La Gi: Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển bền vững

Xã hội - Ngày đăng : 09:12, 29/01/2024

Năm 2023, trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng UBND thị xã La Gi đã tập trung triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để phát triển kinh tế - xã hội và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đây chính là tiền đề để năm 2024 thị xã phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025.

Chủ tịch UBND thị xã La Gi - Phạm Trọng Nhân cho biết: Triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2023 trong điều kiện còn nhiều khó khăn; tuy nhiên với sự tập trung lãnh đạo của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy, giám sát của HĐND thị xã, chỉ đạo điều hành toàn diện, có trọng tâm của UBND thị xã, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả tích cực. Nổi rõ nhất là thực hiện đạt và vượt 10/10 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết của Thị ủy, HĐND thị xã giao năm 2023; công tác thu ngân sách tiếp tục được tập trung chỉ đạo, nhờ đó, tổng thu ngân sách nhà nước của thị xã đạt 140,4% dự toán; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công bảo đảm kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, hoạt động khai thác hải sản tiếp tục được duy trì và phát triển; công tác phòng chống IUU được tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp, không xảy ra tình trạng tàu cá xâm phạm lãnh hải nước ngoài.

lagi.jpg

Một điểm sáng nữa là các hoạt động văn hóa, thể thao giải trí diễn ra tích cực, sôi nổi hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” và triển khai có hiệu quả các hoạt động của chủ đề “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp”. Lượng khách du lịch đến thị xã năm 2023 tăng so với cùng kỳ. Công tác cải cách hành chính gắn với xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số, Đề án 06 được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm, ổn định...

Theo Chủ tịch UBND thị xã La Gi, năm 2024 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025. Chính vì vậy, UBND thị xã đề ra các biện pháp triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao năm 2024. Trong đó xác định sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, nhất là tiến độ các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm an sinh xã hội.

Thực hiện tốt Nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy ngày 28/12/2021 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 08-NQ/TU của Tỉnh ủy ngày 28/12/2021 về đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đến năm 2025, tăng cường thu hút, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phục vụ đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội...

Mỹ Dung