NGHỊ QUYẾT Về phân khai chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách tỉnh (nguồn để lại phân khai sau)

Thông tin chính sách mới - Ngày đăng : 16:06, 12/12/2023

Phân khai chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách tỉnh (nguồn để lại phân khai sau), chi tiết theo biểu đính kèm.

Xem toàn văn Nghị quyết tại đây

Phụ lục đính kèm 1 tại đây

Phụ lục đính kèm 2 tại đây.

.