Nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học

Giáo dục - Thanh niên - Ngày đăng : 06:07, 20/07/2023

Năm học 2022 - 2023, các cơ sở giáo dục bậc tiểu học trong tỉnh đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Đặc biệt, thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 được thực hiện linh hoạt, phù hợp theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh.

Hoạt động giáo dục phù hợp

Trong năm học qua, Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1, 2, 3 được các cơ sở giáo dục tiểu học trong tỉnh triển khai thực hiện phù hợp với thực tế của địa phương, nhà trường, bám sát các văn bản hướng dẫn chuyên môn của ngành giáo dục. Trong đó, đã tổ chức dạy học 2 buổi/ngày với 8-9 buổi/tuần, thời lượng là 32 tiết/tuần đối với 100% học sinh lớp 1, 2, 3. Cùng với đó, các cơ sở giáo dục tiểu học tích cực, chủ động tham mưu chính quyền địa phương quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất để đảm bảo tỷ lệ 1 phòng học/lớp, sĩ số học sinh/lớp theo quy định. Đồng thời, đầu tư thiết bị dạy học tối thiểu và cơ cấu giáo viên cơ bản dạy đủ các môn học, hoạt động giáo dục theo quy định. Đối với lớp 4, 5, các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh để chủ động tiếp cận với chương trình GDPT 2018. Trong đó, triển khai dạy học chương trình GDPT đối với lớp 5 đảm bảo chuyển tiếp bền vững học sinh lên lớp 6 theo chương trình GDPT 2018.

b952c99c-ba00-4410-aff6-d16625ee066f.jpeg
Học sinh tiểu học được học môn tin học (ảnh tư liệu)

Điểm nổi bật, các cơ sở giáo dục tiểu học tiếp tục thực hiện linh hoạt phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Đồng thời, áp dụng dạy học theo phương pháp bàn tay nặn bột, thực hiện dạy học mỹ thuật theo phương pháp mới, vận dụng phương pháp “Sơ đồ tư duy” vào tổ chức dạy học một số môn học phù hợp. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá môn tiếng Việt ở tiểu học... Đặc biệt, đổi mới tổ chức hoạt động giáo dục trên lớp học, tăng cường tổ chức thực hành trải nghiệm, tích hợp nội dung giáo dục địa phương, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống. Bên cạnh đó, 100% cơ sở giáo dục tiểu học (239 trường) và 18 trường TH&THCS có lớp tiểu học tổ chức dạy môn tiếng Anh, tin học lớp 3 bắt buộc theo quy định Chương trình GDPT 2018. Ngoài ra các cơ sở giáo dục phổ thông có đủ điều kiện tổ chức dạy môn tiếng Anh, tin học tự chọn lớp 1, 2, 4, 5 trên cơ sở có đồng thuận cao của cha mẹ học sinh. Kết quả đánh giá cuối năm, học sinh lớp 1, 2, 3 hoàn thành chương trình đạt 97,64%, chưa hoàn thành đạt tỷ lệ 2,36%; học sinh lớp 4, 5 hoàn thành chương trình lớp học đạt 99,56%, chưa hoàn thành đạt 0,44%.

dcff5aab-ac6d-44e9-9a8f-785ae3e856f0.jpeg

Giải pháp nâng cao chất lượng

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, bên cạnh những kết quả đạt được hiện đội ngũ giáo viên toàn cấp tiểu học đạt tỷ lệ 1,43 giáo viên/lớp, do thừa thiếu cục bộ nên ở một số trường chưa đạt tỷ lệ 1,5 giáo viên/lớp để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, có địa phương tỷ lệ chỉ đạt 1,2 giáo viên/lớp. Đặc biệt là đội ngũ giáo viên dạy các môn tin học, tiếng Anh, nghệ thuật còn thiếu. Mặt khác, tỷ lệ phòng học/lớp chung toàn tỉnh đạt 1,01 phòng/lớp, tuy nhiên do thừa thiếu cục bộ nên ở một số trường chưa đạt tỷ lệ 1 phòng/1 lớp để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; thiếu phòng chức năng dạy môn tiếng Anh, tin học, phòng giáo dục nghệ thuật; phòng thư viện, thiết bị; thiếu trang thiết bị (máy tính, máy chiếu, ti vi...) phần nào ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, lộ trình thực hiện chương trình GDPT 2018, nhất là các trường vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số.

Với mục tiêu tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 bảo đảm an toàn trường học và chủ động, linh hoạt thực hiện kế hoạch năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, thực hiện xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn để bảo đảm chất lượng dạy học các môn học, hoạt động giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số trong giáo dục tiểu học. Chú trọng phối hợp thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và thực hiện giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc theo quy định của Luật Giáo dục 2019. Đồng thời, kiến nghị với bộ, ngành có liên quan xem xét, chưa áp dụng tinh giản biên chế 10% theo quy định đối với viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhằm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên hiện nay. Tiếp tục quan tâm, đầu tư các nguồn lực cho giáo dục, đáp ứng lộ trình thực hiện Chương trình GDPT 2018.

Năm học 2022-2023, toàn tỉnh có 239 trường tiểu học, trong đó 238 trường công lập và 1 trường tư thục. Ngoài ra, có 18 trường liên cấp TH&THCS có lớp tiểu học. Tổng số phòng/lớp là 4.311/4.260, đạt tỷ lệ 1,01 phòng/lớp (không tính 11 phòng tạm), tỷ lệ chung toàn cấp học cơ bản đủ để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và đảm bảo triển khai thực chương trình GDPT 2018.

Thanh Thuỷ