Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Chính trị - Ngày đăng : 07:16, 02/10/2023

Nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng, được quy định tại Điều 9 Điều lệ. Nguyên tắc tập trung dân chỉ đạo mọi hoạt động xây dựng tổ chức, sinh hoạt Đảng và lãnh đạo của Đảng, đồng thời cũng chi phối các nguyên tắc tổ chức, hoạt động khác của Đảng, trong đó có công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Kịp thời phát hiện và xử lý những sai sót

Nhận thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ, thời gian qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh luôn chấp hành và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Theo đó, Ban Thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng theo đúng quy định của Đảng và được cụ thể hóa bằng các Quy chế làm việc của cấp ủy, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra cấp ủy và các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, thông báo, kết luận, hướng dẫn… Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, ban hành 16 quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng để tăng cường phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, theo đó, cấp ủy trực thuộc theo tình hình thực tế của địa phương mình ban hành quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra cấp ủy với các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan để thực hiện. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ cấp ủy còn duy trì chế độ thường xuyên, định kỳ làm việc với Ủy ban Kiểm tra cấp ủy để nắm tình hình, nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Định kỳ hàng năm, giữa nhiệm kỳ và cuối nhiệm kỳ, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy báo cáo cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, về hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra các cấp ủy trực thuộc; định kỳ 6 tháng, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy báo cáo Ban Thường vụ cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Theo phân công nhiệm vụ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực cấp ủy trực tiếp phụ trách công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh luôn tuân thủ chặt chẽ sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cùng cấp, thực hiện nghiêm việc báo cáo cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy theo chương trình, kế hoạch, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Ủy ban Kiểm tra các cấp còn chú trọng thực hiện và tham mưu cấp ủy kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên trong việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, phẩm chất đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn, khắc phục hạn chế khuyết điểm và xử lý nghiêm những vi phạm. Qua đó, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã xử lý kỷ luật đối với 15 tổ chức Đảng và 1.184 đảng viên, trong đó có 11 tổ chức Đảng và 65 đảng viên vi phạm nội dung quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, bị xử lý kỷ luật. Việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, kiểm tra dấu hiệu vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Đảng đều được thực hiện chặt chẽ, theo đúng quy trình, quy định và đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Trước khi ban hành thông báo kết luận kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, giải quyết khiếu nại, tố cáo đều được thảo luận dân chủ, công khai tại các hội nghị của các tổ chức Đảng theo quy định. Đối tượng kiểm tra, giám sát đều được dự các hội nghị theo quy định và được phát biểu ý kiến của mình và tất cả các ý kiến phát biểu của tổ chức Đảng có liên quan, đối tượng kiểm tra, giám sát đều được báo cáo đầy đủ tại Hội nghị của ủy ban kiểm tra cấp ủy để xem xét, quyết định hoặc đề nghị tổ chức Đảng có thẩm quyền xem xét, quyết định. Việc bỏ phiếu xem xét, xử lý trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được thực hiện theo đúng quy định của Đảng, bằng hình thức bỏ phiếu kín và quyết định theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số.

z4744762219307_038ac04a68fe557c903009356f632d4c.jpg

Tiếp tục xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên

Để tiếp tục thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng thời gian tới tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên về nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng. Quán triệt và thực hiện tốt Điều lệ Đảng, các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định, hướng dẫn của Đảng, của cấp ủy cấp trên và cấp mình về công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Tiếp tục hoàn thiện các quy định của Đảng về lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo khoa học, đồng bộ, thống nhất, khả thi, nhằm thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên để không có cán bộ, đảng viên nào nằm ngoài sự kiểm tra của tổ chức, sự giám sát của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Xây dựng cơ chế tiếp nhận và xử lý những ý kiến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên, chú trọng tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân, của dư luận về cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đối với việc chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, khắc phục kịp thời các hạn chế, tồn tại. Xử lý nghiêm, kịp thời những tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những hành vi dung túng, bao che khuyết điểm, vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên. Trong quá trình xử lý trên tinh thần nhân văn, trị bệnh cứu người, mục đích là làm cho tổ chức Đảng và đảng viên thấy được vi phạm, khuyết điểm của mình để khắc phục, sửa chữa.

VÕ HẠNH