Tánh Linh: Ký kết chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện

Xã hội - Ngày đăng : 08:26, 28/11/2023

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tánh Linh và Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện vừa tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp.

Dự lễ ký kết có ông Nguyễn Đăng Lệ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; ông Nguyễn Như Hùng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; ông Lâm Bảo Duy - Phó Giám đốc phụ trách Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện...

img_20231127_170212.jpg
img_20231127_174854.jpg

Nội dung ký kết tập trung phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền phong trào "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"; các mô hình hiệu quả, cách làm hay trong công tác hỗ trợ người nghèo, vươn lên thoát nghèo. Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong công tác vận động tổ chức triển khai hỗ trợ người nghèo và hoạt động tín dụng chính sách; hoạt động Quỹ "Vì người nghèo" các cấp và kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, tăng cường vai trò, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội đối với hoạt động tín dụng chính sách; phối hợp, vận động các nguồn lực hỗ trợ người nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương...

Sau lễ ký kết, 2 bên xây dựng kế hoạch thực hiện; tích cực trao đổi thông tin để triển khai hiệu quả các nội dung chương trình đề ra. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014; Kết luận 06-KL/TW, ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; phát huy vai trò ủy thác tín chấp vay vốn của các tổ chức chính trị - xã hội. Đẩy mạnh các chương trình cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách; thường xuyên rà soát, bổ sung danh sách vay vốn; ưu tiên nguồn lực cho các hộ đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, vốn tín dụng chính sách; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc chung tay vì người nghèo...

Đoàn Trúc