban, ngành, địa phương chưa kịp thời rà soát, chú trọng làm rõ sự cần thiết, nội dung điều chỉnh văn bản; chưa tổ chức rà soát, đánh giá đầy đủ việc thực thi pháp luật có liên quan; chất lượng của việc lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tại các cơ quan, đơn vị liên quan chưa thật sự cao, dẫn đến kéo dài thời gian góp ý, thẩm định làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tư vấn pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đối tượng được trợ giúp pháp lý gặp khó khăn do trình độ có hạn của một bộ phận người dân, am hiểu pháp luật còn hạn chế. Cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp chủ yếu là kiêm nhiệm; ít được bồi dưỡng, tập huấn… Bên cạnh đó có một số doanh nghiệp chưa chủ động tìm hiểu pháp luật, ít quan tâm đến công tác hỗ trợ pháp lý nên việc thực hiện công tác đào tạo tập huấn cho cán bộ, người lao động trong doanh nghiệp không đầy đủ.

Ông Trần Tiến Phúc - Trưởng Phòng Tư pháp huyện Hàm Thuận Nam cho biết, phát huy kết quả đạt được 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, Phòng Tư pháp huyện sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Trong đó, tập trung thực hiện tốt công tác thẩm định, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, góp phần tích cực vào quá trình xây dựng hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi. Cùng với đó phối hợp với Đài Truyền thanh huyện lồng ghép tuyên truyền pháp luật trong các chương trình truyền thanh hàng ngày; phối hợp với các trường THPT, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện xây dựng kế hoạch phổ biến pháp luật cho các giáo viên dạy bộ môn giáo dục công dân cho học sinh, nhằm đưa pháp luật vào trong trường học; củng cố, xây dựng các câu lạc bộ pháp luật ở các thôn, khu phố của xã, thị trấn; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho hòa giải viên ở cơ sở. Tăng cường các tổ hòa giải ở xóm, khu dân cư, thôn, khu phố, phấn đấu tăng số vụ việc hòa giải thành đạt từ 75% trở lên…

Ninh Chinh