Góp ý dự thảo Quyết định UBND tỉnh quy định cơ chế cấp phát, thanh toán vốn đầu tư công

Thông tin chính sách mới - Ngày đăng : 09:39, 20/09/2023

.

Căn cứ Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Theo đó, tại khoản 22 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ (Sửa đổi, bổ sung Điều 40 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP) quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: “Quy định cơ chế cấp phát, thanh toán vốn đầu tư công trong thực hiện các chính sách khác theo quy định tại Điều 9 Nghị định này”.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại điểm 1, điểm 7 Công văn số 2699/UBND-KT ngày 25/7/2023 của UBND tỉnh yêu cầu: “1. Các sở, ban, ngành (Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,…) khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành hoặc trình HĐND tỉnh ban hành đầy đủ các văn bản quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn theo Kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 và Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 06/6/2023 của Chính phủ.”; “7. Chủ động nghiên cứu Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 và Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 06/6/2023 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương có liên quan để triển khai thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia”.

Căn cứ ý kiến thống nhất của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3546/UBND-NCKSTTHC ngày 19/9/2023 của UBND tỉnh về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023.

Sở Tài chính dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định cơ chế cấp phát, thanh toán vốn đầu tư công trong thực hiện các chính sách hỗ trợ khác thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Dự thảo có trong chuyên mục “Góp ý dự thảo văn bản pháp luật” trên Website Sở Tài chính tại địa chỉ http://stc.binhthuan.gov.vn.

Đề nghị các đơn vị tham gia góp ý dự thảo và gửi bằng văn bản về Sở Tài chính trước ngày 10/10/2023.

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai đến UBND các xã, phường, thị trấn để tham gia góp ý dự thảo, tổng hợp ý kiến góp ý và gửi bằng văn bản về Sở Tài chính trước ngày 10/10/2023. 

Công văn Sở Tài chính tại đây.

Dự thảo Quy định cơ chế cấp phát, thanh toán vốn đầu tư công tại đâyBTO