Hàm Thuận Bắc: Phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển bền vững

Xã hội - Ngày đăng : 05:48, 28/01/2024

Quan điểm và mục tiêu xuyên suốt trong chỉ đạo, điều hành của huyện Hàm Thuận Bắc trong năm 2023 là thường xuyên theo dõi, bám sát các công việc, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Huyện ủy và HĐND huyện giao. Từ đó tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, linh hoạt những vấn đề phát sinh, phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra…

Nhiều kết quả nổi bật

Trong năm mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, giá cả nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất nông nghiệp tăng cao, hoạt động một số doanh nghiệp gặp khó khăn, một số vướng mắc về cơ chế, chính sách, việc chồng lấn quy hoạch và chuyển mục đích sử dụng đất chưa được cấp có thẩm quyền tháo gỡ, đồng thời huyện phải dồn sức cho một số sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn huyện. Song với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của huyện vẫn giữ được ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả cao hơn năm trước, đến cuối năm 2023 có 14/14 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Nổi bật là thu ngân sách nhà nước được tập trung chỉ đạo ngay từ đầu năm, nhờ đó đã vượt dự toán đề ra, ước đến cuối năm đạt 410,08 tỷ đồng, vượt 34,45% dự toán (305 tỷ đồng). Sản xuất nông nghiệp thuận lợi với tổng sản lượng lương thực ước đạt 172.307 tấn, tăng trên 7.400 tấn so với năm trước (172.307/164.885 tấn) và đạt 105,1% KH (172.307/164.000 tấn). Các mô hình sản xuất, áp dụng công nghệ cao, an toàn và liên kết tiêu thụ sản phẩm tiếp tục được duy trì. Thường xuyên chỉ đạo quyết liệt chương trình xây dựng nông thôn mới, nhất là tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các tiêu chí ở từng xã, đặc biệt đối với các xã đăng ký đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng, môi trường được tăng cường hơn, đã tâp trung chỉ đạo xử lý, giải quyết một số vụ việc tồn đọng, nổi lên trên lĩnh vực đất đai. Quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện chủ đề năm 2023 của tỉnh “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp”, nhất là chỉ đạo tổ chức các đợt phát động toàn dân thực hiện tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn huyện...

hnh-n.jpg
vu.-lan-2-.jpg

Về phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, huyện đã phối hợp tháo gỡ khó khăn Dự án Nhà máy sản xuất dây kéo các loại tại Cụm công nghiệp Hàm Đức, tạo điều kiện cho chủ đầu tư hoàn thành dự án để đi vào hoạt động trong năm 2024. Trong năm toàn huyện có thêm 121 doanh nghiệp thành lập mới và 418 hộ cá thể đăng ký kinh doanh, lũy kế đến nay trên địa bàn huyện có 849 doanh nghiệp và 6.489 hộ cá thể đăng ký kinh doanh, với tổng vốn đăng ký trên 11.743 tỷ đồng… Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thông tin tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, phục vụ tốt các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Mạng lưới y tế được củng cố và phát triển, góp phần nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023…

Tăng tốc để hoàn thành nhiệm vụ

Năm 2024 là năm có vai trò quyết định, tạo lực để phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh những thuận lợi, dự báo tình hình chung của huyện vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là nguồn lực đầu tư phát triển còn hạn chế; hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân trên địa bàn huyện dự báo vẫn còn gặp nhiều khó khăn; tình hình dịch bệnh trên người và cây trồng, động vật nuôi còn diễn biến phức tạp... sẽ tác động bất lợi đến sự phát triển của huyện. Do đó huyện Hàm Thuận Bắc đã xác định chủ đề, nhiệm vụ năm 2024 là “Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường”. Trọng tâm là tiếp tục khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế, gắn với đẩy nhanh tiến độ đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối với đường cao tốc Bắc – Nam, nhằm tạo ra động lực mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Quyết tâm, tăng tốc thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Bảo đảm sức khỏe, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội…

n-.jpg
trang-trn-.jpg
vnh-n.-lan-.jpg
vu-lan-2-.jpg

Để thực hiện những mục tiêu ấy, lãnh đạo huyện Hàm Thuận Bắc đã đề ra một số giải pháp như tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 56-KH/HU ngày 24/1/2022 của Huyện ủy về phát triển ngành nông nghiệp hiện đại, bền vững, có giá trị gia tăng cao. Thường xuyên kiểm tra, rà soát các dự án nông lâm nghiệp, kịp thời kiến nghị UBND tỉnh thu hồi chủ trương đầu tư đối với các dự án không triển khai hoặc chậm triển khai nhưng không có lý do chính đáng. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, trọng tâm là chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Công khai và triển khai đồng bộ, kịp thời, đúng quy định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Chấn chỉnh, kiểm soát chặt chẽ hơn nữa công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường. Tiếp tục phối hợp, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đã đăng ký ở Cụm công nghiệp Phú Long và Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ Hàm Thắng-Hàm Liêm; đôn đốc sớm đưa Cụm công nghiệp Hàm Đức đi vào hoạt động.

Phấn đấu năm 2024 huy động vốn đầu tư phát triển từ 7.000 tỷ đồng trở lên, trong đó vốn ngân sách nhà nước khoảng 800 tỷ đồng. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Tiếp tục triển khai tốt Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động phòng ngừa, nắm chắc tình hình, phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ và không để xảy ra điểm nóng…

AN NHIÊN