Đưa tư tưởng Tập Cận Bình vào điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc

Quốc tế - Ngày đăng : 17:04, 24/10/2017

Đại hội 19 Đảng CS Trung Quốc đã tiến hành bầu Ban chấp hành Trung ương khoá 19 gồm 204 Uỷ viên chính thức và 172 Uỷ viên dự khuyết.

Sáng nay (24/10), tại Đại lễ đường nhân dân ở Bắc Kinh, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội 19) đã diễn ra phiên bế mạc.

                
      
      Đại hội 19 của Đảng    Cộng sản Trung Quốc.

Tại phiên bế mạc, Đại hội 19 đã phê chuẩn thông qua Báo cáo của Đại hội 18, bầu Ban Chấp hành Trung ương và Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khoá 19, thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Nghị quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc đánh giá cao chủ đề của Đại hội lần này cũng như công tác của Ban chấp hành Trung ương khoá 18.

Nghị quyết nêu rõ: Trong 5 năm qua, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với hạt nhân lãnh đạo là Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đưa ra một loạt quan điểm mới, tư tưởng mới, chiến lược mới. Ban hành nhiều phương châm chính sách quan trọng, thúc đẩy giải quyết nhiều vấn đề khó khăn còn tồn tại, thúc đẩy sự nghiệp của Đảng và Nhà nước có nhiều biến đổi mang tính lịch sử.

Công cuộc cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hoá Xã hội chủ nghĩa giành được nhiều thành tựu lịch sử. Đại hội nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả. Trên cơ sở đó xây dựng Trung Quốc trở thành cường quốc XHCN vào giữa thế kỷ 21.

Việc thực hiện sẽ được chia làm hai giai đoạn từ năm 2020 - 2035 và từ năm 2035 - 2049. Đại hội cũng nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế "Vành đai và con đường", xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chung vận mệnh của nhân loại...

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Trung ương khoá 19 gồm 204 Uỷ viên chính thức và 172 Uỷ viên dự khuyết. Đại hội cũng tiến hành bầu Uỷ ban Kiểm tra kỷ luật trung ương gồm 133 Uỷ viên.

                
      
      Đại lễ đường nhân    dân, nhìn từ bên ngoài.

Đáng chú ý, Đại hội 19 đã nhất trí thông qua sửa đổi Điểu lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đại hội nhất trí xác lập "Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa Xã  hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới" cùng với chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng "Ba đại diện" và quan điểm phát triển khoa học, trở thành bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống lý luận chủ nghĩa Xã hội đặc sắc Trung Quốc, là kim chỉ nam hành động của Đảng trong Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trong phát biểu tổng kết Đại hội 19, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đánh giá cao việc Đại hội thông qua sửa đổi Điều lệ Đảng.

"Dự thảo sửa đổi Điều lệ Đảng được Đại hội thông qua, đã thể hiện thành quả giành được về sáng tạo lý luận, sáng tạo thực tiễn và sáng tạo chế độ của Đảng từ Đại hội 18 đến nay, đã thể hiện quan điểm lý luận quan trọng và tư tưởng chiến lược quan trọng được xác lập trong Báo cáo của Đại hội 19, phản ánh thành công xây dựng Đảng trong những năm qua, nêu ra yêu cầu rõ ràng về tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, thúc đẩy quản lý đảng nghiêm minh toàn diện", ông Tập Cận Bình nói.

Theo chương trình, Ban Chấp hành Trung ương khoá 19 sẽ họp phiên đầu tiên vào ngày mai, 25/10 và tiến hành bầu Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ Chính trị và Tổng Bí thư.

Hà Thắng/VOV