NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh

Thông tin chính sách mới - Ngày đăng : 09:33, 14/12/2023

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh như sau:

Xem toàn văn Nghị quyết tại đây

Phụ lục đính kèm 1 tại đây

Phụ lục đính kèm 2 tại đây.

Phụ lục đính kèm 3 tại đây.

.