Tỉnh ủy triển khai thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW

Chính trị - Ngày đăng : 05:13, 09/11/2023

Thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ (Quy định số 114-QĐ/TW).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức sinh hoạt, quán triệt sâu, kỹ Quy định số 114-QĐ/TW để từng tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, từ cấp tỉnh đến cơ sở để nắm, hiểu đầy đủ, sâu sắc những hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ quyền hạn, hành vi chạy chức, chạy quyền và các hành vi tiêu cực khác nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ theo quy định.

z4860635445365_c44156c51cf1638bc335d6f76b6e076e.jpg
Công tác kiểm soát quyền và phòng, chống tham nhũng được tỉnh đặc biệt quan tâm.

Các cấp ủy, người đứng đầu và thành viên cấp ủy, tổ chức Đảng; tập thể lãnh đạo và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; người đứng đầu và cán bộ của cơ quan tham mưu công tác cán bộ từ tỉnh đến cơ sở; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ tỉnh theo phạm vi, chức trách, nhiệm vụ có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc Quy định số 114-QĐ/TW và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Việc triển khai thực hiện quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ phải đồng bộ với quy định về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu và các quy định hiện hành của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đồng thời tiến hành rà soát, bổ sung nội dung kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ vào quy định, quy trình, quy chế, quyết định, hướng dẫn về công tác cán bộ để bảo đảm tính đồng bộ và phù hợp với thực tiễn cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Kiên quyết, kịp thời xử lý theo quy định về trách nhiệm đối với tập thể, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra vi phạm về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; xử lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Kiên quyết, kịp thời chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ tham mưu, theo dõi, phụ trách công tác cán bộ vi phạm kỷ luật, có dư luận xấu hoặc khi cần thiết. Không bố trí người có quan hệ gia đình đồng thời đảm nhiệm các chức danh có liên quan theo Khoản 5, Điều 6, Chương III Quy định số 114-QĐ/TW.

Yêu cầu cơ quan, đơn vị, địa phương có trường hợp đã bố trí cán bộ có quan hệ gia đình đồng thời đảm nhiệm các chức danh nêu trên, báo cáo bằng văn bản bao gồm trường hợp cán bộ thuộc phạm vi quản lý và đề xuất phương án sắp xếp, bố trí trường hợp cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý công tác tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động điều động, bố trí công tác đối với các trường hợp cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý hoàn thành trong tháng 12/2023, trường hợp khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo.

Ngọc Diệp