NGHỊ QUYẾT Về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà tang lễ tỉnh Bình Thuận

Thông tin chính sách mới - Ngày đăng : 08:21, 07/06/2024

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà tang lễ tỉnh Bình Thuận như sau:

Xem toàn văn Nghị quyết tại đây

.