Hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Chuyển đổi số - Ngày đăng : 08:26, 31/01/2024

Trong những năm qua, công tác dân vận của Đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) luôn được cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị quan tâm, nhờ vậy, đã mang lại nhiều kết quả khả quan làm chuyển biến vùng đồng bào DTTS tỉnh.

Đưa ý Đảng đến với đồng bào DTTS

Bình Thuận là tỉnh có đông đồng bào DTTS, toàn tỉnh hiện có 34 dân tộc thiểu số với 25.600 hộ, chiếm 8,4% dân số của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo các cấp thực hiện tốt công tác dân vận trong vùng đồng bào DTTS trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, chương trình phối hợp hàng năm giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh thực hiện công tác dân vận vùng đồng bào DTTS tỉnh thực hiện hiệu quả. Thông qua công tác phối hợp giữa Ban Dân vận và Ban Dân tộc, phòng chuyên môn phụ trách công tác dân tộc thuộc UBND các huyện, thị, thành phố thường xuyên nắm bắt tình hình nhân dân, tham mưu giải quyết một số vấn đề phát sinh ở cơ sở đã nâng cao hiệu quả công tác dân tộc, công tác dân vận vùng đồng bào DTTS trong tình hình mới. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào, củng cố tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước.

Nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả

Trong năm 2023, nhiều nội dung phối hợp đem lại hiệu quả, trong đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện các chủ trương, nghị quyết về công tác dân tộc. Đơn cử, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đảm bảo an ninh, trật tự vùng đồng bào Chăm; cho chủ trương thống nhất nâng mức đi thăm, tặng quà cho các tập thể, cá nhân vùng đồng bào DTTS nhân dịp lễ, tết truyền thống của đồng bào… Ban Dân tộc tỉnh tham mưu UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo các ngành, địa phương tổ chức thăm, tặng quà cho đồng bào trong các dịp lễ, tết truyền thống của đồng bào DTTS. Tổ chức hội nghị tham vấn ý kiến nhân dân đối với việc xây dựng 2 nhà hỏa táng tại huyện Tuy Phong, Bắc Bình, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan… Đặc biệt, hai đơn vị phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền các địa phương triển khai đồng bộ các chính sách dân tộc, an sinh xã hội; vận động nhân dân vùng đồng bào DTTS xóa bỏ hủ tục lạc hậu, mê tín, dị đoan, giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp; thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và tham gia các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, việc sâu sát cơ sở nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của đồng bào được đề xuất kịp thời với cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề bức xúc, phát sinh trong cuộc sống của bà con...

Ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận vùng đồng bào DTTS năm 2024

Lan tỏa các mô hình hay

Thực hiện chủ trương kết nghĩa với các xã vùng đồng bào DTTS của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian qua các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các địa phương đã phối hợp hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình làm kinh tế giỏi, phát triển kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong đầu tư sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt giúp cho đồng bào DTTS nâng dần nhận thức trong sản xuất, chăn nuôi để vượt khó vươn lên thoát nghèo, khắc phục tình trạng trông chờ, ỷ lại.

Đến nay, toàn tỉnh xây dựng và duy trì 86 mô hình phát triển kinh tế, xã hội, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật; 6 nhóm mô hình tại 741 địa bàn dân cư với 10.349 thành viên; 38 mô hình trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường góp phần thực hiện hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Một số mô hình tiêu biểu cấp tỉnh như: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh hướng dẫn đồng bào xã Phan Sơn áp dụng thành công sản xuất lúa theo phương pháp cải tiến SRI; Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn UBND xã Hải Ninh áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN-ISO 9001:2015; Công an tỉnh thực hiện nhân rộng các mô hình "tự phòng, tự quản", mô hình an ninh trật tự... Trong năm qua, đã tổ chức 80 buổi tập huấn, chuyển giao ứng dụng khoa học, kỹ thuật; hỗ trợ sửa chữa, xây mới 35 căn nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo đồng bào DTTS với số tiền 1,5 tỷ đồng; duy trì đỡ đầu 105 hộ gia đình chính sách khó khăn đồng bào DTTS với số tiền 350 triệu đồng...

T.Duyên