NGHỊ QUYẾT Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục công trình Trường THPT Hàm Thuận Bắc, huyện Hàm Thuận Bắc

Thông tin chính sách mới - Ngày đăng : 15:40, 25/07/2023

Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục công trình Trường THPT Hàm Thuận Bắc, huyện Hàm Thuận Bắc.

Xem toàn văn Nghị quyết tại đây

.