Kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2023): Tiếp tục nêu cao tinh thần tận tụy, trách nhiệm, sáng tạo

Chính trị - Ngày đăng : 07:10, 18/10/2023

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình, cán bộ văn phòng nắm được tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng". Trải qua 93 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, vượt lên mọi khó khăn, cán bộ, công chức Văn phòng cấp ủy qua các thời kỳ đã tận tâm, tận lực, làm việc không quản ngại ngày đêm, đáp ứng cao nhất yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy...

Đổi mới toàn diện đáp ứng bối cảnh phát triển

Tháng 10/1930, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp ra nghị quyết và quyết định thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc cho Trung ương Đảng, tiền thân của Văn phòng Trung ương Đảng. Ngày 29/1/2002, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX đã quyết định lấy ngày 18/10/1930 làm Ngày truyền thống của Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng cấp ủy trong cả nước. Có thể thấy, cùng với truyền thống của Văn phòng Trung ương Đảng, truyền thống của Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận đã góp phần quan trọng vào lịch sử Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Trần Tới - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy chia sẻ: Những năm qua, nhất là từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đến nay, cùng với sự đổi mới toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

44.jpg
Văn phòng Tỉnh ủy trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp văn phòng cấp ủy" nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy.

Ngay sau đại hội, Văn phòng Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu ban hành Quy chế và Chương trình công tác toàn khóa của Tỉnh ủy phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo. Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt các nội dung chương trình công tác toàn khóa của Tỉnh ủy, chương trình công tác hàng năm, hàng tháng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Tỉnh ủy. Trong đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các văn bản do Văn phòng Tỉnh ủy trực tiếp soạn thảo, thẩm định, biên tập được thực hiện công phu, đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, thể thức, thể loại và thẩm quyền ban hành.

Bên cạnh đó, việc tiếp nhận, xử lý thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ và Tỉnh ủy đã được Văn phòng Tỉnh ủy chọn lọc, xử lý, biên tập chính xác, khách quan đáp ứng yêu cầu về tính chân thực của thông tin. Ngoài ra, Văn phòng Tỉnh ủy còn thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong Đảng. Quy trình tổ chức tiếp nhận, đăng ký, theo dõi giải quyết văn bản đến và phát hành văn bản đi khoa học, nhanh chóng, chính xác, kịp thời, bảo đảm an toàn, bí mật thông tin, tài liệu. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu công việc, hệ thống mạng thông tin diện rộng của cơ quan Đảng từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được hoàn thiện, tiếp tục khai thác có hiệu quả Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của Tỉnh ủy, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành hoạt động của Tỉnh ủy...

222.jpg
Cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy.

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu

Theo Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Trần Tới, để tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy; thời gian tới, Văn phòng Tỉnh ủy sẽ tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp. Trong đó chú ý bám sát nghị quyết đại hội Đảng các cấp, chương trình công tác toàn khóa của cấp ủy, chương trình công tác hàng năm để chủ động tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ động triển khai thực hiện, không để sót việc, để chậm việc. Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi, nắm thông tin, tình hình, nhất là những vấn đề, vụ việc nổi cộm, bức xúc của nhân dân, các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, những vụ việc dư luận quan tâm ở cơ sở để kịp thời báo cáo, tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy.

Đồng thời, duy trì có nền nếp việc sinh hoạt các chuyên đề, các gương điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Song song, tiếp tục đổi mới công tác đối nội, đối ngoại, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ kịp thời chu đáo các hoạt động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Xây dựng đội ngũ cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy đủ về số lượng, nâng cao chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Tích cực phát hiện, giới thiệu, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kế cận, thay thế. Mặt khác, tiếp tục đổi mới phong cách lề lối làm việc, khoa học, chuyên nghiệp hơn, đảm bảo thông suốt, nhanh gọn, hiệu quả, thiết thực. Xây dựng và phát huy tốt vai trò phần mềm theo dõi, nhắc việc để kịp thời nhắc nhở, đôn đốc tiến độ thực hiện công việc; không để chậm việc, tồn việc, sót việc...

Kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy là dịp để mỗi cán bộ, công chức, viên chức văn phòng cấp ủy Bình Thuận nói chung, Văn phòng Tỉnh ủy nói riêng nhận thức sâu sắc rằng: Trong thời gian tới, ngoài việc phát huy truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc”; thực hiện nghiêm túc, thực chất, hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” còn phải thực hiện tốt các quy định về nêu gương để xây dựng Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy và văn phòng cấp ủy các cấp trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

THU HÀ