Hướng đến phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh tại Bình Thuận

Chuyển đổi số - Ngày đăng : 06:03, 17/08/2023

Kế hoạch thực hiện Đề án “Ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 để phát triển du lịch thông minh, thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn” vừa được UBND tỉnh ban hành hướng đến phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh tại Bình Thuận.

Đồng thời cũng sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách trong thời đại số, hỗ trợ kết nối hiệu quả giữa cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, doanh nghiệp, khách du lịch và các chủ thể liên quan. Kế hoạch này được thực hiện cũng nhằm phát triển du lịch thông minh trở thành động lực, sức bật, vừa phát huy những thành quả đã tạo dựng, vừa mở ra một không gian, tiềm năng mới cho du lịch địa phương. Ngoài ra còn phát triển du lịch thông minh theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới, quản lý nhà nước ngày càng hiệu quả để góp phần nâng cao năng lực phát triển của du lịch Bình Thuận, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đảm bảo phát triển bền vững và hội nhập quốc tế…

img_5495.jpg
Phát triển du lịch thông minh tại Bình Thuận cũng hướng đến phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (Ảnh minh họa).

Yêu cầu đặt ra là phát triển du lịch thông minh trên cơ sở lấy khách du lịch làm trung tâm, thu hút ngày càng nhiều khách quốc tế đến Việt Nam cũng như thúc đẩy gia tăng khách nội địa, huy động mọi nguồn lực trong xã hội cùng tham gia sáng tạo, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông. Cùng với đó cũng đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống, hướng tới phát triển du lịch bền vững và đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường. Thêm nữa là ứng dụng công nghệ tiên tiến phát triển các nền tảng, ứng dụng phục vụ khách du lịch, cộng đồng, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước về du lịch.

Việc triển khai thực hiện cũng đặt ra yêu cầu hoàn thành Cổng thông tin du lịch đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin về điểm đến, sản phẩm dịch vụ du lịch hoặc thông tin cần thiết khác và tích hợp ứng dụng tiện ích hỗ trợ khách du lịch, các chủ thể liên quan du lịch… Hay như hoàn thành nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch, nhằm đẩy mạnh ứng dụng các mô hình kinh doanh trực tuyến để từng bước chuyển dần sang mô hình thương mại điện tử trong du lịch (e-tourism). Xây dựng các sản phẩm được ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 để nâng cao trải nghiệm và phù hợp với hành vi tiêu dùng của du khách.

Được biết việc triển khai thực hiện kế hoạch sẽ tập trung vào một số nội dung: Tham mưu để hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về phát triển du lịch thông minh; Phát triển hệ thống dữ liệu số; Phát triển các ứng dụng; Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin; Nguồn nhân lực; Tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển du lịch thông minh… Theo đó Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì, phối hợp sở ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của kế hoạch này. Hướng dẫn, khuyến khích tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp du lịch tham gia thực hiện các nội dung phù hợp với chức năng nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn.

Cùng tham gia, Sở Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh đặt hàng các nhiệm vụ khoa học công nghệ liên quan đến việc thúc đẩy phát triển du lịch thông minh. Còn cơ quan báo - đài địa phương sẽ đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức của xã hội về phát triển du lịch thông minh, xúc tiến xây dựng chuyên trang, chuyên đề giới thiệu thành tựu chuyển đổi số cũng như hiệu quả của du lịch thông minh trong việc thúc đẩy phát triển du lịch Bình Thuận… Với Hiệp hội Du lịch Bình Thuận thì vận động doanh nghiệp du lịch tích cực thực hiện chuyển đổi số, đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng công tác quản lý, điều hành, quảng bá và phục vụ du khách...

Đ.QUỐC