Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân: Tự hào và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng

Chính trị - Ngày đăng : 07:47, 03/10/2023

Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nội dung nền tảng đó vừa mang tính cách mạng vừa có tính khoa học sâu sắc. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá một cách khách quan, chính xác, đầy đủ và sâu sắc về vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin trong quá trình cách mạng Việt Nam.

Bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Thực tiễn chỉ ra rằng, trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, không phải tất cả cán bộ, đảng viên mà cả người dân đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc các vấn đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nghị quyết số 35- NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII chỉ rõ: Nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trước hết và quan trọng nhất là bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sau đó là bảo vệ cương lĩnh chính trị, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, niềm tin của nhân dân vào Đảng. Chỉ có Đảng mới đủ sức lãnh đạo nước ta từ một nước không có tên trên bản đồ thế giới thành một quốc gia độc lập, người dân sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc. Sau ngày toàn thắng, Đảng lãnh đạo toàn dân tộc vượt qua đói nghèo, khắc phục hậu quả chiến tranh, phát triển kinh tế. Đặc biệt là Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới từ năm 1986 đến nay, giúp kinh tế nước ta ngày càng phát triển, để rồi sau hơn 35 năm đổi mới, nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay. Ở nước ta, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Với những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của 35 đổi mới đất nước, tại Đại hội XIII của Đảng, Đảng ta vẫn tiếp tục khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin cùng với tư tưởng Hồ Chí Minh là “kim chỉ nam” cho mọi hành động của Đảng. Đại hội XIII đã nêu rõ quan điểm chỉ đạo quá trình đổi mới và phát triển ở Việt Nam, đó là: “Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”. Đây được coi là một trong những vấn đề “mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng ta, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động”.

dau-tranh-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-trong-thoi-ky-hoi-nhap-quoc-te-16596064408521544072357.jpg

Trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên

Hiện nay, các thế lực thù địch không ngừng thực hiện mưu đồ đòi xoá bỏ vai trò lãnh đạo và cầm quyền của Đảng ta. Có thể nhận thấy, những thủ đoạn của chúng ngày càng nham hiểm, tinh vi và khó nhận diện. Mục tiêu của chúng là đòi phủ nhận và xóa bỏ vai trò lãnh đạo và cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, phá hoại sự nghiệp cách mạng của Việt Nam. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần đề cao cảnh giác, tỉnh táo nhận diện và kiên quyết đấu tranh. Trong thời gian qua, công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các tư tưởng sai trái thù địch đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh quán triệt, chỉ đạo thường xuyên cho hệ thống tổ chức chính trị xã hội, các cấp, các ngành, đoàn thể và địa phương. Dưới sự lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã thường xuyên bám sát tình hình dư luận xã hội, dư luận và tư tưởng của từng cán bộ, đảng viên để nâng cao năng lực, ý thức đấu tranh, phản biện trước các thế lực thù địch trong tình hình mới, trong đó, “Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch” được xác định là một nội dung trọng tâm. Đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Thực tế cho thấy, xuất phát từ bản chất, âm mưu, thủ đoạn và hoạt động “Diễn biến hòa bình” chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta của các thế lực thù địch, trách nhiệm của mỗi người dân, đặc biệt là từng cán bộ, đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã được nâng lên. Điều đó cho thấy việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Xuất phát từ thực tế, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh, các cấp, ngành địa phương còn xác định, đây là công việc thường xuyên, liên tục không ngừng nghỉ vì các thế lực thù địch không bao giờ từ bỏ âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Hơn thế, đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến sinh mệnh của Đảng, sự sống còn của chế độ, lợi ích của quốc gia, của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân…

THANH QUANG