NGHỊ QUYẾT Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng doanh trại Hải đội Dân quân thường trực

Thông tin chính sách mới - Ngày đăng : 09:38, 14/12/2023

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng doanh trại Hải đội Dân quân thường trực như sau:

Xem toàn văn Nghị quyết tại đây

.