NGHỊ QUYẾT Quy định nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh

Thông tin chính sách mới - Ngày đăng : 09:20, 22/11/2023

Nghị quyết này quy định về nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Xem toàn văn Nghị quyết tại đây

.