Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024): Vững bước dưới cờ Đảng

Chính trị - Ngày đăng : 04:57, 26/03/2024

Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng và Bác Hồ đã nhận thấy sự cần thiết phải thành lập tổ chức cộng sản của những người trẻ tuổi.

Chính vì thế, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa I) tháng 10/1930 đã ra “Án nghị quyết về Cộng sản thanh niên vận động”. “Án nghị quyết về Cộng sản thanh niên vận động” là văn kiện nền tảng về lý luận vận động thanh niên đầu tiên của Đảng, đáp ứng kịp thời những đòi hỏi của phong trào yêu nước trong thanh niên đang phát triển và thực sự tạo nên những chuyển biến quan trọng trong sự nghiệp xây dựng tổ chức Đoàn.

ky-niem.jpg

Thành lập

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất (tháng 10/1930) đã đặt nền móng cho sự ra đời của Đoàn Thanh niên cộng sản. Hội nghị đã thông qua: “Án nghị quyết về tình hình Đông Dương và nhiệm vụ cần kíp của Đảng”. Đặc biệt là thông qua “Án nghị quyết về Cộng sản thanh niên vận động”. Trong Án nghị quyết có ghi: “Đảng phải thi hành ngay Án nghị quyết của Quốc tế cộng sản Đoàn và giúp cho Đoàn có tính độc lập…”. “Đảng Cộng sản phải cần kíp công tác trong quần chúng thanh niên, phải lãnh đạo quần chúng thanh niên… Muốn vậy, chỉ có thể tổ chức ra một đoàn thể của thanh niên mới được”. “Trung ương, các xứ ủy, các tỉnh, thành, đặc ủy phải phái ra một số đồng chí trẻ tuổi phụ trách tổ chức ra Thanh niên cộng sản Đoàn và giúp cho Đoàn có tánh chất độc lập”. “Án nghị quyết về Cộng sản thanh niên vận động” là văn kiện nền tảng về lý luận vận động thanh niên đầu tiên của Đảng, đáp ứng kịp thời những đòi hỏi của phong trào yêu nước trong thanh niên đang phát triển và thực sự tạo nên những chuyển biến quan trọng trong sự nghiệp xây dựng tổ chức Đoàn. Sau khi có Nghị quyết của Đảng và Chỉ thị của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, các chi bộ Đảng ở địa phương đã cử ngay các cấp ủy viên của Đảng phụ trách công tác Đoàn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào thanh niên ngày càng lớn mạnh, đã xuất hiện nhiều tổ chức Đoàn cơ sở trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, một số địa phương đã hình thành hệ thống tổ chức đoàn xã, huyện lên đến tỉnh. Đến cuối năm 1931, số lượng đoàn viên trong cả nước lên đến khoảng hơn 2.500 đoàn viên. Sự ra đời của Đoàn TNCS Đông Dương (nay là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) đáp ứng kịp thời đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên nước ta lúc bấy giờ. Đây là sự vận động khách quan phù hợp với quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam; đồng thời thể hiện quan điểm sáng suốt, tầm nhìn chiến lược của Đảng ta và Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về vị trí, tầm quan trọng của thanh niên và công tác thanh niên. Sự ra đời của Đoàn Thanh niên Cộng sản ở Việt Nam trở thành một dấu mốc lịch sử trọng đại của thế hệ trẻ Việt Nam, từ đây những người cộng sản trẻ tuổi đã có tổ chức riêng của mình đặt dưới sự lãnh đạo, rèn luyện thường xuyên, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng; luôn sắt son niềm tin với Đảng, trở thành đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng đông đảo, đội quân xung kích cách mạng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam; luôn phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Qua cao trào cách mạng 1930 - 1931, với những đóng góp to lớn của đoàn viên, thanh niên cả nước, Ban Chấp hành Quốc tế thanh niên cộng sản đã công nhận Đoàn Thanh niên cộng sản Đông Dương là một bộ phận của Quốc tế thanh niên cộng sản. Theo đề nghị của Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 3 (tháng 3/1961) đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 (một trong những ngày cuối của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2 đã bàn và quyết định những vấn đề quan trọng đối với công tác vận động thanh niên) làm ngày kỷ niệm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

ky-niem-1.jpg

Tuổi trẻ Bình Thuận vững bước đi lên

Cùng với tuổi trẻ cả nước, trong những năm qua toàn tỉnh đã tích cực triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Thuận ngày càng phát triển. Nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi được thực hiện đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và bám sát các nội dung của Nghị quyết Đại hội các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Các nội dung, phương thức đổi mới được thực hiện cụ thể, ngắn gọn và có tính khả thi cao, được áp dụng trong toàn tỉnh. Công tác “Giáo dục chính trị, tư tưởng” đạt được những kết quả tích cực; công tác “Xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên” được thực hiện tốt; công tác “Tổ chức các hoạt động phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị” được triển khai rộng khắp, từng bước đi vào chiều sâu, quy mô trong từng hoạt động, công trình, phần việc cụ thể được nâng lên; công tác “Vận động thanh niên học tập, nâng cao trình độ; đẩy mạnh công tác chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên, và hỗ trợ thanh niên lập nghiệp” được thực hiện khá tốt; công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đoàn phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở; công tác tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng và phối hợp với chính quyền và các ngành được chủ động thực hiện và được đánh giá cao… Trước yêu cầu, nhiệm vụ của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới, yêu cầu đặt ra cho các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh là phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa những nội dung đổi mới đã đề ra trong mọi hoạt động của mình. Phải nắm chắc tâm tư, tình cảm, dư luận xã hội trong thanh niên và nhu cầu nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Thực hiện tốt hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn trực tiếp làm công tác vận động tập hợp thanh niên. Tăng cường công tác đi cơ sở định kỳ hàng tháng của cán bộ Đoàn chuyên trách. Kịp thời tham mưu các cấp ủy Đảng kiện toàn củng cố đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách. Chuyển mạnh hoạt động của Đoàn – Hội về cơ sở, gắn với địa bàn, sát với từng đối tượng thanh thiếu nhi, chú ý vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng căn cứ kháng chiến cũ và các địa bàn quan trọng khác. Chủ động phối hợp với các đoàn thể chính trị-xã hội xây dựng và tổ chức thực hiện nhiều phong trào hành động cách mạng bảo đảm thiết thực và hiệu quả, mang tính đột phá; các phong trào phải xuất phát từ thực tiễn, nhu cầu, nguyện vọng và xu hướng phát triển của đoàn viên thanh niên, từ đó tập trung xây dựng và phát huy vai trò xung kích của thanh niên gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thường xuyên nhân rộng nhân tố mới, những mô hình, tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt, qua đó góp phần giáo dục thanh niên, khơi dậy lòng yêu quê hương đất nước, chủ động đi đầu trên mọi lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới…

z5282692599204_d5801eaf69c43ad294dc709e33d6290f.jpg

Phát huy truyền thống vẻ vang trong 93 năm qua, các cấp bộ Đoàn Bình Thuận và tuổi trẻ cả nước giữ vững niềm tin sắt son với Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, biến những khó khăn, thách thức thành động lực, kiên trì, kiên định thực hiện vị trí, chức năng, vai trò của mình trong hệ thống chính trị… để viết tiếp truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam bằng sự nỗ lực không ngừng trong học tập, lao động sáng tạo, bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và khát vọng của dân tộc.

z5284795019195_c3e99256f3e6dded8da2bee9f0731f7f.jpg
z5284795022010_6ab5bcb8c5004b5310d0462a9180d784.jpg

B.B.T