NGHỊ QUYẾT Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè chống xâm thực, bảo vệ bờ biển phía Bắc đảo Phú Quý

Thông tin chính sách mới - Ngày đăng : 13:52, 05/06/2024

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè chống xâm thực, bảo vệ bờ biển phía Bắc đảo Phú Quý như sau:

Xem toàn văn Nghị quyết tại đây

.