NGHỊ QUYẾT Về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương (vốn nước ngoài) thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở

Thông tin chính sách mới - Ngày đăng : 13:59, 05/06/2024

Phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương (vốn nước ngoài) thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2024 tại tỉnh Bình Thuận với số tiền là 96.215 triệu đồng (Chín mươi sáu tỷ, hai trăm mười lăm triệu đồng).

Xem toàn văn Nghị quyết tại đây

.