Phan Thiết: Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh

Chuyển đổi số - Ngày đăng : 05:14, 04/12/2023

Để chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới (NTM), hướng tới NTM thông minh, TP. Phan Thiết xác định trọng tâm là phát huy vai trò của hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, đặc biệt là vai trò trung tâm của người dân tham gia thực hiện chuyển đổi số; đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong đầu tư hạ tầng, ứng dụng công nghệ, phát triển nguồn nhân lực để thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong xây dựng NTM.

Đa dạng hóa tuyên truyền trên nền tảng công nghệ số

Theo kế hoạch chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 – 2025 (chương trình), thành phố quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xây dựng NTM nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân, từng bước hướng tới NTM thông minh, góp phần xây dựng NTM đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững. Để đạt được mục tiêu đã đề ra, thành phố triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Trong xây dựng NTM, tuyên truyền có vai trò rất quan trọng. Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy về chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh cho cấp ủy, chính quyền, cán bộ và cộng đồng dân cư cần đi trước một bước. Từ đó, tạo sự tích cực, chủ động học hỏi và mạnh dạn ứng dụng công nghệ số vào xây dựng chính quyền số, vào sản xuất, kinh doanh nông nghiệp số và phát triển xã hội số ở nông thôn. Vì vậy, thành phố xác định phải đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, chỉ đạo, điều hành, quản lý và phát huy vai trò trung tâm của người dân trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng NTM, thông qua ứng dụng công nghệ, kỹ thuật số để góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân, thu hẹp dần khoảng cách về chất lượng dịch vụ giữa nông thôn – thành thị hướng tới xây dựng NTM thông minh hiệu quả, bền vững.

Mô hình kinh tế số nuôi bồ câu truy xuất nguồn gốc chăn nuôi ở xã Thiện Nghiệp

Thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tổ chức triển khai, thông tin truyền thông trong thực hiện chương trình xây dựng NTM đảm bảo đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến thành phố, xã. Đa dạng hóa các hình thức truyền thông trên nền tảng công nghệ số như: Cổng thông tin điện tử, mạng xã hội, bản tin, chuyên đề, tài liệu; đẩy mạnh gắn kết và lồng ghép với hoạt động tuyên truyền trong xây dựng NTM. Tuyên truyền, hướng dẫn và khuyến khích người dân sử dụng các dịch vụ số và kỹ năng an toàn, trọng tâm là dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ y tế số, giáo dục số, sử dụng các mạng xã hội, mua bán trực tuyến, thanh toán điện tử và khai thác tiện ích, tài nguyên số trên Internet.

Thông qua nền tảng mạng xã hội, Thành đoàn kết nối tiêu thụ tre tứ quý xã Tiến Lợi.

Đào tạo và nâng cao năng lực về chuyển đổi số

Với hầu hết các địa phương, xây dựng NTM thông minh đang còn rất mới mẻ, do vậy việc đào tạo và nâng cao năng lực về chuyển đổi số là rất cần thiết. Vì vậy, thành phố phối hợp tổ chức các hội nghị, các đợt tập huấn về kiến thức chuyển đổi số, khả năng tiếp cận thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước, cán bộ xây dựng NTM các cấp (thành phố, xã) và người dân, cộng đồng ở nông thôn. Tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng chuyên sâu về công nghệ thông tin, sử dụng dịch vụ số an toàn trên không gian mạng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế trên địa bàn.

Đẩy mạnh xây dựng chính quyền số; phát triển hạ tầng số và dữ liệu số trong xây dựng NTM. Tăng cường ứng dụng công nghệ số trong phát triển kinh tế nông thôn theo hướng kinh tế tuần hoàn và kinh tế số. Tăng cường áp dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến liên thông, đồng bộ cấp tỉnh, thành phố, xã; nâng cao dịch vụ phục vụ nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tăng cường thực hiện cải cách hành chính gắn với chính quyền điện tử, dịch vụ công trực tuyến ở cấp xã. Nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ viễn thông, hỗ trợ người dân sử dụng thiết bị công nghệ thông tin (mạng Internet không dây (wifi) miễn phí khu vực trung tâm xã, các điểm sinh hoạt văn hóa ở cộng đồng, điểm du lịch nông thôn…).

Phát triển hạ tầng số, dữ liệu số và huy động nguồn lực

Bên cạnh đào tạo, nâng cao năng lực về chuyển đổi số thì việc phát triển hạ tầng và dữ liệu số là rất cần thiết. Để làm được việc này, thành phố đẩy mạnh xã hội hóa trong phát triển hạ tầng và kết nối mạng Internet đến xã (hạ tầng băng thông rộng chất lượng cao; hạ tầng mạng di động 4G/5G; hạ tầng kết nối Internet, hạ tầng kết nối IoT…), nâng cao chất lượng và năng lực tiếp cận dịch vụ viễn thông của người dân; hạ tầng công nghệ để phát triển hệ thống thông tin điện tử trên các lĩnh vực: Giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch và thương mại điện tử.

Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý, điều hành các cấp, đặc biệt là quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn và các lĩnh vực kinh tế, y tế, giáo dục, văn hóa, môi trường. Thực hiện các giải pháp nhằm cung cấp cho mỗi hộ dân nông thôn có ít nhất một điện thoại thông minh theo hình thức xã hội hóa. Áp dụng phương án tổng thể hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa dữ liệu, hệ thống định danh gắn với đối tượng quản lý, giám sát chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Ứng dụng dữ liệu số trong xây dựng NTM (nếu có) như: Bản đồ số về nông nghiệp, nông thôn, nông dân để chia sẻ và cung cấp dữ liệu mở về kết quả xây dựng NTM. Bản đồ số về du lịch nông thôn để kết nối, giới thiệu và quảng bá sản phẩm du lịch nông thôn của thành phố. Phần mềm ứng dụng trực tuyến phục vụ công tác thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM, xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu và tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân. Phần mềm quản lý trực tuyến trong công tác các báo cáo chương trình...

Đồng thời, tăng cường ứng dụng trực tuyến, công nghệ thực tế ảo trong công tác quảng bá, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử cho các sản phẩm nông nghiệp, nông thôn. Đẩy mạnh quá trình số hóa, cơ sở dữ liệu đồng bộ, thực hiện quản lý mã số vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm nông nghiệp. Triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số trong xây dựng NTM: Mô hình xã thương mại điện tử cho sản phẩm nông nghiệp, nông thôn chủ lực của địa phương (liên kết hợp tác giữa địa phương, các doanh nghiệp thương mại điện tử, ngân hàng và người dân).

Thành phố quan tâm huy động nguồn lực triển khai chương trình, tạo điều kiện, môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút doanh nghiệp, tập đoàn viễn thông, công nghệ thông tin đầu tư về cơ sở hạ tầng số và kết nối mạng Internet đến cấp xã, thôn; hạ tầng công nghệ gắn với phát triển dịch vụ trên các lĩnh vực: Giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch và thương mại điện tử. Huy động các nguồn lực tham gia thực hiện chương trình, nhất là lồng ghép hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội, các nguồn huy động hợp pháp từ các thành phần kinh tế và người dân thực hiện chuyển đổi số. Đẩy mạnh kêu gọi sự hỗ trợ về kỹ thuật, nguồn lực của các đối tác quốc tế trong lĩnh vực chuyển đổi số, xây dựng xã NTM thông minh…

T.Duyên