NGHỊ QUYẾT Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu tại kỳ họp thứ 18 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thông tin chính sách mới - Ngày đăng : 09:25, 22/11/2023

Kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra vào ngày 10/11/2023, đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 23 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa XI) bầu, bảo đảm nghiêm túc, đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Xem toàn văn Nghị quyết tại đây

.